IG II² 1480
[ ] Att. — stoich. — c. 314/3?
See also:
face A.1 ․․․․c.13․․․․․οε —
[․․․․c.12․․․․ Κί]μωνος {²⁷Τί]μωνος?}²⁷ —
[․․․․ ἀριστεῖ]ον Ἀθηνᾶς Νί[κης —]
․․․c.10․․․λ̣ίων Ἅβρωνος Ἐρ-
5 [․․․c.9․․․ ο]ἰνοχοίη ἣν παρέδ[ωκεν —]
․․․c.11․․․․ος καὶ οἱ μετ’ αὐτ[οῦ —]
[․․․c.9․․․ ἐφ]’ εἷ τὸ ∶Α∶ σταθμὸν —
[․․․c.10․․․ ἐ]ποιήσαν{ν}το {²⁶ἐποιήσαντο}²⁶ ταμί[αι οἱ ἐπὶ — —]
[․․․ ἄρχοντος] ἐκ τῶν φιαλῶν τῶν [ἐξελευθερικῶν],
10 [ἃς Νικοκρά]της ἐκ Κολωνοῦ ἐπο[ίησεν, ἐφ’ εἷ τὸ ∶․∶],
[σταθμὸν ∶Χ]ΗΗΗΗΔΔΔ𐅃𐅂𐅂𐅂∶ τού[του κόλλα —]·
[στέφανος, ἀρι]στεῖον Ἀρτέμιδ[ος Βραυρωνίας]
[ὃν ἀνέθεσαν ο]ἱ ἱεροποιοὶ ἐ[πὶ — — — ἄρχοντος],
[σταθμὸν ἐπιγέ]γραπται ∶ΗΙ — — — —·
15 [στέφανος, ἀριστε]ῖον Ἀρτέ[μιδος Βραυρωνίας ὃν]
[ἀνέθεσαν οἱ ἱερο]ποιοὶ ο[ἱ — — — — — — —]
16a — — —
face B.17 ․c.5․ τά[λαντα — — — — — —]
[․․ ἱστ]ίον τ[ῶν λεπτῶν — — τάλ]-
[αντα] Τ μναῖ ΔΔΔ — — — —
20 [․․ ὑπ]έραι δύο, [ἄνκοινα, στα]-
[θμὸν] τούτων τάλ[αντα ․․․․]·
[κεφά]λαιον σταθ[μοῦ παντὸς]
[Αἰγυ]πτίου τάλα[ντα — — — —]
[․․․ο]υ τάλαντ[α ․c.5․ Κρατῖ]-
25 [νος Ἐπι]κράτου[ς — — — — —]
[․․άνου Χα]λκιδε[ὺς ἃ παρέλα]-
[βον παρὰ Ἀ]γασί[ου — — — —]
[․․․․  ἐσκυτ]ωμέν[α — — — —]
․․․c.10․․․ΠΙ — — — — — —
30 ․․․c.11․․․․Υ — — — — — —
Search Help
Contact Us