IG II² 1529
[ ] Att. — stoich. 40 — post med. s. IV a.
col. I.1 ․․․․․․․․․․․․․․․32․․․․․․․․․․․․․․․ο․․ο̣#⁷․․․
․․ο․․․․․․․․․․․․27․․․․․․․․․․․․․υ․η χιτῶν[α ἀ]-
[μ]όρ ∶[․․․․․․․․․21․․․․․․․․․․ ἐμ πλ]αι ∶ Λε̣ωντ̣ὶ̣[ς Δ]-
[ι]ο[χά]ρου[ς] γ[υ]ν[ὴ ․․․․․․․16․․․․․․․] ἐμ π[λ]αι ∶ Λεω[ντ]-
5 [ὶς] Δ[ι]ο[χά]ρους χιτώ[νι]ο[ν ․․․7․․․ πε]ριπο[ίκ]ιλ[ο]ν· Ι[․]
․․οβού[λη χιτωνίσ]κον [κ]τε[ν]ω [∶] Ἀριστομ[άχ]η [ἔ]νκυκλ-
[ον] περιποί ∶ κτ[ενωτ ∶] ἐμ [πλ]αι [∶ Ἀ]ριστομάχη χιτῶνα
[ἀμ]όργ [με]σ{μ}οαλ[ου]ρ[γ {²⁶μεσοαλουργ}²⁶ ∶] Σ․․․ά̣ν̣η̣ κροκωτὸν ἐμ πλαισί ∶
․․․7․․․η [χι]των[ίσκον ἐν κ]ιβω [∶] μεσαλουργῆ καὶ κά-
10 λυμμ[α]·  Παυ[σιστ]ράτη [χιτ]ω[νίσκ]ον χ[ε]ιριδω ∶ Διογνή-
[τη χιτ]ωνί[σ]κον παραλ[ουρ ∶] Μαλθάκη Μόσχου θυγάτ[ηρ]
[Λεωσ]θένο[υ]ς γυνὴ παρυ[φ ∶ λή]διον·  Θεοπόμπη χιτωνί-
[σκον πε]ρ[ι]ήγητον [κ]τεν[ω] ∶ Χαιρ[ί]ππ[η] κάλυμμα ∶ Λυσὼ
[ἱμάτιον] χρυσᾶ γράμμα[τα ἔχ ∶] κάλυμμα ἄγραφον, πρὸ-
15 [ς τῆι] ἐλάφωι· ․․ο․․ὰς χ[ιτ]ῶνα στ[ύ]ππινον· Ἀρχίκλεια
[χιτῶν]α στύπ[π]ι[ν]ον #⁷#⁷․․κε․․  ἱμ[άτι]ον παραλουργ ∶
․․․․ χιτώνιον [στ]ύπ[πινον ․․․․ κ]ροκώτινον, [ῥ]άκος·
․․5․․ χιτώνιον ἀ[μό]ργι ∶ ἁπλοῦν, ῥάκος·  κροκώτιον
[ἄγραφον]· Μυρρίνη ἐ[π]ίβλημα ποικίλον· Ἀμφιγον[ὶ]ς π-
20 [․․․․․․14․․․․․․ σ]τύππι ∶ ῥάκος· Εὐκολίνη χ[ιτων․]
․․․․․․․17․․․․․․․․Ι․ΝΧ․․․ ΣΦ․․Ε ∶ ΕΠΙ․․․7․․․
․․․․․․․․․․․24․․․․․․․․․․․Ο․․․․ΙΤΗ․․․8․․․․
col. II.23 ερ —
ΛΙ#⁷
25 ἕτε[ρ —]
ΕΝ —
έτη ἱμ[άτιον —]
Ἡρακλ[ε —]
πλατυ[αλουργ —]
30 Ναυσ[— — — — — — — — — — — — — χ]-
ιτων —
․ς —
Search Help