[ ] Att. — stoich. — 368/7 — IG II² 1425 Add. p. 805
face A.col. I.1 ․․․․π․․․․νο
․․․․10․․․․ολ
— — — — — — —
[στ]αθμὸν — — —
5 ․․κτερο․νκα
․․ρ — — — —
․․․․ρα — — —
․․․․ο․․․․οσ․․
․․․ο — — — —
10 ․․․․υ — — — —
— — — — — —
․․․․δι — — —
․ρα․ν․παρα․․γ
[π][μπτ]ο[ς ῥυ]μ[ός· ἀκρωτήριον],
15 ὀπ[ίσ]θιον· [σκ][λ]η δ[ύ]ο, [χ]ρ[υσίδια μικρά],
[σ]τα[θμὸ]ν [∶ΧΧ]Χ[Χ]ΔΔΔ𐅃·
[κ]ρατὴρ χρ[υσ]ο͂ς ὁ ἐλάττων,
[σ]ταθμὸν ․․5․․ Δ𐅃𐅂𐅂ΙΙ·
[ὑ]δρία [χρ]υσῆ, σταθ[μ]ὸν․․․𐅄ΔΔ[𐅃]𐅂𐅂𐅂ΙΙΙΙ·
20 [ὑ]δρία [χρ]υσῆ, σταθ[μ]ὸν — — —·
[ο][ν]οχόη χρ[υ]σῆ, [σ]ταθμὸν․․․․ 𐅂𐅂Ι·
․․χα․․․․9․․․․ο
․․5․․ω․ον, [σ]ταθμὸν ∶ 𐅅ΗΗΗ·
[φι]άλαι [πτι]λωταὶ ἕξ, σταθμὸν — —·
25 [φ]ιάλαι Αἰθιοπίδες τέττα[ρες],
[σ]ταθμὸν 𐅅[Η]ΗΗ𐅃ΙΙΙ·
[φ]ιάλη χρυ[σ]ῆ, ἣν Στέφανος ἀνέθηκεν
[Θ]άλλο, [σ]ταθμὸν Η𐅄ΔΔΔΔ𐅃𐅂·
στέφανος χρυσο͂ς τῆς θεο͂ ἀριστεῖον
30 ἐκ Παναθηναίων τῶν ἐπὶ Ναυ[σι]νίκο
ἄρχοντος, [σ]ταθμὸν ∶Η𐅄ΔΔΔΔ𐅃[𐅂]𐅂𐅂ΙΙΙΙ·
[κ]υμβίον χρυσο͂ν, σταθμὸν ∶ΔΔ𐅃𐅂ΙΙ𐅀·
χρυσίον ἐν κιβωτίωι ἀπὸ το͂ [κα]νο͂,
[ἵ]να τὰ ἐλεφάντινα ζῶια, σταθμὸν ∶ΔΔΔΔ·
35 [δ]οκ[ι]μεῖα λεῖαι χρυσαῖ τετταράκοντα
[ἕξ], σταθμὸ[ν] 𐅄ΔΔΔ𐅃𐅂𐅂𐅂𐅂ΙΙΙ·
χρυσίον, ὃ παρὰ Ἀριστάρχωι [η]ὑρέθη,
σταθμὸν 𐅃[𐅂]𐅂Ι·
[ε]ἱλικτῆρες Ἀρτέμιδος Βραυρωνίας
40 χρυσοῖ, σταθμὸν ∶𐅂𐅂𐅂ΙΙΙΙΙ·
[φ]ύλλον [ἀπὸ] τῆς θύρας ἀπὸ το͂ Ἑκατομπέδο
[χρ]υσο͂ν ἀπὸ το͂ ἥλο ἄστατον·
στέφανος χρυσο͂ς, ὃν ἡ Νίκη ἔχει
[ἐπὶ τῆς] κεφαλῆς <ἡ> ἐπὶ τῆς χειρὸς
45 το͂ ἀγάλματος· τῆς Νίκης
τῆς ἐπὶ [Σωκρα]τίδο ἄρχοντος·
πρῶτος ῥυμός· κεφαλή, στεφάνη,
[σ]τέ[φα]νος [ὁ ἐπ]ὶ τῆι κεφαλῆι,
[σ]τέ[φα]νος, ὃν [ἐν] τῆι χειρὶ ἔχει,
50 [ἐ]νωιδίω, ὑπο[δ]ερ[ί]ς, ὅρμος, χεῖρες
ἀμφότ[ερ]α[ι, ἀμ]φιδέαι δύο π․․ο․
[ἥ]λ[ω — — — — —]
[σ]τα[θμὸν ∶ΧΧ․]Η𐅄ΔΔ𐅃𐅂𐅂𐅂Ι·
[δ]εύτε[ρος ῥυμ]ός· θώραξ, περόναι,
55 [ζώ]νιο[ν, χρυσί]ον
[σ]ταθμ[ὸν ․․․8․․․․] 𐅄ΔΔ𐅂𐅂𐅂Ι·
[τ]ρίτο[ς ῥυμός]· σκέλη ἀμφότερα,
