IG II² 1554
[ ] Att. — stoich. 16 — c. 330 a.
face A.col. I.1 [——————]
[․․․․11․․․․․ ταλ]α, ἐ-
[ν —  —  —  οἰκοῦ ἀ]ποφυγ
 ․․․․10․․․․ν̣ Ὀλυμπ-
5 [ίχου Φρεάρ]ρ, φιά στα ∶Η·
5a [——————]
6  ․․․7․․․ ταλα, ἐν Κυδ
[οἰκοῦ] ἀποφυγοῦσα v
 Λυσίδικον         Λυσιστρ-
 άτου Ἀχαρνέ, φιά στα ∶Η·
9a [——————]
10 [Κ]ίττος ἐμ Πει οἰκῶν,
 χαλκεύ, ἀποφυγὼν vv
 Διονύσιον       ἰσοτελ[ῆ],
 φιάλη σταθμὸν ∶Η∶ vv
13a [——————]
14  Μνησιθέα {ν} ἐμ Πει οἰ-
15  κο, ταλα, ἀποφυγοῦσα
 Διονύσιον         ἰσοτελῆ,
 φιάλη σταθμὸν ∶Η∶ vv
17a [——————]
18  Σάτυρος Ἁγνοῦν οἰκ,
 γεωργό, ἀποφυγὼν vv
20  Κηφίσιον        Κηφισοδή-
 μου Παλλη, φιά σταθ ∶Η∶
21a [——————]
22  Καλλία(ς) κάπηλ, ἐμ Πε-
[ι οἰ]κῶν ἀποφυγὼν vv
 ․․5․․η̣ν Πολυεύκτο
25 [․․․7․․․ φιά στα]θ̣μ ∶Η·
col. II.25a [— — — — ἀποφυγ]-
26 Λυκίσκο[ν        Διοδότου]
Ἐπικη, φιά[λ στ]αθμ [∶Η]·
27a ——————
28 Μάνης ἀμφο[ρ], ἐν Κολ[λ]
οἰκῶ ἀποφυγὼν vvvv
30 Οἰνιάδην        Οἰνοκλέο
Ἁμαξαν, φιάλ σταθμ ∶Η·
31a ——————
32 Φιλίστη ταλασι, ἐμ Μ-
ελ οἰκοῦ ἀποφυγοῦς
Ἐπιχαρίδην        Λυσίππ-
35 ου Λαμπτ, φιά σταθμ ∶Η·
35a ——————
36 Ἀριστομένης ἐμ Μελ
οἰκ, σκυτοτό, ἀποφυγ
Θρασυμήδη          Κηδείδο
Λευκονο, φιά σταθμ ∶Η·
39a ——————
40 Ὀνησίμη σησα[μ]όπωλ,
Ἀλωπ οἰκοῦ ἀπ[οφυγο]
Φίλωνα Φιλι[․․․․ Ἀλ]-
ωπε οἰκο, φι[ά σταθμ ∶Η]·
43a ——————
44 Ποσειδών[ιος ․․․․, ἐ]-
45 ν Κολλυ [οἰκ   ἀποφυγ v]
Ὑγιαίν[οντα ․․6․․․]
χο Ἀγκ̣[υλ?, φιά σταθμ ∶Η]·
47a ——————
48 Σιμά[λη? ἐν ․․5․․ οἰκ],
ταλ[ασι, ἀποφυγοῦσα]
50 Ἀρχ․․․․․13․․․․․․
ου Φ[․․․․, φιά σταθμ ∶Η]·
col. III.52 #⁷#⁷․․․․․․14․․․․․․
52a ——————
53 Λύδη Ἀλωπεκῆ [οἰκοῦ],
ταλασιο,       ἀποφυ[γοῦς]
55 Θεόφιλον      Ἀντ․․5․․
Εὐωνυμέ, φιά [σταθμ ∶Η]·
56a ——————
57 Μένιος ἐν #⁷[․4․․ οἰκ],
διάκον, ἀ[ποφυγὼν vv]
Διογεί[τονα ․․6․․․]
60 πο Ε[․․․․, φιά σταθμ ∶Η]·
60a ——————
61 Κα․․․․․․14․․․․․․
ου․․․․․․14․․․․․․
π․․․․․․15․․․․․․․
face B.col. I.63a Ε
Ι
col. II.64 οἰκ, φιά ∶ Η·          nonstoich
64a ——————
65 Μισγόλας Ναυκράτους Κολ-
λυ, Ναυκλῆς Ναυκράτους Κολ
Ἡδίστην παιδίον ἐ Σκαμ οἰκ,
φι ∶Η·
68a ——————
69 Τιμόστρατος Σμικρίου Σφήτ
69a ․․․μαῖον τ[ο]κιστὴν Σφηττοῖ
70 [οἰκ, φιά ∶Η]·
[— — — Π]αμφίλου Φυλάσ,
[Ἀριστοτέλη]ς Ζωφίλου Φυλά
[— — — ἐν — — — οἰκ], ταλα, φι ∶Η·
73a ——————
74 — — — — — — — — — — — — τα
75 [— — — — — — — — — — ἐ]μ Μ-
[ελ οἰκ, φιά ∶Η]·
Search Help
Contact Us