IG II² 1424
[ ] Att. — stoich. — p. ante 368/7 a. — IG II² 1424 Add. (pt. 2.2 p. 799)
[φιάλη ἀργυρᾶ]
[ἄστατος ἐν καλιάδι, ἣν Εὐκολίνη]
1 [ἀνέθη]κεν· [φιάλη ἀργυρᾶ ἄστατος, ἣν]
[Γ]λαύκωνος [γυνὴ ἀνέθηκεν]·
 φιάλη ἀργυρᾶ ἄστ[ατος, ἣν Δημὼ]
 Ἀκουμενο͂ γυνὴ ἀνέθ[ηκεν]·
5  ἀσπιδίω δύο ἀργυ{γυ}ρὼ {²⁶ἀργυρὼ}²⁶ [καὶ κρανιδίω δύο]
 καὶ δοράτιον ἀργυρᾶ· v
 φιάλη ὑπόξυλος ἐπί[χρυσος· χρυσίον]
 ἄπυρον, ὃ ἀνέθηκε Φι[λτώ, ἄστατον]·
 δακτύλιος χρυσο͂ς ἄσ[τατος, ὃν Ἀρχεδίκη]
10  ἀνέθ[ηκ]εν· v ἀπορρα[ντήριον χρυσο͂ν],
 ὃ ἔχε ὁ ἀνδριάς· στεφ[άνη, ἣν]
 ἡ θεὸς ἔχε· π[λά]στρα, [ἃ ἡ θεὸς ἔχε]·
 ὄχθοιβος, ὃν ἔχει [ἡ θεὸς ἐπὶ τῶι τραχήλωι]·
 ὅρμοι πέντε· γλ[α][ξ χρυσῆ· αἰγὶς χρυσῆ]·
15  γοργόνεογ χρυσοῦ[ν· φιάλη χρυσῆ, ἣν]
 ἐν τῆι χε[ι]ρὶ ἔχει· στ[έφανος χρυσο͂ς]
 ἄστατος, ὃν ἡ βουλὴ ἡ [ἐπὶ Καλλέο ἀνέθηκεν]·
 στέφανος χρυσο͂ς ἄ[στατος, ὃν ἡ βουλὴ]
 ἡ ἐπὶ Χαρισάνδρο ἀν[έθηκεν]·
20  ξιφομάχαιρα [χ]αλ[κῆ πρὸς τῆι παραστάδι].
20a vacat spatium unius versus
21 ἐπὶ Σωκρατίδο ἄρχο[ντος]·
 στέφανος χρυσο͂ς, [ὃν Τιμόθεος]
 ἀνέθηκε[ν]· στέφανο[ς χρυσο͂ς, ὃν]
 Φίλιπ[π]ος ἀνέθηκε· [στέφανος]
25  χρυσο͂ς, ὃν Καλλίκλ[εια ἀνέθηκε]·
 στέφανος χρυσο͂ς, ὃ[ν ἡ βουλὴ]
 ἡ ἐφ’ Ἱπποδάμαντος
 ἀνέθηκε· vacat
 φιάλη ἀργυρᾶ, ἣν [Ἀριστοβούλη]
30  ἀνέθηκ[ε]ν· vacat
30a vacat spatium unius versus
31  τὸ ἄγαλμα τῆ[ς] Νίκ[ης, ὃ οἱ]
 ἐπιστάται παρέ[δοσαν]
 Καλλίστρατος Ἀ[φιδναῖος]
 καὶ συνάρχοντε[ς].
35 vacat
Search Help
Contact Us