[κ]α[ὶ κ]α[τωρίδε] δύο·  πέροναι
[σ]ταθμ[ὸν ∶ΧΧ]ΧΗΗ𐅄ΔΔΔ𐅂𐅂𐅁·
60 τέταρτος ῥυμός· ἀπόπτυγ[μ]α· πόδες δύο·
[πε]ρονίδες, [μία κατακλείεται],
[στ]αθμὸν ΧΧΗ[Δ]ΔΔΔ𐅂·
ὑδρία χρυσῆ [στ]αθμὸν ⁙ΧΗ𐅂𐅂𐅂𐅂𐅂·
[στ]έφανος χρ[υσ]ο͂ς, ἀριστεῖον τῆς θεο͂
65 [ἐ]κ Παναθηναίων τῶν ἐπὶ Σωκρατίδο
ἄρχοντος, σταθμὸν ∶Η𐅄ΔΔΔ𐅂𐅂ΙΙΙ·
       vacat
τάδε χρυσᾶ καὶ ἐπίτη<κ>τα
κ[α]ὶ ὑπόχαλκα ἄστατα·
70 κρατὴρ ἐπίτηκτος ἐπίχρυσος ὑπάργυρος·
ὑπόστατον κρατῆρος ὑπόχαλκον
ἐπίχρυσον· γοργόνειον χρυσο͂ν
ὑπάργυρον ἐπίτηκτον ἀπὸ τῆς ἀσπίδος
τῆς ἀπὸ το͂ νεώ· ἀσπιδίσκαι ἐπίχρυσοι
75 ὑπάργυροι τέτταρες· ἀκινάκης σιδηρο͂ς
τὴν λαβὴν χρυσῆν ἔχων, τὸ δὲ κολειὸν
ἐλεφάντινον ἐπίχρυσον, τὸ δὲ πυ[γ]αῖον
χρυσο͂ν· ἀσπίδες ἐπίχρυσοι λεῖαι δύο·
τρίτη ἀσπὶς ἐπίχρυσος γοργόνεον ἔχοσα·
80 ἀνθέμιον χαλκο͂ν ἐπιτήκτωι περι-
κεχρυσωμένον· ὑποδερίδιον ξύλινον
ἐπίχρυσογ· κανο͂ν κατάχρυσον
ὑπόχαλκον χαλκᾶ διερείσματ’ ἔχον.
       vacat
85 τάδε σταθμῶι παρελάβομεν χρυσᾶ
καὶ ἐπίτηκτα καὶ ὑπόχαλκα·
κανο͂ν χρυσο͂ν ὑπόχαλκον, ἵνα ὁ Ἀπόλλων,
σταθμὸν ⁙ ΧΧΧ𐅅𐅄ΔΔΔΔ𐅃𐅂·
ἕτερογ κανο͂γ χρυσο͂ν ὑπόχαλκον, ἵνα
90 ὁ Ζεύς, σταθμὸν ⁙ ΧΧΧ𐅅Η𐅄ΔΔΔΔ·
[φι]άλη χαλ[κο]κρὰς βαρβαρική, ἣγ Κλέων
ἀνέθηκεν, σταθμὸν ⁙ Η𐅄Δ𐅃𐅂𐅂ΙΙΙΙΙ·
φιάλη ὑπάργυρος ἀκυλωτή, σταθμὸν Η𐅂ΙΙΙΙ·
θυμιατήριον ἐπίχρυσον ὑπόχαλκον, ἵνα
95 τὸ ἄλφα π<α>ρ[α]σεσήμανται, σταθμὸν
σὺν τοῖς ἥλοις τοῖς χαλκοῖς ΧΧΧΗΗΗΗ·
θυμιατήριον ἐπίχρυσον ὑπόχαλκον, ἵνα
τὸ βῆτα παρασεσήμανται, σταθμὸν ΧΧΧΗ𐅄ΔΔ·
χρυσίον ἐπίτηκτον ὑπάργυρον,
100 σταθμὸν ⁙ 𐅂𐅂𐅂𐅂ΙΙΙΙ·
χρυσίον ἐπίτηκτον ἀπὸ τῶν ἀκρωτηρίων
το͂ νεὼ τῆς Νίκης, σταθμὸν ⁙ 𐅃𐅂ΙΙΙ·
χρυσίον ἐπίτηκτον ἀπὸ τῆς ἀσπίδος
τῆς πρὸς τῶι νεώι, σταθμὸν 𐅂𐅂𐅂ΙΙΙΙΙ·
105 ἕτερον χρυσίον ἐπίτηκτον ἀπὸ τῶν
ἀκρωτηρίων, σταθμὸν ⁙ Δ𐅂𐅂𐅂·
σφραγίδιον ἀργυρο͂ν δακτύλιον ἔχον.
