IG II² 1400
[ ] Att. — stoich. 90-92 — 390/89 — IG II² 1400 Add. (pt. 2.2 p. 799)
See also:
1 [θε]οί?
τάδε οἱ ταμίαι τῶν ἱερῶν χρημάτων τῶν τῆς Ἀθηναίας καὶ τῶν ἄλ[λων θεῶν οἱ ἐπὶ Δημοστράτο ἐκ Κεραμέων ἄρχοντος]
{παρέδοσαν} Παράλιος Ἀναγυράσιος, Φιλοκράτης [ἐ]κ Κ[ολ]ωνο͂, Φιλοχ[— — — — —, — — —  — — —, — — — Εἰρε]-
σίδη[ς], Μένων Ὀῆθεν, Πάταικος Πιθεύς, Ἁγνόδημος Δεκελειεύς, Καλ[— — — — —, — — —  — — —, οἷς — —]-
5 ρης Ἀφιδναῖος ἐγραμμάτευεν, παραδεξάμενοι παρὰ τῶμ πρότερο[ν ταμιῶν τῶν ἐπὶ Νικοτέλος ἄρχοντος ․․․․10․․․․]
ς Ῥαμνοσίο καὶ συναρχόντων παρέδοσ[αν] Δωροθέωι Ἀναγυρασί· Α#⁷[— — — — — —, — — — — — —, — — — Ἀλι]-
μοσί· Πολυμνήστωι Προσπαλ, Φανοκρ[ίτ]ωι Ἀχαρνεῖ, Σατύρωι Δαιδ[αλίδηι, — — —  — — —, — — —  — — —],
Σμίκρωι Ἀλωπεκῆ      vacat      Νίκη χ[ρυσῆ· πρῶτος ῥυμός· κεφαλή, στεφάνη, ἐνωιδίω, ὅρμος ὑ]-
ποδερί[ς], ἥλω δύο χρυσώ, χὲρ ἀριστε[ρ]ά, ἀμφιδέ[α], χρυσία μικά· σταθ[μὸν τούτων ΧΧΔΔΔΔ𐅂𐅂𐅂𐅂ΙΙΙ· δεύτερος ῥυμός· θώραξ, στρ]-
10 όφιον· σταθμὸν τούτων ΧΧΔ· τρίτο[ς] ῥυμό[ς]· ἀπ[όπ]τυγμα, περόναι δύ[ο, πόδε δύο· σταθμὸν τούτων Χ𐅅ΗΗΗΗΔΔΔ𐅃𐅂𐅂𐅂𐅂ΙΙΙ· τέταρτος]
ῥυμός· χὲρ δεξιά, ἀμφιδέα, στέφανος, κατωρίδε δύο· σταθμὸν τούτ[ων Χ𐅅ΗΗΗΗ𐅄Δ𐅃𐅂𐅂𐅂· πέμπτος ῥυμός· ἀκρωτήριον, χρυσίο]-
ν ὀπίσθιον, [σ]κέλη δύο· σταθμὸν τούτων Χ[ΧΧ]Χ𐅂𐅂ΙΙΙ· θυμιατήριον ἀρ[γυρόν, ὃ Κλεοστράτη ἀνέθηκεν Νικηράτο, χαλκᾶ διερε]-
