IG II² 1469
[ ] Att. — stoich. 24-26 — c. 320 a. — IG II² 1469 Add. (pt. 2.2 p. 809)
See also:
face A.col. I.1 [․․․․9․․․․ σταθμ]ὸν ΗΗ ․․6․․․
[․․․8․․․․ σταθμὸ]ν 𐅅ΗΗΗ․ΔΔΔ𐅂
[․․6․․․ ὑδρίαι ἀρ]γυραῖ τρεῖς
[ἃς ἐποιήσαντο ταμ]ίαι οἱ ἐπὶ Ἀ-
5 [ρχίππου ἄρχοντος] ἐκ τῶν φιαλῶ-
[ν τῶν ἐξελευθερ]ικῶν, ἃς Διομέ-
[δων ․․․․9․․․․] ἐποί[η]σεν· ἐφ’ εἷ
[τὸ Α, σταθμὸν Χ]ΗΗΗΗ[𐅄]Δ[Δ]Δ[𐅃]𐅂𐅂𐅂𐅂 vv
[αὕτη δὲ κόλλα]ν ἔχει 𐅂𐅂· ἐφ’ εἷ τὸ Β,
10 [σταθμὸν ΧΗΗ]ΗΗ𐅄ΔΔ𐅂𐅂𐅂· τούτου κό-
[λλα 𐅂𐅂· ἐφ’ εἷ τ]ὸ Γ, σταθμὸν ΧΗΗΗ[Η]
[𐅄ΔΔ․․· τούτου] κόλλα 𐅂𐅂· ὑδρίαι
[ἀργυραῖ ․․․․], ἃς ἐ[π]οι[ή]σ[αν]το τ-
[αμίαι οἱ ἐπ]ὶ Νεαί[χ]μου [ἄρ]χοντ-
15 [ος ἐκ τῶν φ]ιαλῶν τῶν [ἐ]ξελευθ[ε]-
[ρικῶν, ἃς] Νικοκράτ[ης] ἐκ Κ[ο]λωνο-
[ῦ ἐποίη]σεν· ἐφ’ ἧι τ[ὸ] Δ, σταθμὸν v
[ΧΗΗΗΗ𐅄]ΔΔ𐅂𐅂𐅂𐅂· τούτου κόλλ 𐅂𐅂𐅂·
[ἐφ’ εἷ τὸ] Ε, σταθμὸν ΧΗΗΗΗ𐅄ΔΔΔ𐅃·
20 [τούτου] κόλλ 𐅂𐅂𐅂𐅂· ἐ[φ]’ εἷ τὸ Ζ, σταθ-
[μὸν Χ]ΗΗΗΗ𐅄ΔΔΔ[𐅂]𐅂[𐅂]· τούτου κόλλα
[𐅂𐅂𐅂𐅂]· ἐφ’ εἷ [τὸ] Η, [ἣν][ρχ]ε[φ]ῶν Ἐρχι
[ἐποί]ησ<ε, σ>ταθμὸν [ΧΗ]ΗΗ[Η𐅄]Δ[Δ]𐅃𐅂𐅂𐅂𐅂·
[τούτ]ου κόλλα 𐅂𐅂[𐅂𐅂· ἐφ’] εἷ [τὸ Θ, ἣν] Ν-
25 [ικοκρ]άτη[ς][κ] Κ[ο]λ[ων]οῦ [ἐ]ποίησεν,
[σταθμὸν ΧΗΗΗ]Η[𐅄]ΔΔ[․] το[ύτ]ου κόλ-
[λα — — — — — — — — — — —]
col. II.28 ․․Ο — — — — — — — — — — —
․ΛΙΤΛΛΙ[— — — — — — — ἐπιγ]-
30 έγραπται ΕΥ — — — — — — — —
θυγάτηρ Λ — — — — — — — — —
ν̣α ἐλε[φ]άντ[ινα — — — — — ὀπισθ]-
οδόμου ὄφει[ς — — — — — — — —]
ἄστατον· ζώι[δια — — — — — — ἐ]-
35 λεφάντινα — — — — — — — — —
α ἀ[π]ὸ ἀσπί[δ]ο[ς — — — — — — —]
ον ἄστατον [— — — — — — κεφαλ]-
αὶ δύο λεό[ντων — — — — — — —]
να δύ[ο] ἱπ[π — — — — — — — —]