      vacat
      vacat
110 τάδε ἀργυρᾶ ὑπόχαλκα· θυμιατήριον
χαλκᾶ ὑπερείσματα ἔχον, ὃ Ἀριστόκριτος
[ἀ]νέθη[κεν], σταθμὸν ⁙ ΧΧΗΗΗΔΔΔ·
[θ]υμια[τήριον] χαλκᾶ διερείσματ’ ἔχον,
σταθμ[ὸν ΧΧΗΗ]ΗΗΔΔ𐅃𐅂𐅂𐅂·
115 [θ]υμια[τήριο]ν χαλκᾶ διερείσματ’ ἔχον,
ὃ Κλεο[στράτ]η ἀνέθηκεν, σταθμὸν ΧΗΗΗΔΔ·
ὑδρία [λεία ὑα]λίνη ἡ ἐπὶ Δυσνικήτο,
σταθμ[ὸν ․․․․] ΔΔΔΔ𐅃𐅂𐅂𐅂·
στέφαν[ος χρυσ]ο͂ς ὁ παρ’ Ἀβδηριτῶν,
120 σταθμ[ὸν ․․․․] ΔΔΔ𐅃𐅂𐅂𐅂𐅂ΙΙ·
ἕτερος στέφανος, ἀριστεῖον ἐκ Παναθηναίων
[τ]ῶν ἐπὶ Δυσνικήτο, σταθμὸν ⁙ ΗΗ·
[σ]τέφανος ὁ παρὰ Καρυστίων, σταθμὸν 𐅄ΔΔ·
[ἕ]τερος παρὰ Καρυστίων, σταθμὸν 𐅄ΔΔΙΙΙΙΙ·
125 [ἕ]τερο[ς] ὁ παρὰ Σιφνίων στέφανος 𐅄Δ𐅃𐅂ΙΙΙΙΙ·
ἕτερος στέφανος παρὰ δήμο συλλογέων
τῶν ἐπὶ Δυσνικήτο, σταθμὸν ⁙ ΔΔΔ𐅃𐅂𐅂ΙΙ𐅀·
ἐπέτειοι ἐπὶ Λυσιστράτο· στέφανος ὁ παρὰ
δήμο συλλογέων τῶν ἐπὶ Λυσιστράτο
130 ἄρχοντος, σταθμὸν ∶ΔΔ𐅃𐅂Ι·
ἕτ[ε]ρος στέφανος ἐπὶ Λυσιστράτο, ὃν
ὁ δῆμος ἀνέθηκεν, σταθμὸν ⁙ 𐅄ΔΔ·
              vacat
col. II.132a — — — — — — — — — — — — — —
— — — — — — — — — — — — — —
— — — — — — — — — — — — — —
— — — — — — — — — — — — — —
— — — — — — — — — — — — — —
— — — — — — — — — — — — — —
— — — — — — — — — — — — — —
— — — — — — — — — — — — — —
— — — — — — — — — — — — — —
— — — — — — — — — — — — — —
— — — — — — — — — — — — — —
— — — — — — — — — — — — — —
— — — — — — — — — — — — — —
— — — — — — — — — — — — — —
— — — — — — — — — — — — — —
— — — — — — — — — — — — — —
— — — — — — — — — — — — — —
133 [μφαλοὶ φιαλίων δύο, σταθμὸν 𐅃𐅂]·
θυμιατήρι[α τρία παρὰ τὴν τράπεζαν]
135 ἄστατα ἐπι[σκευῆς δεόμενα]
κανο͂ν, ἵνα τὰ [ἐ]λ[εφάντινα ζῶια, ἄστατο?]ν
[ὑ]δρίαι ἀργ[υρα]ῖ Ἀθηνᾶ[ς] Πολ[ιά]δος·
πρώτη, σταθμὸν 𐅅ΗΗΗ[Η𐅄ΔΔΔΔ𐅃𐅂𐅂𐅂]·
δευτέρα, σταθμὸν [𐅅ΗΗΗΗ𐅄ΔΔΔΔ𐅂]·
140 τρίτη, σταθμὸν 𐅅ΗΗΗ[Η𐅄ΔΔΔ𐅂𐅂]·
τετάρτη, σταθμὸν 𐅅[ΗΗΗΗ𐅄ΔΔΔ․․․]𐅂·
πέμπτη, σταθμὸν Χ[𐅂𐅂𐅂𐅂ΙΙΙ]·
ἕκτη, σταθμὸν 𐅅Η[Η]Η[Η𐅄Δ]ΔΔ𐅃𐅂𐅂ΙΙΙ·
ἑβδόμη, σταθμὸν 𐅅[ΗΗΗΗ𐅄ΔΔΔΔ]𐅂𐅂𐅂·
145 ὀγδόη, σταθμὸν 𐅅ΗΗΗ[Η𐅄ΔΔΔΔΙΙΙΙΙ]·
