IG II² 1429
[ ] Att. — non-stoich. — c. 367/6 — IG II² 1429 Add. (pt. 2.2 p. 809)
col. I.1 [τ]ετά[ρ]τη, σ[ταθμὸν ⋮𐅅ΗΗΗΗ𐅄ΔΔΔΔ𐅂𐅂]·
[Ἀ]ρτέ[μι]δ[ο]ς [Βραυ]ρωνίας [ὑδρίαι]·
[πρ][τη], στ[αθμ]ὸν ⋮𐅅ΗΗΗΗ𐅄ΔΔ𐅃𐅂𐅂𐅂𐅂·
[δε]υτέρα, σταθμ[ὸν ⋮𐅅ΗΗ]Η[Η]𐅄ΔΔ[Δ]𐅂𐅂[𐅂]·
5 [τρ]ίτη, σταθμὸν ⋮𐅅[Η]ΗΗ[Η]𐅄ΔΔΔ𐅃𐅂[𐅂]·
τετάρτη, σταθμὸν ⋮𐅅ΗΗΗΗ𐅄ΔΔ[Δ]Δ[𐅂𐅂]·
[π][μπτ]η, σταθμὸ[ν ⋮𐅅ΗΗ]ΗΗΔΔ𐅂[𐅂]·
[ἕ]κτ[η, σ]ταθμὸν ⋮𐅅ΗΗΗ[Η]ΔΔ𐅂𐅂·
[ἑβδ][μη], σταθμὸν ⋮𐅅ΗΗ[ΗΗ]𐅄Δ𐅃𐅂𐅂𐅂·
10 [Ἀ]νά[κοι]ν ὑδρία[ι]·
πρώτη, σταθμὸν ⋮[𐅅]ΗΗ[ΗΗ]𐅄ΔΔΔ𐅂𐅂𐅂·
δευτέρα, σταθμὸν ⋮𐅅ΗΗΗ𐅄Δ[ΔΔΔ𐅃]ΙΙΙ·
τρίτη, σταθμὸν ⋮𐅅ΗΗΗΔΔΔΔ[𐅂𐅂]·
[Δήμητ]ρος καὶ [Κόρ]ης [ὑδρίαι]·
15 [πρώτη], σταθμὸν ⋮[𐅅ΗΗΗΗ]ΔΔ𐅃𐅂𐅂𐅂𐅂ΙΙΙ·
δευ[τέ]ρα, σταθμὸν ⋮𐅅[ΗΗΗ]ΗΔΔΔ𐅃𐅂𐅂𐅂·
τρίτ[η, σ]ταθ[μὸν] ⋮𐅅ΗΗ[Η]ΗΔΔ𐅃𐅂𐅂𐅂[ΙΙ]Ι·
[τ]ετ[άρ]τη, σταθμὸν ⋮𐅅[Η]ΗΗΗΔΔΔ𐅃𐅂𐅂𐅂·
πέ[μπτ]η, στα[θμ]ὸν ⋮𐅅[Η]ΗΗΗ𐅄𐅃𐅂𐅂𐅂𐅂·
20 Ἀφ[ρ]οδίτης [ὑδρία]·
σ[ταθμ]ὸν [𐅅ΗΗΗΗ𐅄]·
τά[δε] στ̣αθ[μῶι παρ]ε[λάβομε]ν καὶ
πα[ρέδ]ομεν [ἐπίτηκτα] καὶ
ἐπ[ίχρ]υ̣σ[α κ]α[ὶ ὑπ][χαλκα]·
25 κα[ν]οῦν χ[ρυ]σοῦν, ἵνα ὁ Ἀπόλλων,
ὑπόχαλκο[ν, στ]α[θμὸ]ν ⋮ΧΧΧ𐅅𐅄ΔΔΔΔ𐅃𐅂·
[ἕ]τ[ερον], ἵνα ὁ Ζ[εύ]ς, [σ]τ[α]θμὸν ⋮ΧΧΧ𐅅Η𐅄ΔΔΔΔ·
θυ[μιατήρι]ο[ν ἐ]πί[χρυσ]ον, ἵνα τὸ ἄλ[φ]α,
[σ]τ[αθμὸν ἄγει ⋮Χ]ΧΧΗΗ[Η]Η·
30 [θυμιατήριον ἐ]πίχρ[υσ]ον [ὑ]πόχ[αλκο]ν,
[ἵνα τὸ βῆτα, σταθμὸν] ⋮ΧΧΧΗ𐅄̣ΔΔ·
[χρυσίον ἐπίτηκτον ἀπὸ] τῆς ἀσπ[ίδ]ος
[τῆς πρὸς τῶι νεώι, σταθμὸν ⋮𐅂𐅂𐅂ΙΙΙΙΙ]·
[χρυσίον ἐπίτηκτον ὑπάργυρον σταθμὸ]ν ⋮𐅂𐅂𐅂𐅂ΙΙ𐅁·
34a — — — — — — — — — — — — — — — —
col. II.34b — — — — — — — — — — — — — — —
— — — — — — — — — — — — — — —
— — — — — — — — — — — — — — —
— — — — — — — — — — — — — — —
— — — — — — — — — — — — — — —
— — — — — — — — — — — — — — —
— — — — — — — — — — — — — — —
35 [ἀσπι]δίω [δύο ἀργυρὼ καὶ κρανιδίω δύο καὶ]
[δορά]τιον [ἀργυρᾶ ἄστατα]·
[φιάλ]η ὑπ[όξυλος ἐπίχρυσος]·
[χ]ρυσίον ἄ[πυρον, ὃ ἀνέθηκε Φιλτώ, ἄστατον]·
[δακ]τύλιο[ς χρυσοῦς ἄστατος, ὃν Ἀρχεδίκη ἀνέθηκε]·
40 [ἀ]πορραν[τήριον ἄστατον]
χρ[υ]σοῦν, [ὃ ὁ ἀνδριὰς ἔχει]·
στεφάνη [ἣν ἡ θεὸς ἔχει]·
πλάστρα [ἃ ἡ θεὸς ἔχει]·
ὄχθοιβο[ς ὃν ἡ θεὸς ἔχει ἐπὶ τῶι τραχήλωι]·
45 ὅρμοι 𐅃· γ[λαῦξ χρυσῆ]·
αἰγὶς χρ[υσῆ· γοργόνειον χρυσοῦν]·
φιάλη χρ[υσῆ ἣν ἐν τῆι χειρὶ ἔχει]·
στέφανο[ς χρυσοῦς ὃν Τιμόθεος ἀνέθηκεν]·
στέφανο[ς χρυσοῦς ὃν Φίλιππος ἀνέθηκεν]·
50 στέφανο[ς χρυσοῦς ὃν Καλλίκλεια ἀνέθηκεν]
Θουκ[υ]δί[δου γυνή]·
στέφανο[ς χρυσοῦς ὃν ἡ βουλὴ]
ἡ ἐπὶ Ἱπ[ποδάμαντος ἀνέθηκεν]·
φιάλη ἀ[ργυρᾶ — — — — —]·
55 φιάλη ἀ[ργυρᾶ ἣν Ἀριστοβούλη ἀνέθηκε]·
ξιφομ[άχαιρα χαλκῆ πρὸς τῆι παραστάδι]·
[ξ]ίφη [δύο πρὸς τῆι παραστάδι]·
τάδε [προσπαρέδοσαν ταμίαι]
[ο]ἱ ἐ[πὶ — — — — ἄρχοντος]
60 — — — — — — — — — — —
Search Help
Contact Us