40 ․ ζ̣ω̣ιδ̣ίου(?) [— — — — — — γοργόν]-
ειον [μ]ικ[ρόν — — — — — — χρ]-
υσον #⁷Ρ#⁷#⁷#⁷ — — — — — — — —
τ[ῆ]ι θεῶι· π̣α̣ — — — — — — — —
Σ̣ΚΙ̣Φ̣ΡΟΙ̣Λ̣ — — — — — — — —
45 Ω․Ο — — — — — — — — — — —
․․6․․․Ε — — — — — — — — — —
οι οὐκ ὑγι[εῖς — — — — — — — —]
Λ․ΕΝΟΣΛ[— — — — — — οὐ]-
χ ὑγιῆ #⁷#⁷ — — — — — — — — —
50 νειον χα[λκοῦν — — — — — — τοῦ]-
το ηὑρέθ[η — — — — — τῶν κλεί]-
θρων το[ῦ — — — — — — — — —]
ΙΔ․Ε̣ΟΥ — — — — — — — — —
face B.col. I.54 ․․․․․․․․18․․․․․․․․#⁷ΚΛ․#⁷#⁷Α․Π
55 ․․․․․․․․18․․․․․․․․ΙΣΛΤΩΙ․․
[․․․․․․․17․․․․․․․․ οὐχ] ὑγιῆ ․․
․․․․․․․․19․․․․․․․․․ν ἐν τῆι χ-
[αλκοθήκηι ․․․․11․․․․․]#⁷#⁷#⁷․#⁷#⁷․
․․․․․․․․․20․․․․․․․․․Δ𐅃ΙΙ․․
60 ․․․․․․․․․20․․․․․․․․․ΣΙΗ#⁷․Σ
․․․․․․14․․․․․․Ι𐅄․Ι∶ τούτων μί-
[α κατεαγυῶν] ἀμο[ι]βή ἐστιν ΙΙΙΙ∶ [ἀσ]-
[πίδες ․․․7․․․]Δ[Δ]𐅃ΙΙ· τούτων ἔνι-
[αι ․․․․10․․․․]ω̣․αι εἰσιν καὶ οἱ
65 [ταμίαι τοὺς] πόρπακας αὐ[τ]ῶν ἔχ[ο]-
[υσι ․․5․․· ἕ]τεραι ἀσπίδες 𐅅Η̣Η̣𐅃Ι·
[ἕτεραι ἀ]σπίδες [πρ]οσκεκρουμέν-
[αι πρὸς τῶ]ι τοίχωι Δ[Δ]𐅃ΙΙ∶ ἕ[τ]εραι
[ἀσπίδες] κατεαγῦαι 𐅄ΔΔ𐅃· ἀσπίδει-
70 [α οὐχ ὑγι]ῆ ․․․· ἀσπίδες λευκαὶ κατ-
[τιτέριν]αι· ἀσπίδεια [οὐχ][γι]ῆ 𐅄[․]
․․․7․․․ται βαρ[β]αρικ[α]ὶ κ̣α[τα]πά-
[λτηι προ]σκεκρουμέναι ․․․7․․․
[κνημίδων] ζεύγη παντοδαπὰ ΗΗ∶ κα-
75 ․․․7․․․α περίζυξ· βέλη· σώρακοι
[ἀχρήστω]ν τοξευμάτων ΟΙΤΕ#⁷․ΩΚ
․․․7․․․ω μεστοὶ ∶ΗΗΗ𐅄ΔΔΔΙ∶ [ἐν τῆ]-
[ι χαλκοθ]ήκηι βέλη καταπαλτῶν π-
․․․․9․․․․ ἄνευ σωράκων, τὰ μὲν ὑ-
80 [γιῆ τὰ δ’ οὐ]χ ὑγιῆ ∶Χ𐅅ΗΗΗ․· τάδε προ-
[σπαρέδοσ]αν ταμίαι οἱ ἐπὶ Ἀρχίπ-
[που ἄρχον]τος ταμίαις τοῖς ἐπὶ Ν-