ἐνάτη, σταθμὸν [ΧΙΙΙ]·
δεκάτη, σ[ταθ]μὸν 𐅅Η[ΗΗΗ𐅄ΔΔΔ𐅂]·
ἑνδεκάτη, [στ]αθμὸ[ν 𐅅ΗΗΗΗ𐅄ΔΔΔΔ𐅃․․]·
δωδεκάτη, [σ]ταθμὸν [𐅅ΗΗΗΗ𐅄ΔΔΔΔ]·
150 τρίτη καὶ δεκάτ[η 𐅅ΗΗΗΗ𐅄ΔΔΔΔ𐅂𐅂ΙΙΙ]·
τετάρτη καὶ δεκ[ά]τ[η 𐅅ΗΗΗΗ𐅄ΔΔ․․?]·
πέμ{ε}πτη {²⁶πέμπτη}²⁶ καὶ δεκάτη [𐅅ΗΗΗΗ𐅄ΔΔΔΔ]𐅂𐅂𐅂·
ἕκτη καὶ δεκάτη 𐅅ΗΗ[ΗΗ𐅄ΔΔΔΔ]𐅃𐅂𐅂𐅂𐅂ΙΙΙ·
ἑβδόμη καὶ δεκάτη [𐅅ΗΗΗΗ𐅄ΔΔΔΔ𐅂]·
155 ὀγδόη καὶ δεκ[ά]τη [𐅅ΗΗΗΗ𐅄ΔΔΔΔ𐅂𐅂]𐅂𐅂·
ἐνάτη καὶ δεκ[ά]τη [𐅅ΗΗΗΗ𐅄ΔΔΔΔ𐅂𐅂]𐅂𐅂ΙΙΙ·
εἰκοστὴ 𐅅ΗΗΗΗ𐅄Δ[ΔΔΔ𐅂𐅂]·
μία καὶ εἰκοστὴ Χ𐅂𐅂𐅂𐅂[Ι]·
δευτέρα καὶ εἰκο[σ]τὴ [𐅅ΗΗΗΗ𐅄ΔΔ]ΔΔ𐅂𐅂ΙΙΙΙ·
160 τρίτη καὶ εἰκοστὴ [ΧΙ]·
τετάρτη καὶ εἰκοστὴ [𐅅ΗΗΗΗ𐅄ΔΔΔ]Δ𐅂·
πένπτη καὶ εἰκοστὴ [Χ]·
ἕκτη καὶ εἰκοστὴ Χ[𐅃𐅂𐅂𐅂𐅂ΙΙΙ]·
ἑβδόμη καὶ εἰκοστὴ [ΧΙΙΙ]·
165 ὑδρίαι ἀργυραῖ κα[ιναί]·
πρώτη, σταθμὸν 𐅅[Η]Η[Η𐅄ΔΔΔ]Δ𐅂𐅂[𐅂]·
δευτέρα, σταθμὸν 𐅅ΗΗΗ[𐅄𐅃𐅂𐅂]·
τρίτη, σταθμὸν 𐅅ΗΗΗΗΙΙΙΙΙ·
Ἀθηνᾶς Νίκης ὑδρίαι [ἀργυραῖ]·
170 πρώτη, σταθμὸν 𐅅ΗΗΗ[Η𐅄Δ]·
δευτέρα, στ[αθ]μὸν 𐅅ΗΗ[ΗΗ𐅄ΔΔΔ𐅂𐅂]·
τρίτη, στα[θμὸν] Χ𐅂·
τετάρτη, σταθμὸν 𐅅[Η]ΗΗΗ𐅄ΔΔΔ[Δ]𐅂𐅂·
Ἀρτέμιδος Βραυρων[ίας] ὑδρία[ι]
175 ἀργυραῖ∶ πρώτη [𐅅ΗΗΗ]Η[𐅄]ΔΔ𐅃𐅂𐅂𐅂𐅂·
δευτέρα, σταθμὸν [𐅅ΗΗΗΗ]𐅄ΔΔΔ𐅂𐅂[𐅂]·
τρίτη, σταθμὸν 𐅅ΗΗΗΗ𐅄ΔΔΔ𐅃𐅂𐅂·
τετάρτη, σταθμὸν 𐅅ΗΗΗΗ𐅄ΔΔΔΔ𐅂𐅂·
πέμπτη, σταθμὸν 𐅅ΗΗΗΗΔΔ𐅂𐅂·
180 ἕκτη, σταθμὸν 𐅅ΗΗΗΗ[ΔΔ]𐅂𐅂·
ἑβδόμη, σταθμὸν 𐅅[ΗΗΗ]Η𐅄𐅃𐅂𐅂𐅂·
Ἀνάκοιν ὑδρίαι ἀργυρ[αῖ]·
πρώτη, σταθμὸν [𐅅]Η[ΗΗ]𐅄ΔΔΔ𐅂𐅂𐅂·
δευτέρα, σταθμὸν 𐅅ΗΗΗ𐅄ΔΔΔΔ𐅃ΙΙ·
185 τρίτη, σταθμὸν [𐅅ΗΗΗ]ΔΔΔΔ𐅂𐅂·
Δήμητρος καὶ Κόρη[ς ὑδρί]αι ἀργυραῖ·
πρώτη, σταθμὸν [𐅅ΗΗ]ΗΗ[ΔΔ𐅃𐅂]𐅂𐅂𐅂ΙΙΙ·
δευτέρα, σταθμὸν 𐅅[ΗΗΗ]ΗΔΔΔ𐅃𐅂𐅂𐅂·
τρίτη, σταθμὸν 𐅅ΗΗΗΗΔΔ𐅃𐅂𐅂𐅂ΙΙΙ·
190 τετάρτη, σταθμὸν [𐅅ΗΗΗΗ]ΔΔΔ𐅃𐅂[𐅂𐅂]·
πέμπτη, σταθμὸν [𐅅ΗΗ]ΗΗ[𐅄]𐅃𐅂𐅂𐅂𐅂·
Ἀφροδίτης ὑ[δρ]ία ἀρ[γυ]ρᾶ μ[ία 𐅅ΗΗ]ΗΗ[𐅄]·
σταθμ[ί]α χαλκᾶ ΔΙΙ·
μάχαιρα σιδ[η]ρᾶ ἐλεφάν[τινον]
195 κολεὸν ἔχοσα, ἣν ἡ βολὴ ἀν[έθηκεν ἡ]
ἐπὶ Ἀντιγένος ἄρχοντος·
βοΐδιον ἐλεφάντινον,
ὃ Σμικύθη ἀνέθηκεν·
παλλάδιον ἐλεφάντινον
200 ἐπίχρυσον καὶ ἀσπιδ[ίσ]κη ἐπίχρυσος,
ὃ Ἀρχίας ἀνέθηκεν· [χ]ρ[υ]σῖτις λίθος
