IG II² 1437
[ ] Att. — non-stoich. — c. 350 — IG II² 1437 Add. (pt. 2.2 p. 809)
col. I.1 — — — — — — — — — — — — — — — — —
— — — — — — — — — — — — — — — — —
— — — — — — — — — — — — — — — — —
[ἐπὶ Ἀγαθοκλέους ἄρχοντος]
5 [στέφανος ἀριστεῖον, σταθμὸν Η]ΗΔΔΔΔ𐅂𐅂𐅂
— — — — — — — — — — #⁷ΟΝ
[ἐπὶ Ἐλπίνου ἄρχοντος στέφανος, σταθμὸν ΔΔΔ]ΔΔ𐅂ΙΙΙ·
[ἐπὶ Καλλιστρά]το[υ ἄρχο]ντος στέφανος
․․․c.11․․․․ σταθμὸν ∶ΔΔΔ[Δ]Ι·
10 [ἐπὶ Διοτίμου] ἄρχοντος στέφανος
[Θασίων ἀνάθη]μα, σταθμὸν ∶[𐅄Δ]Δ[Δ]𐅃ΙΙΙΙΙ𐅁·
[στέφανος, ὃν] Ἐρυθραῖοι ἀνέθεσαν,
[σταθμὸν ∶ — — — — — —]ΔΔ·
[στέφανος Μ]υτιληναίων ἀνάθημα,
15 [σταθμὸν] ∶ΔΔΔΔ[𐅃𐅂]𐅂[𐅂𐅂]ΙΙΙΙ𐅁·
[στέφανος] Κα[λχη]δονίων
[ἀνάθημα, στ]αθ[μ]ὸν ∶𐅄𐅃𐅂ΙΙ·
[στέφανος, ὃν Ἀ]ρε̣θο[ύ]σιοι ἀνέθεσαν,
[σταθμὸν ∶—]Δ𐅃Ι[Ι —]·
20 [στέφανος, ὃν] ὁ δῆ[μ]ο[ς ὁ] ἐν Σάμωι
[ἀνέθηκεν, σ]τα[θ]μὸ[ν ∶․․]𐅂𐅂․․∶
[στέφανος — — — — — — — —]
[․․c.7․․, σ]ταθμὸ[ν ∶․․․]𐅂𐅂ΙΙΙΙΙ·
[στέφανος, ὃν] ἡ βουλ[ὴ ἡ ἐπὶ] Διο[τ]ίμου ἄρχοντος
25 [ἀνέθηκεν, στ]αθμὸ[ν ∶․․Δ]․․․Ι𐅁
[στέφανος, ὃν ἡ] βουλὴ ἡ ἐπὶ Διοτίμου ἄρχοντος
[ἀνέθηκεν, στα]θμὸν ∶․․ΔΔ𐅂[𐅂𐅂]𐅂·
[ἐπὶ ․․c.7․․ ἄ]ρχοντ[ος] στέφανος,
[ὃν ․․․c.9․․․ ἀ]νέθηκεν, σταθμὸν 𐅄ΔΔ𐅃𐅂𐅂𐅂𐅂ΙΙΙΙ𐅁·
30 [στέφανος, ὃν ․c.6․․]φων ἀνέθηκεν, ἄρχων
[οὐκ ἐπεγέγραπτο, στα]θμὸν ∶𐅄ΔΔΔ𐅂𐅂𐅂·
[στέφανος, ὃν ․․․c.10․․․]οι ἀνέθε[σ]αν, ἄρχων
[οὐκ ἐπεγέγραπτο, στα]θμὸν ∶[𐅄]ΔΔΔ𐅃․𐅂𐅂𐅂ΙΙ·
[στέφανος Ἀθηνᾶς Νίκη]ς ἀριστεῖον, σταθμὸν ∶ΔΔΔΔ𐅃·
35 [․․․․․․․c.19․․․․․․․․ σταθμὸν] ∶ΔΔΔ𐅂𐅂𐅂𐅂ΙΙ[Ι]Ι·
[στέφανος ․c.6․․ ἀνά]θημα, σταθμὸν ∶ΔΔΔΔ·
[․․․․․․․c.18․․․․․․․ στα]θμὸ[ν ∶]ΗΗ․․․𐅂𐅂𐅂ΙΙΙ·
37a — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
col. II.38   τ[ετάρτη καὶ εἰκοστή, σταθμὸν 𐅅ΗΗΗΗ𐅄ΔΔΔΔ𐅂]·
