IG II² 1514
[ ] Att. — stoich. 40 — med. s. IV a.
See also:
col. I.16                                               Ι
                                              Λ
19                                               Ι
20                                               Τ
                                              Χ
                                             ΤΟ
                                            #⁷Ι
                                              Χ
25                                             #⁷Ε
                                              Ι
                                              Ο
                                              Ι
                                              Υ
30                                               Ι
                                              Ω
                                              Τ
34                                               Ο
35                                               Γ
                                              Ι
                                              Κ
col. II.1 ․․․8․․․․νον πο[ικίλον ․․․․․․․․․21․․․․․․․․․․]
[․․6․․․ ἀ]μόργ[ι]ν[ον ․․․․․․․․․․․25․․․․․․․․․․․․]
․․․7․․․ν․․ι κάλυ[μμα ․․․․․․․․․․22․․․․․․․․․․]
[․․ ταραν]τῖνον προσ․ε ․․․․10․․․․σ․․․σ․․․7․․․
5 [σταθμ]ὸν ἐπ[ε]γέγρα[π]το ∶𐅂𐅂𐅂𐅁∶ Ἰφ․․․νη σ․․․8․․․․
․․6․․․η· Ἀρ[χ]ίππη κατάστικτον χειριδ[ω]τὸ[ν ἐμ πλα]-
[ισί]ωι· ἐπὶ [Κ]αλλιμάχου ἄρχοντος· χιθωνίσκο[ς κτεν]-
[ωτ]ὸς περιποίκιλος, Καλλίππη· οὗτος ἔχει γράμ[ματ]-
[α ἐ]νυφασμένα· Χαιρίππη, Εὐκολίνη κατάστικτον ἐ[μ]
10 [πλ]αισίωι· Φι[λ]ουμένη χιτῶνα [ἀ]μόργινον· ἐπὶ Θεοφ[ί]-
λου ἄρχο[ντ]ος· Πυθιὰς κατάστικτον ξυστιδωτόν· ἐ[π]-
ὶ Θεμιστοκλέους ἄρχοντος· χιτωνίσκος ἁλουργὸ%⁸⁰-
ς ποικίλος ἐμ πλαισίωι, Θυαίν(η) καὶ Μαλθάκη ἀνέθ[η]-
κεν· χιτωνίσκος ποικίλος ἐμ πλαισίωι ἁλουργός, v?
15 ο․τασω․α, Εὐκολίνη ἀνέθηκεν· Φίλη ζῶμα· Φείδυλλ[α]
ἱμάτιον λευκὸν γυναικεῖον ἐμ πλαισίωι· Μνησὼ β[α]-
τραχίδα· Ναυσὶς ἱμάτιον γυναικεῖον πλατυαλουρ-
γὲς περι[κυ]μάτιον· Κλεὼ ἀμπέχονον· Φίλη περιήγητ-
ον· Τ[ε]ισικράτεια κάνδυν ποικίλον· Μέλιττα ἱμάτι-
20 ον λευκὸν καὶ χιτωνίσκον, ῥάκος· Γλυκέρα Ξανθίππ-
ου γυνὴ χιτωνίσκον περιήγητον ἐκπλύτωι ἁλουρ[γ]-
εῖ καὶ [τ]ριβώνια δύο· Νικολέα χιτῶνα ἀμόργινον, π[ε]-
ρὶ τῶι ἕδει· [κά]τροπτον ἐλεφαντίνην λαβ̣ὴν ἔχον, πρ-
ὸς τῶι τ[οί]χωι, Ἀριστοδάμεα ἀνέθηκεν· ἐπὶ Ἀρχίου· Ἀ-
25 ρχεστράτ[η] Μνησιστράτου Παιανιῶς θυγάτηρ χιτω-
νί[σ] πυργωτὸν ἐμ πλαισίωι· Μνησιστράτη Ξενοφίλ[ου]
ἱμάτιον λευκὸν παραλουργές, τοῦτο τὸ λίθινον ἕ[δ]-
ος ἀμπέχεται· χιτωνίσκιον καρτὸν παιδεῖον ἀν[επ]-