ἐπὶ κίονος ξυλίνο· κυνῆ χ[αλκ]
ἐπίχρυσος μία· [γ]ραμματ[ε͂ον] παρὰ
τῆς βουλῆς τῆς ἐξ Ἀρείο πάγο
205 σεση<μ>ασμένον·
θρόνοι μεγάλοι τρε͂ς ὀχ ὑγιε͂ς
ἀνακλίσες ἔχοντες ἠλεφαντωμ[έ]νας·
ἕτερος θρόνος ἀνάκλισιν ὀκ ἔχων·
ὄνυξ μέγας κατεαγώς·
210 φιάλη χαλκῆ, ἣγ Καλλίας
Πλωθειεὺς ἀνέθηκεν·
[θρ]όνος Θετταλικός·
συβήνη ἐλεφαντίνη
[ἡ] παρὰ Μηθυμναίων ἐπίχρυσος·
215 δί<φ>ρος κατεαγώς, ὑγι[ε͂]ς δύο·
θρόνοι τέτταρες, τότων [ἑ͂ς κ]ατεαγώς·
κλῖναι Μιλησιοργε͂ς Δ ἐπι[σκ]ε[υ]ῆς
δεόμεναι· ὀκλαδίαι Δ·
τράπεζα ἠλεφαντωμένη·
220 στέφανοι ἐπέτειοι·
στέφανος χρυσοῦς ὁ παρὰ Ἀνδρίων
τῆι βουλῆι τῆι ἐπὶ Ναυσιγένους
ἄρχοντος, σταθμὸν ΗΔΔ𐅃𐅂𐅂𐅂𐅂ΙΙ·
ἕτερος στέφανος ὁ παρὰ {αν} δήμο
225 <σ>υλλογέων τῶν ἐπὶ Ναυσιγένους
ἄρχοντος, σταθμὸν ΔΔΔ𐅃𐅂𐅂𐅂ΙΙΙ𐅁·
ἕτερος στέφανος ὁ παρὰ Τροζηνίων
τῆι βουλῆι τῆι ἐπὶ Να<υ>σιγένος
ἄρχοντος, σταθμὸν 𐅄ΔΔΔ𐅂𐅂ΙΙ𐅁·
230 ἕτερος στέφανος [ὁ] παρὰ Τροζηνίων
τῶι δήμωι, σταθμὸν ΗΗΔΔΙ𐅁.
                vacat
col. III.231a — — — — — — — — — — — —
— — — — — — — — — — — —
— — — — — — — — — — — —
— — — — — — — — — — — —
— — — — — — — — — — — —
— — — — — — — — — — — —
— — — — — — — — — — — —
— — — — — — — — — — — —
— — — — — — — — — — — —
— — — — — — — — — — — —
— — — — — — — — — — — —
— — — — — — — — — — — —
— — — — — — — — — — — —
— — — — — — — — — — — —
— — — — — — — — — — — —
— — — — — — — — — — — —
— — — — — — — — — — — —
232 ․ι — — — — — — — — — — —
․λ — — — — — — — — — — —
τη — — — — — — — — — — —
235 δοκι[μεῖον τῆς οἰνοχόης]
τοῖ[ν θεοῖν χρυσίο ∶Ι𐅁𐅀]·
[δο]κι[μεῖον τῆς οἰνοχόης]
[τῆς Ἀθηνᾶς]
[χρυ]σο[ῦν Ι𐅁𐅀]·
240 δοκιμ[εῖον το͂ χρυσίο το͂ ἐς τὰς]
φιάλα[ς Ι𐅁· δοκιμεῖον το͂]
χρυσίο [το͂ ἐπὶ τὰ θυμιατήρια],
σταθμὸν [Ι𐅁𐅀· — — — —]
δοκιμ[εῖ]ο[ν ἕτερον σταθμὸν Ι𐅁]·
245 κρανίδιον [μικρὸν περίχρυσον]
π<α>ρεὰς χρυ[σᾶς ἔχον, τὸν δὲ]
λό[φ]ο[ν ἐ]λεφά[ν]τινον· [κύαθος]
μυρη[ρ][ς ἀργυ]ρο[ῦς ἄστατος]
Θήραια ΙΙΙΙ· φιάλιο[ν χαλκοῦν].