ίσματα ἔχον, σταθμὸν τούτο ΧΗΗΗ· χρυσίον ἄπυ[ρ]ον, σταθμὸν τούτ[ο ΙΙΙ𐅁· ἀμφιδέαι χρυσαῖ λεπταὶ ΙΙ, Πολυίππη Μελετέωνο]-
ς Ἀχαρνέως ἀνέθηκεν, σταθμὸν 𐅂ΙΙΙΙ· στρεπτὸν περίχρυσον ὑπάργ[υρον, σταθμὸν τούτο 𐅄𐅃𐅂𐅂𐅂ΙΙΙΙ· στέφανος χρυσο͂ς, ὃν Λ]-
15 ύσανδρος Ἀριστοκρίτο Λακεδαιμόνιος ἀνέθηκεν, σταθμὸν 𐅄Δ[𐅃𐅂ΙΙΙΙΙ· στέφανος χρυσο͂ς θαλλο͂, ὃν Γέλων Τλησωνίδο Πελ]-
ληνεὺς ἀνέθηκεν, σταθμὸν Δ𐅃𐅂𐅂ΙΙΙ· στέφανος χρυσο͂ς θαλλο͂, ὃν Ἱε[ροκλῆς Φασηλίτης ἀνέθηκε ․․․․․․․․․20․․․․․․․․․]
εα παρε[λ]άβομεν ΙΙΙ· στέφανος χρυσο͂ς θαλλο͂, ὃν ἡ πόλι[ς] ἀνέθηκε, τ[ὰ νικητήρια το͂ κιθαρωιδο͂, σταθμὸν τούτο 𐅄ΔΔΔ𐅃· στέφ]-
ανος χρυσο͂ς θαλλο͂, ὃν Ἀριστομάχη Ἀριστοκλέος ἀν[έ]θηκεν, στα[θμὸν ΔΔΔ𐅃𐅂ΙΙΙ· στέφανος χρυσο͂ς, ὃν ἡ Νίκη ἔχει ἐπὶ τῆς κε]-
φαλῆς ἡ ἐπὶ τῆς χειρὸς το͂ ἀγάλματος το͂ χρυσο͂, ἄ[σ]τα[τ]ος· Φωκαϊκ[ὼ στατῆρε χρυσὼ δύο· ἕκται Φωκαΐδες ΔΙΙ· σίγλοι Μηδικο]-
20 ὶ ἀργυροῖ ἕνδεκα· ὑπόστατον χρυσο͂ν ἄστατον· [κρ]ατ[ὴ]ρ ἐπίτηκτ[ος ὑπάργυρος ἄστατος ․․․․․․14․․․․․․ ἕκτη Φωκαΐς]
μία· σφραγίδια λίθινα δύο χρυσο͂ν ἔχον τὸν δα[κτ]ύλ[ι]ον, ἡ δὲ ἀργ[υρο͂ν ․․․․․․․․․․․․․․․․․․38․․․․․․․․․․․․․․․․․․]
ν· μάχαιρα ἐ[λ]εφάντινον κολε[ὸ]ν ἔχοσα· ταύτην [ἡ] βολ[ὴ] ἀνέθηκεν [ἡ ἐπ’ Ἀντιγένος ἄρχοντος ․․․․․․15․․․․․․․ καρχήσι]-
ον Διὸ[ς] Πο[λι]έως ἀργυρο͂[ν], σταθμὸν Η[𐅄Δ]ΔΔΔ𐅃𐅂𐅂𐅂𐅂· ὑδρίαι ἀργυ[ραῖ· πρώτης σταθμὸν 𐅅ΗΗΗΗ𐅄ΔΔΔΔ𐅃𐅂𐅂𐅂· δευτέρας σταθμ]-