[εαίχμου οὐ] παραδοθέ[ντα] ἑαυτοῖ-
[ς ․․․8․․․․]ηι χαλκοθήκης τὰ φαι-
85 ․․․․9․․․․ ∶ ὀπισθόδομος· ὑδρίαι
[χαλκαῖ ΙΙΙΙ]∶ οὐχ ὑγιεῖς, ὦτα ἔχου-
[σιν τέτταρε]ς, πυθμένα δὲ οὐδεμί-
[α ἔχει· ․․6․․․]κος οὐχ ὑγιὴς οὐ[δ’ ἐ]-
[ντελής· λέβης] νυμφικὸς κατεαγώ-
90 [ς· ․․․․9․․․․ χα]λ[κ]οῦν· κύλιξ χαλκ-
[ῆ κατεαγῦα· χειρ]όνιπτρον κατεα-
[γός· κάτροπτον μι]κρὸν οὐχ ὑγιές· ἕ-
[τερον κάτροπτον] οὐχ ὑγιές· κάτρο-
[πτα δύο χαλκᾶ ἐ]ν ἐλύτροις, τούτω-
95 [ν τὰ ἔλυτρα κατ]έαγεν· κάτροπτα ἓ-
[ξ ἄνευ ἐλύτρων]· ἕτερα κάτροπτα μ-
[ικρὰ ὀκτὼ ἄνε]υ ἐλύτρων· σμηματο-
[θήκη μικρὰ οὐχ] ὑγιή<ς>· ποδανιπτηρ-
[ίδιον οὖς οὐκ ἔχ]ον οὐδὲ πυθμένα
100 [οὐχ ὑγιές· τρίμη]νον χαλκοῦν· γρα-
[μματεῖα δύο χαλ]κᾶ, τὸ μὲν σεσημα-
[σμένον, τὸ δὲ ἀ]ν[ε]ωιγμένον· κιβωτ-
[οὶ δύο οὐχ ὑγιεῖς], ἡ μὲν σεσημασμ-
[ένη, ἡ δὲ ἀσήμαντος], ἐν τῆι ἀσημάν-
105 [τωι ἔνεστιν Ἀρτέ]μιδ[ος] Βραυρων-
[ίας #⁷#⁷․ασειο․οπ]α παντοδαπ[ά]· ἄκ-
[μονες σιδηροῖ τρ]εῖς· χαρακτ[ῆρ]ε-
[ς ΔΔΙ, τούτων ὁ εἷς] κατεαγώς· σφῦρ-
[αι δύο· κράνη ὠμοβόϊ]να ΙΙΙ∶ οὐχ ὑγι-
110 [ῆ, τὰ δύο κεχαλκωμέ]να· ἐλέφαντι ὠ-
[․․․․9․․․․ δύο· πίνακε]ς καὶ ξύλα
[πρὸς οἷς — — — — — — — —]ΙΚ
col. II.113 ΛΕΛ — — — — — — — — — — —
οὐχ [ὑγι — — — — — — — — — —]
115 εριη[— — — — — — — — — τρά]-
πεζα ὀ[κτάπους — — — — — — —]
․ χαλκα [— — — — — — — — ἐλ]-
εφάντινο․ε̣ — — — — — — — — —
ο․μενος vacat
120 τάδ’ ἐκ τῆς <σ>τοᾶς [— — — μετην]-
[έ]χθη? κατὰ τὸ ψ[ήφισμα τοῦ δήμου]
ὃ Ἡγήμων εἶπε [— — — — — — ε]-
ἰς τὴν στοάν — — — — — — — —
λ̣εις ἔχει· ἱμάτ[ιον — — — — — — —]