250 ἐκ το͂ Παρθενῶνος·
γοργόνει[ο]ν· κάμπη κα[τάχρυσα]·
ἵππος· γρύψ· γρυπὸς προ[τομή]·
γρὺψ μέ[γας]· λέοντος προ[τομή]·
δράκων ἐπίχρυσος· [κλ]ῖν[αι]
255 Χ[ι]οργε͂[ς] 𐅃ΙΙ· ξιφομάχαιρ[αι 𐅃ΙΙΙΙ]·
ἐγχειρίδιον· ξίφη 𐅃· θώρακ[ες Δ𐅃Ι]·
π̣έλ̣τη̣ χαλκῆ· λύρα κατάχρυσ[ος]·
λύραι ἐλεφάντιναι ΙΙΙΙ· λύρ[αι]
ξύλιναι 𐅃· κράνη χαλκᾶ ΙΙΙΙ·
260 σπίδες ὑπόξυλοι ἐπίχ[αλκοι ΔΔ𐅃]·
κράνος Ἰλλυρικόν· ἀσπὶ[ς ἐγ]
Λέσβο ἐπίσημος. Νίκη· ἀσπ[ίδες]
ἐκ Παναθηναίων ἐπίχαλκο[ι Δ]
λή<ι>ον στάχυ<ε>ς ΔΙΙ περίχρυσο[ι]·
265 ἀλαβαστοθήκη ἅλυσιν ἀργ[υρᾶν]
ἔχουσα· μάχαιρα χαλκῆ ἐν
ἐλύτρωι ἐλεφαντίνωι· χαλ[ινὸς]
κεχρυσωμένος· ἀκινάκης
κεχρυσ<ω>μένος· κιβωτίω δύο·
270 ὀπισθοκρηπῖδες· συβήνη Μη[δική]·
ἀλαβασ[τ]οθήκη ξυλίνη· κο[]τ[η]
ὑπόξυλος κατάχρυσος· ἀσπί[δες]
ἐπίσημοι ΔΔΔΙΙΙ, τούτων [τρεῖς]
γεγραμμέναι· ἀσπίδες
275 ἐπίχαλκοι Δ𐅃ΙΙ· κολεὸν μα[χαίρας]
ἰατρικῆς ἐλ{ελ}εφάντινον {²⁶ἐλεφάντινον}²⁶·
κλῖναι Μιλ[η]σιοργε͂ς 𐅃ΙΙ·
κλινίδες ΙΙ· κνημίδων ζεύ[γη 𐅃Ι]·
κυναῖ χαλκαῖ ἄνω ΔΔ𐅃ΙΙ· [κανᾶ]
280 χαλκᾶ ΙΙΙ· στύρακες ΗΔ· σώρα[κοι]
καὶ [ἡμ]ισωράκιον τοξευμάτων
σαπρῶν ἀχρήστων· δίφροι [ΙΙ]·
ἐν τῶι ἀρχαίωι ν<ε>ὼι ἄστατα·
στέφαν{αν}ος {²⁶στέφανος}²⁶ χρυσο͂ς, ὃγ Κόν[ων]
285 ἀνέθηκε, ἄστατος· στέφανο[ς]
χρυσο͂ς, ὃν οἱ ταμ[ί]αι ἀνέθε[σαν]
οἱ ἐπ’ Εὐβολίδο ἄρχοντος·
στέφανος χρυσο͂ς, ὃν οἱ πρέ[σβεις]
ἀνέθεσαν οἱ μετὰ Δίωνος Λ[οκρο͂]
290 στέφανος χρυσο͂ς, ὃν οἱ ταμ[ίαι]
ἀνέθεσαν οἱ ἐπὶ Δημοστρά[το]
ἄρχον[τ]ος· στέφανος χρυσο͂[ς]
ἄστα<τ>ος, [ὃ]ν Τιμ[α]γόρας ἀνέ[θηκεν]·
στεφάνω ὑποξύλω δύο· φιάλ[η]
295 ἀργυρᾶ ἄστατος, ἐγ κα[λιάδι, ἣν]
Εὐκολίνη ἀνέθηκε· φιάλη ἀ[ργυρᾶ]
ἄστατος, ἣν Γλαύκωνος [γ]υ̣[νὴ]
ἀνέθηκεν· φιάλη ἀργυρᾶ ἄσ[τατος],
ἣν Δημὼ Ἀκομενο͂ γυνὴ ἀνέθ[ηκεν]·
300 ἀσπιδίω δύο ἀργυρὼ καὶ κρ[ανιδίω]
δύο καὶ δοράτιον ἀργυρ[ᾶ]·
φιάλη ὑπόξυλος ἐπίχρυσ[ος]·
χρυσίον ἄπυρον, ὃ ἀνέθηκ[ε Φιλτώ]
ἄστατον· δακτύλιος χρυ[σο͂ς]
305 ἄστατος, ὃν Ἀρχεδίκη ἀνέ[θηκεν]·
ἀπορρα[ν]τήριον χρυσο͂ν, [ἄστατον]
