[ ] Att. — stoich. — 374/3 — IG II² 1421 Add. (pt. 2.2 p. 799)
See also:
1 [τάδε οἱ ταμίαι τῆς θεο͂ οἱ ἐπὶ Σωκρατίδο ἄρχοντος — — —  — — — Κη]φισιεύς, Πρωτο — — —  — — —, — — —  — — —  — — —, — — —  — —
[—  — — —, — — —  — — —  — — —, — — —  — — —  Θρ]ιάσιος, Πιστί[δης — — —  — — —, — — —  — — —  — — —,  — — —  — —]
[—  — — —, — — —  — — —  — — —  παρέδοσαν τοῖς ταμίαι]ς, οἷς Γλαυκέ[της — — —  — — —  ἐγραμμάτευεν, παραλαβόντες παρὰ τῶν]
[προτέρων ταμιῶν — — —  — — —  — — —  — — —  — — —  — — —]ου, Εὐρυκλείδ[ο — — —  — — —,  — — —  — — —  — — —, — — —  — — —  — —],
5 [— — —  — — —  — — —, — — —  — — —  — — —, παρέδοσαν τοῖς ταμίαις τοῖ]ς ἐπὶ Ἀστείο ἄρ[χοντος, οἷς — — —  — — —  — — — ἐγραμμάτευεν spatio relicto, ubi decem nomina perscribi possent]
5a                                            vacat 0.055
col. I.5b 29 vs perierunt
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
6 δοκι[μεία λεῖαι χρυσαῖ ΔΔΔΔ𐅃Ι],
σταθμ[όν]· | [𐅄ΔΔΔ𐅃]𐅂𐅂𐅂𐅂ΙΙΙΙΙ (sinistra)
χρυσίο[ν, ὃ παρὰ Ἀριστάρχωι]
ηὑρέθη, [σταθμόν]· | [𐅃𐅂𐅂Ι]
10 [ἑ]λικτῆρε[ς Ἀρτέμιδος Βραυρωνί]-
ας χρυσοῖ, στ[αθμόν]· | [𐅂𐅂𐅂]ΙΙΙΙΙ
πρὸς τὴν Νίκ[ην οἱ ἐπιστάται]
προσαπέδοσα[ν παραλαβόντες παρὰ]
τῶν προτέρων [ἐπιστατῶν],
15 σταθμόν· | — — — —𐅁
ἀπὸ τῶν θυμι[ατηρίων χρυσίον, ὃ]
[π]αρὰ Καλλιμ[άχωι ηὑρέθη, σταθμόν]· | — — — — —
    vacat
col. II.17a [τάδε χρ]υσᾶ καὶ ἐπίτηκτ[α καὶ ὑπό]-
[χαλκα π]αρελάβομεν ἄστ[ατα]·
18 [κρα]τὴρ ἐπίτηκτος ἐ[πίχρυσος]
[ὑπά]ργυρος· ὑπόστα[τον]
20 [κρα]τῆρος ὑπόχαλκ[ον]
[ἐπί]χρυσον.
[γορ]γόνειον χρυσ[ο͂ν ὑπάργυ]-
[ρον] ἐπίτηκτον ἀπ[ὸ τῆς ἀσπί]-
[δος] τῆς ἀπὸ το͂ νεώ.
25 [ἀσπ]ιδίσκαι ἐπίχρ[υσοι ὑπάρ]-
[γυ]ροι τέτταρες.
[ἀκι]νάκης σιδηρο͂ς [τὴν λαβὴν]
[χρυ]σῆν ἔχων, τὸ δὲ κο[λειὸν]
[ἐλε]φάντινον περίχ[ρυσον],
30 [τὸ δὲ] πυγλίον χρυσ[ο͂ν].
[ἀσπίδες] ἐπίχρυσο[ι λεῖαι δύο].
[τρίτη ἀσπὶ]ς ἐπί[χρυσος]
[γοργόνειον ἔχοσα].
[ἀνθέμιον χαλκο͂ν ἐπ]ιτήκ[τωι]
35 [περικεχρυσωμένον].
[ὑποδερίδιον ξύλιν]ον ἐπί-
[χρυσον].
[κανο͂ν κατάχρυσο]ν ὑπόχαλ[κ]-
[ον χαλκᾶ διερείσ]ματα ἔχον.
40 [τάδε σταθμῶι παρε]λάβομεν
[χρυσᾶ καὶ ἐπίτηκ]τα καὶ ὑπό[χ]αλκα·
[κανο͂ν χρυσο͂ν] ὑπόχαλκον, ἵνα
[ὁ Ἀπόλλων, στα]θμόν· | [ΧΧΧ𐅅𐅄ΔΔΔΔ𐅃𐅂] (sinistra)
[ἕτερον κανο͂ν] χρυσο͂ν ὑπό-
45 [χαλκον, ἵνα ὁ Ζ]εύς, σταθμόν· | [ΧΧΧ𐅅Η𐅄ΔΔΔΔ]
[φιάλη χαλκοκ]ρὰς βαρβαρική,
[ἣν Κλέων ἀνέ]θηκε, σταθμόν· | [Η𐅄Δ𐅃𐅂𐅂ΙΙΙΙΙ]
[φιάλη ὑπάργ]υρος ἀκυλωτή,
[σταθμόν]· | [Η𐅂ΙΙΙΙ]
50 [θυμιατήρι]ον ἐπίχρυσον, ἵνα
[τὸ ἄλφα πα]ρασεσήμανται,
[σταθμὸν σ]ὺν τοῖς ἥλοι[ς] το[ῖς]
[χαλκοῖς]· | [ΧΧΧΗΗΗΗ]
[θυμιατή]ριον ἐπίχρυσον ὑ[πό]-
55 [χαλκον, ἵν]α τὸ βῆτα παρασε-
[σήμαντ]αι, σταθμόν· | [ΧΧΧΗ𐅄ΔΔ]
[χρυσίο]ν ἐπίτηκτ[ο]ν
[ὑπάργυ]ρον, σταθμόν· | [𐅂𐅂𐅂𐅂ΙΙΙΙ]
[χρυσί]ον ἐπίτηκ[τον] ἀπὸ τῶν
60 [ἀκρωτη]ρίων το͂ [νεὼ τῆς]
[Νίκης, σ]ταθ[μόν]· | [𐅃𐅂ΙΙΙ] (sinistra)
  — — — — — — —
col. III.61a 18 vs perierunt
62 σ[ταθμόν]· | — — ΗΔΔΔΔ
ἀμ[φορῆς? — — σταθμόν]· | ΧΗΗΗ𐅃̣𐅂𐅂
οἰνο[χόαι ἀργυραῖ τρε͂ς, σταθμόν]· | ΧΗΗΗ𐅄ΔΔΔ𐅂𐅂ΙΙ
65 φιάλαι [ἀργυραῖ δύο],
σταθμόν· | ΗΗ𐅃𐅂𐅂𐅂
ἀργυρίο ἐπ[ιτήκτο, ὃ κατέ]-
βαλε πρὸς τὸ [βάθρον?]