125 χιτωνίσκοι χα[— — — — — — — κεκ]-
ρύφαλος καὶ τα — — — — — — — —
κειται ἐ[π]ὶ τ[ῆι] #⁷#⁷[— — — — πα]-
ντοδαπά· ΤΛΛ̣ΙΔΙΡΕ — — — — —
ἱμάτιον καὶ χ[ι]των[— — — — — κεκ]-
130 ρύφαλον, σταθμὸν 𐅄· [ἐν τῆι στοαῖ τ]-
ῆι μακρᾶι· σπαθὶς ε[— — — — — ἐν]
ἐλύτρωι· ἐρίων γ̣λα — — — — — — —
ν κατακεκομ<μ>ένον ε[— — — — ἐρ]-
ίων δίκτυον κατακ̣[εκομμένον — — —]
135 ΤΩΟΚ̣#⁷#⁷ΡΩΙ μικρο — — — — —
ἔρια λευκὰ ἐν καλ[αθίσκωι ․․․․]
ιωι κατακ[εκ]ομμέ[να — — — — — —]
ἐρίων κατακεκομ[μέν — — — — — —]
ιον οὐχ ὑγιὲς ο․ρ — — — — — — —
140 ι ἐρίων ΑΡΓ[․]#⁷․ΚΛ — — — — — —
τάδε {․Λ} παρ[έ]δοσ[αν — — — — —]
κάτροπτον ἐν ἐ[λύτρωι — — — — —]
ΝΕ․Ε․․Ν․Ι․ΗΝ — — — — — —
․ κάτροπτα ΙΙΙ — — — — — — — —
145 ΔΙΙ· κύλιξ χαλκ[ῆ — — — — — ὑ]-
ποδήματα παντ[οδαπά — — — — —]
ροι, σταθμὸν 𐅂#⁷ — — — — — — —
α Θεσμονίκη ․#⁷[— — — — — — ἀ]-
ν[έ]θηκεν, σταθ[μόν — — — — — —]
150 ΤΟ․ΤΑ#⁷․ΓΙΔΙ#⁷ — — — — —
οι [ε]ἰς τὸ ΙΙΛΝΓ — — — — — — —
Δ․Λ․․․ΛΝΤΛ — — — — — — —
Ι#⁷#⁷ΛΥ․․#⁷ΛΣ — — — — — — —
ος χρυσοῦς — — — — — — — — —
155 ῆθεν ὑπε[— — — — — — — — χ]-
ρυσῆ #⁷․․5․․Ι[— — — — — — ἀ]-
νέθηκεν ․․Λ#⁷— — — — — — —
ητον οὐ[․․․8․․․․ Ἀρτέμιδι Βρα]-
υρωνίαι.  vacat
160 ητον μικρόν [— — — — — — οὐχ ὑγ]-
ιές· Ἐρωτίσκοι χρ[υσοῖ οὐχ ὑγιε]-
ῖς, Ξενοκράτεια [— — — — — — ἀνέ]-
θηκεν· [σ]παθὶ[ς] ἀρ[γυρᾶ — — — — —]
ια ἀνέθηκεν· δακτ[υλίδιον ἐπίχρ]-
165 υσον, [Λ]εύκη ἀνέθηκ[εν — — — —].
τάδε προσπαρέδοσα[ν ταμίαι οἱ]
ἐπὶ [Φ]ιλοκλέος ἄρχ[οντος ταμί]-
αις τοῖς ἐπὶ Ἀρχίππο[υ ․․․7․․․]
χρυσᾶ πρ[ὸ]ς σανι[δ]ίω[ι].
170        vacat
Search Help
Contact Us