  πέ[μπ]τη καὶ εἰκοστή, στ[αθμὸν Χ]·
40   ἕκτη καὶ εἰκοστή, σταθμ[ὸν Χ𐅃𐅂𐅂𐅂𐅂ΙΙΙ]·
  ἑβδόμη καὶ εἰκοστή, σταθ[μὸν ΧΙΙΙ]·
[Ἀθ]ηνᾶς Ν[ί]κ[η]ς ὑδρίαι·
  πρώτη· σταθμὸν ὃ ἦγεν πρό[τερον 𐅅ΗΗΗ — —]·
  αὕτη καινὴ γέγονεν· σταθμὸν — — ·
45   δευτέρα, σταθμὸν ∶[𐅅ΗΗ․․․]ΔΔ — — ·
[τ]ρίτη, στα[θμὸν] ∶Χ[𐅂]·
[τετ]άρτη· σταθμὸν ὅ ἦγεν πρότερο[ν ∶𐅅ΗΗΗΗ𐅄ΔΔΔ․𐅂𐅂]·
  αὕτη καινὴ γέγονεν· σταθμὸν ∶Χ — — — — — — ·
Ἀρ[τ]έμιδος Βραυρωνίας ὑδρίαι·
50   π[ρ]ώτη, σταθμὸν ∶𐅅[Η]Η[Η]Η[𐅄]ΔΔ𐅃𐅂𐅂[𐅂𐅂]·
  δευτέρα, σταθμὸν ∶[𐅅]ΗΗΗΗ𐅄ΔΔΔ𐅂[𐅂𐅂]·
  τρίτη, σταθμὸν ∶𐅅ΗΗΗΗ𐅄[Δ]Δ[Δ]𐅃𐅂𐅂·
  τετάρτη· σταθμὸν ὃ ἦγεν πρότερο[ν 𐅅ΗΗΗΗ𐅄ΔΔΔΔ𐅂𐅂]·
  αὕτη καινὴ γέγονεν· σταθμὸν ∶․𐅂𐅂 — — — ·
55   πέμπτη, σταθμὸν ∶[𐅅]ΗΗΗΗΔΔ𐅂[𐅂]·
  ἕκτη, σταθμὸν ∶𐅅ΗΗΗΗΔΔ𐅂𐅂∶
  ἑβδόμη, σταθμὸν ∶𐅅ΗΗΗΗ[𐅄]ΔΔ𐅂𐅂𐅂·
[Δήμ]ητρος καὶ Φερρεφ[άττ]ης [ὑδρίαι]·
  π[ρ]ώτη· σταθμὸν ὃ ἦγεν πρότερον ∶[𐅅ΗΗΗΗΔΔ𐅃ΙΙΙ]·
60 [αὕ]τη καινὴ γέγονεν· σταθμὸν ∶Χ̣Ι̣Ι̣ — — ·
  δευ[τ]έρα, σταθμὸν ∶𐅅ΗΗΗΔΔΔ[𐅃]𐅂[𐅂𐅂]·
  τρίτη· σταθμὸν ὃ ἦγεν πρότερον ∶𐅅Η[ΗΗΗΔΔ𐅃𐅂𐅂𐅂ΙΙΙ]·
  αὕτη καινὴ γέγονεν· σταθμὸν ∶ — — — — — — — ·
  τετάρτη, σταθμὸν ∶𐅅ΗΗΗΗ[Δ]ΔΔ𐅂𐅂 — ·
65   πέμπτη, σταθμὸν ∶𐅅ΗΗΗΗ[𐅄]ΔΔ𐅂𐅂𐅂 — ·
Ἀφροδίτης ὑδρία, σταθμὸν ∶[𐅅]ΗΗΗ[Η𐅄]·
Ἀνάκοιν ὑδρίαι·
  πρώτη· σταθμὸν ὃ ἦγεν πρότερο[ν 𐅅ΗΗΗ𐅄ΔΔΔ𐅂𐅂𐅂]·
  αὕτη καινὴ γέγονεν· σταθμὸν ∶ — — — — — — — ·
70   δευτέρα, σταθμὸν ∶𐅅ΗΗΗ[𐅄ΔΔ]Δ𐅂𐅂 — —
  τρίτη · σταθμὸν ὃ ἦγεν [πρότε]ρον [𐅅ΗΗΗΔΔΔΔ𐅂𐅂]·
  αὕτη καινὴ γέγονεν· στ[αθ]μὸν ∶ — — — — — — ·
[αὗ]ται [και]ναὶ Ἀθηνᾶς Πο[λιά]δ[ος]·
[πρώτη]· σταθμὸν ὃ ἦγεν πρό[τερον ∶𐅅ΗΗΗ𐅄ΔΔΔΔ𐅂𐅂]·
75   — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
Search Help
Contact Us