ίγραφον, παρυφὴν ἔχει θερμ[α]στίν· Ξενοφάντη χ[ιτω]-
30 νίσκον ἐξίστω[ν] κτενωτόν, οὗτος ἐπὶ τῶι κανῶι· [Νικ]-
οβούλη ἐπίβλη[μ]α ποικίλον καινόν, σημεῖον ἔ[χ]ει [ἐ]-
μ μέσωι, Διόνυσος σπένδων καὶ γυνὴ οἰνοχοοῦσα· Ἀρ-
ίστεια ἐπίβλημα [ἐ]μ πλαισίωι, ἐμ μέσωι ἔχει ζῶια δ-
εξιο[ύ]μενα· ἐπὶ Εὐβούλου ἄρχοντος· ἀμπέχονον, Ἀρτ-
35 έμιδος ἱερὸν ἐπιγέγραπτ[α]ι, περὶ τῶι ἕδει τῶι ἀρ[χ]-
αίωι, Θεανώ· ἀμπέχονον περὶ τῶι ἕδει τῶι ἀρχαίω[ι, Π]-
εντετηρ[ί]ς· ταραντῖνον περὶ τῶι ἕδει τῶι ἀρχα[ίωι],
Θεανώ· κατάστικτον διπτέρυγον περὶ τῶι ἕδει [τῶι]
ἀρχαίωι· χλανὶς καρτὴ ἄγραφος παράβολον ἔχο[υσα]·
40 παιδίου χλανίσκιον λευκὸν καρτόν, ἱερὸν ἐπιγ[έγ]-
ραπται Ἀρτέμιδος, παράβολον ἔχει φοινίκιον· χι[τ]-
ωνίσκος κτενωτὸς περιποίκιλος, περὶ τῶι ἀγάλμ[α]-
τι τῶι ὀρθῶι· χιτωνίσκος κτενωτὸς περιήγητος· λ̣[ή]-
διον ἀνεπίγραφον· Ξεναρίστη Ἀντιφῶντος γυνὴ Π[ε]-
45 ριθοίδου χιτωνίσκον κτενωτόν· λήδ[ι]ον· χιτωνίσ[κ]-
ος λευκὸς πυργωτὸς παρακυμάτιος πλατυαλουργ[ὴ]-
ς ἀνεπίγραφος· ἱμάτ[ι]ον ἀνδρεῖον, Ἀργονιὰς ἀνέθη-
κεν· βατραχίς, ἔγκυκλον ποικίλον, Ἀθηναῒς ἀνέθηκ-
εν· ἁλουργὶς ξενική, [ῥ]άκος, ἀνεπίγραφος· Μνησι[σ]τρ-
50 άτη ἀμπέχονον ἐμ πλαισίωι· Ἀντιβίου γυνὴ Φείδυλ-
λα χιτώνιον ἀμόργινον ἁπλοῦν· Καλλίππη χιτωνίσ-
κον κτενωτόν· Νικὼ χ[ιτ]ω[ν]ίσκον περιήγητον Ἀρτέμ-
ιδι· Ἱπποδάμη Θεοτέλ[ους] Ἁλ[αι]ῶς χιτωνίσκον ἡμι[υ]-
[φ]ῆ ἐμ πλαισ[ίω]ι καὶ κρ[όκην καὶ ἔρια]· παραλουργίδ[ι]-
55 [ο]ν χιτωνίσκου ἁπλο[ῦν, ․․․]ίππη ἀνέθηκεν· Φανοστ[ρ]-
[ά]τη κ[ατ]αστίκτου [․․․․․13․․․․․․ ἁ]λουργίδος ․․․
․․ην· Ἀριστὼ κατάσ[τι]κ[τ]ο[ν ․․6․․․]ν· ἐν ὀθονίωι ἔρ[ι]-
[α μ]αλακά, Ἡδύλη· κροκ[ωτὸν χιτωνίσκ]ο[ν] παιδίου ἄ[γρ]-
[α]φον· Χαιρεστράτ[η χιτώνιον ἡμι]υφ<ὲ>ς, ῥάκος· ἐπὶ [Λυ]-
60 [κίσκ]ου ἄρχοντος· ․․․․9․․․․ Ξενοκράτους γυνὴ [κρ]-
[ο]κωτὸν διπλοῦν· [․․․7․․․ ἀμόργινο]ν [․] ἀνεπίγρα[φο]-
[ν· Φ]ίλη κροκωτὸν διπ[λοῦν ἐμ πλαισί]ω[ι· Φ]ιλ[ου]μέ[νη Μ]-
[νησι]δήμου Λαμπτρ[έως γυνὴ χιτ]ών[ι]ον ἀμόργι[νον ἰ]-
[σοπτυχ]ές· Καλλιστὼ [χιτώνιον] ἀμόργινον διπ[λοῦν]·
65 [χιτώνιον ἰσ]οπτυχὲς [ἀμόργιν]ον ἀνεπίγραφο[ν· χιτ]-
[ώνιον ἰσοπτυχ]ὲς διπλοῦν [ἀν]ε[πί]γραφον· χ[ι]τω[ν․․․]
[․․․․11․․․․․ δι]πλοῦν· ․․․7․․․ κα[τάσ]τικτον ․․․․
[․․․․․12․․․․․ τ]αραντῖνον· ․․․8․․․․ τα[ρ]αντ[ῖνον]·
[ἱμάτιον λευκὸν? πα]ραλουργέ[ς, ἱ]ε[ρ]ὸν [ἐπ]ι[γ]έγρ[απτα]-
70 [ι· Κλεινὼ Ἐξηκέστου] ταραντῖνον· Ἀσκληπιοδώ[ρα πα]-
[ρυφὲς ἐν κιβωτίωι κατά]στικ[τ]ο(ν) [τρ]ύφημα π̣․․․7․․․
[․․․․․13․․․․․․ον ἡμιυφ]ὲς καὶ κρόκην μ․․․8․․․․
․․․․․․․․․21․․․․․․․․․․ο․․5․․χ․․․․․12․․․․․
․․․․․․․․․․22․․․․․․․․․․χιτων ․․․․․13․․․․․․
Search Help
Contact Us