IG II² 1542
[ ] Att. — stoich. 39 — med. s. IV a.
See also:
1 ․․․․․․․․․․23․․․․․․․․․․․ΙΑ — — — — — — — —
․․․․11․․․․․Ι φιάλη ἀργυ[ρ]ᾶ χρυσόμ[φαλος πρὸς τ]-
[ῶι τοίχωι ἀ]νακειμένη ⁙ ἀσπιδίσκη χρυσ[ῆ ․․6․․․]
[․․5․․ δύ]ο χρυσὼ καὶ [ἄ]γματε δύο· δακτυλίω Ι[Ι· σφρα]-
5 [γι]δίω δύο καὶ δακτυλίω δύο, λευκοῦ χρυσίο[υ  τὸ ἕτ]-
[ε]ρον· χρυσίον ἀργυρίωι δεδεμένον, τούτων σ[ταθμ]-
ὸν 𐅃𐅂𐅂𐅂ΙΙΙΙΙ𐅁 ⁙ ἕτερα χρυσία· μηνίσκω δύο· δ[ακτύ]-
[λ]ιοι ἀπείρονες τρεῖς· δακτύλιο[ς] κατεαγώς· [χρυσ]-
[ί]ω ἀπύρω δύο· χρυσίω λευκὼ δύο, τούτων σταθμ[ὸν ․․]
10 [․]ΙΙ ⁙ ἀργυρίου νόμισμα ΔΔΔ𐅂𐅂ΙΙΙΙ𐅁 ⁙ ἀσήμο[υ ἀργ]-
υρίο σταθμὸν Δ𐅃Ι ⁙ ἐσχαρὶς ἀργυρᾶ, σταθμὸν ․․․․
𐅂𐅂ΙΙΙΙ ⁙ σφραγῖδε ἰάσπιδε χρυσίωι δεδεμέ[μω ⁙ σ]-
[φ]ραγίδιον βασανιστὸν χρυσίωι δεδεμένον· σ[αρδ]-
[ί]ω δύο χρυσίωι δεδεμέν[ω· σ]φραγὶ[ς] ἀρ[γ]υρίωι δε[δε]-
15 μένη· σφραγῖδες λίθιναι ἄδεσμοι 𐅃ΙΙ· [ὄ]ν[υ]ξ ἀπυ․․
ν ὁ ἐπὶ πέτραν· στλεγγίδιον ἐπίτηκτον κατεαγὸ[ς]
καὶ ἕτερον στλεγγίδιον ⁙ χαλκώματα· ποτήριον ἄν-
ευ ὠτός· σφαγεῖον· κώθωνε[ς] 𐅃Ι, εἷς πυθμένα οὐκ ἔχε-
[ι]· οἰνοχόαι [․]ΙΙΙ· κοτύλη ἐρρωγῦα· κάδοι ΙΙ[Ι]Ι, τούτ-
20 ων εἷς ὅλος στέγων, ὁ δ’ ἕτερος πυθμένα οὐκ ἔχει, ὁ τ-
[ρ]ίτος οὔτε ἄρτημα οὔτε πόδε δύο, ὁ δὲ τέταρτος τὸ-
ν πυθμένα ὑπέρ<ρ>απται· ψυκτήρια ΙΙΙΙ, τὼ δύο οὔτε ὦ-
τα οὔτε πυθμένας ἔχει· καρχήσιον· κυλιχνίδε δύο,
ἡ ἑτέρα ἔχει στέφανον ἀργυροῦν· φιάλιον· κατρόπ-
25 τω ΙΙ· δακτύλιοι ἱππόδεσμοι ΔΔ․․․ΙΙ ὑγιεῖς, τού-
[των ․․․․11․․․․․]#⁷․․․․Τ․․․․9․․․․ΡΟ․․5․․ΤΟ[․]
Search Help