ὃ ἀνδριὰς ἔχει· στεφάνη, [ἣν ἡ θεὸς]
ἔχει· π<λ>άστρα, ἃ ἡ θεὸς ἔχει·
ὄχθοιβος, ὃν ἡ θεὸς ἔχει ἐ[πὶ τῶι]
310 τραχήλωι· ὅρμοι 𐅃· γλαὺξ χ[ρυσῆ]·
αἰγὶς χρυσῆ· γοργόνειον [χρυσο͂ν]·
φιάλη χρυσῆ, ἣν ἐν τῆι χει[ρὶ ἔχει]·
στέφανος χρυσοῦς, ὃν ἡ β[ουλὴ]
ἡ ἐπὶ Χαρισάνδρο ἄρχον[τος]
315 ἀνέθηκεν· στέφανος χρ[υσο͂ς],
ὃν Τιμόθεος ἀνέθηκεν·
στέφανος χρυσοῦς, ὃν [Φίλιππος]
ἀνέθηκεν· στέφανος χ[ρυσοῦς],
ὃν Καλλίκλεια ἀνέθη[κεν]·
320 στέφανος χρυσοῦς, ὃ[ν ἡ βουλὴ]
ἡ ἐπὶ Ἱπποδάμαντος
ἀνέθηκεν· [φ]ιάλη <ἀ>ργυρᾶ,
ἣν Ἀριστοβούλη ἀνέ[θηκεν]·
ξιφομάχαιρα χαλκ[ῆ]
325 πρὸς τῆι παραστάδ[ι]·
ξίφη δύο πρὸς τῆι π[αραστάδι]·
στέφανος χρυσοῦ[ς, ὃν ἡ βουλὴ]
ἡ ἐπὶ Καλλέο ἄρχο[ντος ἀνέθηκεν]·
φιάλη ἀργυρᾶ, ἣν — — — —
330 〚— — — — — —〛
〚— — — — — —〛
〚— — — — — —〛
στέφανος χρυσο[ῦς, ὃν — — —]
ἀνέθηκεν· φιάλη [ἀργυρᾶ, ἣν]
335 Νικοφῶν Θημακ[εὺς ἀνέθηκεν].
    vacat.
face B.col. I.336 ․․․․․13․․․․․․ ΔΠ — — — —
․․․․․13․․․․․․ Ι — — — —
δι[․․․․ πρὸς τῶι] τοίχωι — — —
κρανίδ[ια Δ𐅃ΙΙ]ΙΙ· v κοῖται χ[α]λκαῖ [𐅅]·
340 κνημῖδε[ς] v 𐅅ΗΔΔ· v κάδοι χαλκοῖ ΙΙΙΙ·
κυνῆ σιδηρᾶ· v κυναῖ ὑπό[ξ]υλοι v ΙΙΙΙ·
κανο͂ν μέγα Ι· v κανᾶ ἀρχαῖα v ΔΔ·
πίνακες κα[ὶ κ]ανᾶ v ΙΙΙΙΙ·
κα[ν]ᾶ νυμφικὰ v ․․𐅃Ι· ὑδρίαι — —·
345 ἀμφο[ρ]εὺς ἐλαιη[ρ]ός· v ἀμφορί[σ]κος·
κάδοι δύο· v ὁλκε͂α μικρὰ v ΙΙΙ·
θυμιατηρίο κλάσματα·
λεκανοψυκτήρ· v λυ[χ]νεῖο[ν τὸ μέγα]·
σκάφη λεοντόβασ[ις]·
350 κυναῖ χαλκαῖ μεγ[ά]λαι Δ —·
κυναῖ συμπ[ε]φλα[σμ]ένα[ι —]·
ὁλκε[ῖ]α μεγάλα ΙΙΙ· v ὁλκεῖ[α μικ]ρὰ —·
σκαφεῖον — — — v κοτ[υ]λ —·
ἀσπίδες ἐπίχαλκοι — —·
355 φιάλαι v ΙΙΙ v σφαγεῖα καὶ [χειρόνιπτρα]·
κ[υλί]χναι ․․․․9․․․․κλοι ΔΔΙΙΙ·
φιάλη βαλανωτὴ [μεγ]άλη·
οἰνοχόαι καὶ ΚΡΗΜΟΦΟΡΟΙ v ΔΔΔΙΙΙΙ·
κρατῆρες Ἀργολικοὶ v ΙΙΙ·
360 ὑπόστα[τ]α ΙΙ· v ἠθ[μ]οὶ v ΙΙΙ·
κρατὴρ τριηριτικός· v ἕτερος μικρός·
καδίσκοι καὶ καθ[ε]τῆρες [𐅃Ι]
χαλκία κοῖλα v ΙΙΙ· v κρατὴρ μέγας·
ἐσχάρα[ι] χαλκαῖ v ΙΙ· χο͂ς χαλκο͂ς·
365 ποτήρια ΙΙ· v κύλιξ· κύαθος μέγας·
κύαθος μικρός· v θυμιατήρ<ι>ον μέγα·
