IG II² 1540
[ ] Att. — stoich. — ante med. s. IV a.
See also:
1 [— — — — — — — — — — — — μ]ύστ̣α̣ς
— — — — — — — — — — — ἃς συνε —
[— — — — — — — — — τοῖν] θεοῖν π —
— — — — — — — — — — — — αι τὸ ἱε-
5 [ρὸν — — — — — — — — — — λ]ιθίνω ε
— — — — — — — — — — — — τὴν κλ-
[ίνην? — — — — — — — — — —]𐅂𐅂𐅂𐅂ΙΙΙ
— — — — — — — — — — — ΔΔΔΔ υ —
[— — — — —  ἐπὶ — — — ἄρχον]τος ἀνα-
10 [τεθε?— — — — — — — — — —]εν τὸ ε —
[— — — — — — — — — — — — σ]ταθμό-
[ν — — — — — — — — — — —]ο ἀπεκ —
— — — — — — — — — — — — — ἀργυρ —
— — — — — — — — — — — — — ν ὅσωι
15 — — — — — — — — — — — — — α̣ προς
— — — — — — — — — — — — τοῦ ἀρ —
— — — — — — — — — — — — — υτ․․․
— — — — — — — — — — — — — ․σ․․․
— — — — — — — — — — — Ο#⁷Κ𐅅#⁷․․
20 [— — — — — — — — — σὺν κατ]τιτέ̣[ρ]ωι ․․
— — — — — — — — — 𐅂Ι𐅁· ἕτερον ὑ[γι]-
[ὲς — — — — — — —]αν ἄγοσαν [σ]ταθ[μ]-
[ὸν — — — σταθμ]ὸν ΗΗΗΗΔΔΔ𐅂[𐅂]ΙΙΙ· ἑτ[ε]-
[ρ — — — — — — —]ΙΙΙΙΙ· χερνιβε[ῖ]ον ἀ[ρ]-
25 [γυροῦν — — — — — — —] σὺν καττιτ[έ]ρωι 𐅂
— — — — — — — ν ἀργυρίο 𐅄 τ[ὸ]? πομπ-
[ικὸν? — — — — — — —]α․․ι κ[αὶ συ]νάρχ-
[ουσι — — — — — — — — — — — —]ιεμι
— — — — — — — — — — — — — ἐξαι
30 — — — — — — — — — — — — — — ικατ
[— — — — — — — — — — — — ἱε]ροφά-
[ντ — — — — — — — — — — — —]ησαο
— — — — — — — — — — — — — — νεσο
— — — — — — — — — — — — — — ποντ
35 — — — — — — — — — — — — — τ̣οῖν θ-
[εοῖν — — — — — — — — — — —] βολῆς
— — — — — — — — — — — — — λωσα
— — — — — — — — — — — — — τὰς θ —
— — — — — — — — — — — — — — αιτο
40 — — — — — — — — — — — — — #⁷𐅂𐅂𐅂𐅂ΙΙΙ
— — — — — — — — — — — — — — ισυκ
— — — — — — — — — — — — — 𐅂 τοτ —
— — — — — — — — — — — — — τωι ν —
[— — — — — — — — — — — το͂ ἱ]ερο͂ ε —
45 [— — — — — — — τὸν] βωμὸν τ[ο͂ Πλ]ούτω-
[νος — — — — ἀρχιτέκτο]νι καὶ ὑπ[η]ρέτηι
[— — — — — — — — — γ]έφυπαν ἐξεργασ-
[αμένωι — — — — — — — —]ι ἐξεργασαμέν-
[ωι — — — — — — — —]ΔΔ κατὰ ψήφισμ-
50 [α — — — — — — — —]νι ΗΔΔ ἐπὶ Φορμ-
[ίωνος ἄρχοντος — — — κα]τὰ τὰς συγγραφ-
[ὰς — — — — — — — —] πάσας καὶ τὰς τ —
— — — — — — — — — — #⁷τον ποιήσαντ-
[ι — — — — — — — — — κ]αὶ ἀλείψαντι
55 [— — — — — — — — — καθ]ήραντι καὶ κα —
[— — — — — — — μισ]θὸς Δ𐅃𐅂· τοὺς σ —
— — — — — — — — — — — 𐅃· ἱερέαι καλ-
[λιερῆσαι? — — — — — — —]ίοις ΔΔ𐅂𐅂· ἀρ —
[— — — — — — — — — γρα]μματεῖ μισθ-
60 [ὸς — — — — — — — — —]ρκωνι Δ𐅃𐅂ΙΙΙΙ
[— — — — — — — — κατὰ ψ]ήφισμα βολῆ-
[ς — — — — — — — — —] κατὰ ψήφισμ-
[α — — — — — — — — —]#⁷ΣΤΕΙΣΙΚΙΛ
— — — — — — — — — — — ἐξεργασαμ-
65 [εν — — — — — — — — —]
                       vacat 0.8
Search Help
Contact Us