το͂ χερνιβε[ίο — — —]
70 Σουνιεύς, [σταθμόν]· | Η
Μελητάδο πα[ρακαταθήκη]
ἀργυρίο ἐπι[τήκτο, σταθμόν]· | ΔΔΔ
τῶν πινάκων [περιτμήματα],
σταθμόν· | ΔΔΔΔ𐅃𐅂𐅂𐅂𐅂ΙΙ
75 ξενικο͂ ἀργ[υρίο σὺν τῶι]
ἀμφιδειδ[ίωι, σταθμόν]· | 𐅄ΔΔΔ𐅂𐅂𐅂ΙΙΙ
νῆττα ἀρ[γυρᾶ ἀπὸ το͂ θυμι]-
ατηρίο [τοῖν θεοῖν, σταθμόν]· | Δ̣𐅂ΙΙΙ
ὀμφα[λοὶ φιαλῶν δυοῖν],
80 σταθ[μόν]· | Η𐅄
οἰν[οχόη ἀργυρᾶ, σταθμόν]· | 𐅅Η𐅄𐅂𐅂
  vacat
col. IV.82 [ἐν τῶι Ἑκατομπέδωι]·
[σταθμία χαλκᾶ ΔΙΙ].
[μάχαιρα σιδηρᾶ ἐλ]εφάντ[ινον]
85 [κολεὸν ἔχοσα, ἣν] ἡ βολὴ ἀνέ[θηκεν]
[ἡ ἐπ’ Ἀντιγένος] ἄρχοντος.
[βοΐδιον ἐλε]φάντινον,
[ὃ Σμικύθη ἀ]νέθηκεν.
[παλλάδι]ον ἐλεφάντινον
90 [ἐπίχρυ]σον καὶ ἀσπιδίσκη
[ἐπίχ]ρυσος.
[χρυ]σῖτις λίθος ἐπὶ κίονο[ς]
[ξυ]λίνο.
κυνῆ χαλκῆ ἐπίχρυσος.
95 γραμματεῖον παρὰ τῆς βο[λῆς]
τῆς ἐξ Ἀρέο πάγο σεσημασμ[ένον].
θρόνοι μεγάλοι τρε͂ς οὐχ ὑ[γιε͂ς]
ἀνακλίσες ἔχοντες
ἠλεφαντωμένας.
100 ἕτερος θρόνος ἀ[ν]άκλισιν <οὐκ> ἔχ[ων].
ὄνυξ μέγας κατεαγώς.
φιάλη χαλκῆ, ἣν Καλλίας
Πλωθειεὺς ἀνέθηκεν.
θρόνος Θετταλικός.
105 συβήνη ἐ[λ]εφαν[τ]ίνη ἡ παρὰ
[Μ]ηθυμνα[ί]ων ἐ[πίχρ]υσος.
[δί]φρος κατεαγ[ὼς ἑ͂ς], ὑγιεῖ[ς δύο].
[θρόν]οι τέτταρες, οἱ τρε͂ς ὑ[γιε͂ς].
[κλῖναι] Μιλησιοργε͂ς δέκα
110 [ἐπισκε]υῆς [δ]εόμεναι.
ὀκλ[αδία]ι δέκα.
τράπ[εζα] ἠλεφαντωμέν[η].
ἀσπίδε[ς ἐ]πίχρυσοι ὑ[πόξυλοι]
[ἐ]πίσημοι ΔΔ𐅃· τούτω[ν μία]
115 οὐκ ἔχει τὸ <ἐ>πίσ[ημ]ο[ν].
ὄνυξ ἐγ κυλιχν[ίδι]
ἄνευ δακτυλίο.
ξυστίς, ἣν Φαρνα[β — — ἀνέθηκεν].
λύριον ἐλεφάν[τινον]
120 ἔχον τὸ σκῦτος
ἐπίτηκτον ἐπ[ίχρυσον].
ἀσπίδες ἐ<π>ίχα[λκοι — —].
κρανίδιον μι[κρὸν περίχρυσον]
παρειὰς χρυσ[ᾶς ἔχον, τὸν δὲ]
125 λόφον ἐλεφ[άντινον].
Θήραια [ΙΙΙΙ]
φιάλ[ι]ο[ν χαλκοῦν].
κανο͂[ν ὑπόξυλον, ἵνα τὰ ἐλεφάντινα]
ζώιδ[ια].
130                      vacat
Search Help