ἕτερον θυ[μ]ιατήριον μικρό[ν]·
λυχνείο χαλκο͂ κλάσματα ․Ι·
ἐπίστατον μέγα· v λυχνε͂ον [μι]κρόν·
370 λυχνεῖα δύο ἐν τῶ[ι] ἐπιστά[τ]ωι·
ὑπόστατον λοτηρίο· v χειροπέδαι —·
ἐπίσημα ἀσπίδων ΙΙΙΙ, δελφίς,
γοργόνειον, v αἰετός, v ἵππος·
σίδηρος ἀπὸ τροχο͂· v [χ]αρακτ[ῆ]ρες v 𐅃ΙΙΙ·
375 κυναῖ ἀπὸ ἀνδριάντων v ΙΙΙΙ·
κτεὶς σιδηρο͂ς· v χαλκίο[ν τ]ροχὸν ἔχον·
Κρόνος χαλκο͂ς· v λόφοι ἀπὸ
ἀναθημάτων v ΙΙΙ· τόρμοι σι[δηροῖ —]·
θερμάστ[εις ΙΙ], ἡ ἑτέρα [ἅλυσι]ν ἔχει
380 τάλαντον σιδηρο͂ν· v κόραι ἀπὸ τῶν
κανῶν v ΔΙ v λεοντο[β][σ]ες v ΔΙΙΙ·
διερε<ί>σματα τῶν Νικῶν v 𐅃ΙΙ·
μηνίσκοι χαλκοῖ ΙΙΙ· v δεσμοὶ ἀπὸ τῶν
τετρακύκλων v ΔΔΔΔ· ἦλοι κοῖλοι ΔΙΙ·
385 ἕτεροι ἐλάττος v ΔΔ·
δε[σ]μοὶ λίθων v ΔΔΔΙΙ· — — —
Κρητικὰ 𐅄ΙΙ· στυράκια [ΗΗ𐅄]
κρατευταὶ vv 𐅃 v ἀσπίδες ἐπίσημοι —·
κλεὶς τοῦ Ἑκατομπέδο· v χαλινοὶ
390 [Μ]η[δι]κοὶ v 𐅄ΔΔΔΙΙ· ἄρρ[ε]νος ὑπο[β]άτης·
ἀσπίδες [ἐ]πίχαλκοι v Χ․․ΔΔ𐅃ΙΙ·
δόρατα Δ[Δ]ΔΔ𐅃ΙΙΙ· v κύλικ[ε]ς χαλ[καῖ —]·
ποδανιπτήρ· λεκάνη· v κώθων·
ζώιδια χα[λ]κᾶ ΙΙΙΙ· v ․θ̣ήμα[τ]α ․․ΗΙ·
395 ἀκινάκ[αι] ΗΗΗ𐅄· στλεγγὶς χαλκῆ·
ὦτα λέβητος v ΙΙ· κύαθοι ΙΙ· σκα[λίς]·
ἀσπίδες Λακωνικαὶ Η𐅄· κο․․λον
πελ[έκ]ιον· στέφανος χαλκο͂ς·
ἵππος μικρός· v κλὲς ἀνάπα[ισ]τος·
400 ἑτέρα κατεαγυ<ῖ>α· v ἑ[τ]έρα [τῆς στοᾶ]ς·
ἀσπίδια πομπικὰ ΙΙΙ· v παλλάδιον χαλκο͂ν ἕν·
ὑφάμματα v 𐅅ΔΔΔΔ𐅃ΙΙ· v ποδεῖα ΔΙ·
λύχνοι χαλκοῖ v ΙΙΙ v πτερύγια ἀπὸ
κρανιδίων v ΙΙΙΙ v λέβητες ἔμπυροι 𐅃ΙΙ·
405 ἀνδριαντίσκος χαλκο͂ς ἀπὸ ἀνα[θ]ήμα[τ]ο[ς]·
κρ[ατ]ῆρες Λακωνικοὶ v ΙΙΙ v ․․6․․․ων·
ὀβελίσκοι v ΔΔΔΔΙΙ· γραμματε[ῖα 𐅅]Η[Η]𐅄·
δερρ̣ί{ι}σκοι {²⁶δερρίσκοι}²⁶ {²⁷λε<βητ>ίσκοι?}²⁷ v ΙΙΙΙ· v ἠθμοὶ [χαλκ]οῖ [ΙΙΙ]·
σώρακοι v 𐅄Δ𐅃ΙΙΙ·
410 ἄμπρα 𐅄Δ v λέβητες μεγάλοι 𐅃ΙΙΙ·
πνιγεύς· v δίσκος χαλκο͂ς· v [γ]λα[ῦ]κες ΔΙΙΙΙ·
ἀσπίδες ἐπίχαλκοι ἐκ Παναθηναίων v Δ𐅃Ι·
λυχνεῖον χαλκοῦν καὶ ἀνδριαντίσκος ἀπ’ αὐτο͂·
παραβολίσκοι τῆς τετρα[κ]ύκλου v ΔΙΙΙ·
415 κραδευταὶ ΙΙΙΙ· ἑνὸς πῆχυ[ς]·
ὑπόζωμα· v κρεάγραι ΙΙ·
vacat
Search Help
Contact Us