ὸν 𐅅ΗΗΗΗ[𐅄ΔΔΔΔ𐅂]· τρίτης σταθμὸν 𐅅ΗΗΗΗ𐅄ΔΔΔ𐅂𐅂· τετάρτης στα[θμὸν 𐅅ΗΗΗΗ𐅄ΔΔΔ․․․𐅂· πέμπτης σταθμὸν Χ𐅂𐅂𐅂𐅂ΙΙΙ· ἕκτης σ]-
25 ταθμὸν 𐅅ΗΗΗΗ𐅄ΔΔΔ𐅃𐅂𐅂ΙΙΙ· ἑβδόμης σταθμὸν 𐅅 ΗΗΗΗ𐅄ΔΔΔΔ𐅂𐅂𐅂· ὀγ[δόης σταθμὸν 𐅅ΗΗΗΗ𐅄ΔΔΔΔΙΙΙΙΙ· ἐνάτης σταθμὸν ΧΙΙΙ· δεκ]-
άτης σταθμὸν 𐅅ΗΗΗΗ𐅄ΔΔΔ𐅂· ἑνδεκάτης σταθμὸν 𐅅ΗΗΗΗ𐅄ΔΔΔΔ𐅃[․․· δωδεκάτης σταθμὸν 𐅅ΗΗΗΗ𐅄Δ ΔΔΔ· τρίτης καὶ δεκάτη]-
ς σταθμὸν 𐅅ΗΗΗΗ[𐅄]ΔΔΔΔ𐅂𐅂[ΙΙΙ]· τετάρτης καὶ δεκάτης σταθμὸν 𐅅[ΗΗΗΗ𐅄ΔΔΔ․․․․· πέμπτης καὶ δεκάτης σταθμὸν 𐅅ΗΗΗΗ𐅄ΔΔ]
ΔΔ𐅂𐅂· ἕκτης καὶ δεκάτης σταθμὸν [𐅅]ΗΗΗΗ[𐅄]ΔΔΔ Δ𐅃𐅂𐅂𐅂𐅂ΙΙΙ· ἐβδόμ[ης καὶ δεκάτης σταθμὸν 𐅅ΗΗ ΗΗ𐅄ΔΔΔΔ𐅂· ὀγδόης καὶ δεκά]-
της σταθμὸν 𐅅ΗΗΗΗ𐅄ΔΔΔΔ𐅂𐅂𐅂𐅂· ἐνάτης καὶ δεκάτης σταθμὸν [𐅅ΗΗΗΗ𐅄ΔΔΔΔ𐅂𐅂𐅂𐅂ΙΙΙ· εἰκοστῆς σταθμὸν 𐅅ΗΗΗΗ𐅄ΔΔΔΔ𐅂𐅂· μ]-
30 ιᾶς καὶ εἰκοστῆς σταθμὸν Χ𐅂𐅂𐅂𐅂[Ι]· δευτέρας καὶ εἰκοστῆς σ[ταθμὸν 𐅅ΗΗΗΗ𐅄ΔΔΔΔ𐅂𐅂ΙΙΙΙ· τρίτης καὶ εἰκοστῆς σταθμὸν]
Χ𐅂· τετάρτης καὶ εἰκοστῆς σταθμὸν [𐅅]ΗΗΗΗ𐅄ΔΔΔΔ𐅂· πέμπτης [καὶ εἰκοστῆς σταθμὸν Χ· ἕκτης καὶ εἰκοστῆς σταθμὸν Χ𐅃]
[𐅂]𐅂𐅂𐅂ΙΙΙ· ἑβδόμης καὶ εἰκοστῆς σταθμὸν ΧΙΙΙ. οἰνοχό[α]ι ἀργυραῖ [τρε͂ς, σταθμὸν ΧΗΗΗ𐅄ΔΔΔ𐅂𐅂ΙΙ· στέφανος χρυσο͂ς ἀριστεῖ]-
α τῆι θεῶι, σταθμὸν [ΗΗ𐅄]ΔΔ[𐅂]𐅂ΙΙΙ𐅁· τοῖν θεοῖν φιάλαι [ἀ]ργυραῖ· [πρῶτος ῥυμός <φιάλαι ΔΔ>, σταθμὸν τούτων ΧΧΔΔ𐅂𐅂· δεύτερος ῥυμός φιά]-
λαι ΔΔ, σταθμὸν τούτων ΧΧΔΔ𐅂𐅂· τρίτος ῥυμὸς φιάλαι ΔΔ, στα[θμὸν τούτων Χ․․․· τέταρτος ῥυμὸς φιάλαι ΔΔ, σταθμὸν τού]-
35 των ΧΧ𐅃𐅂𐅂𐅂· πέμπτος ῥυμὸς φιάλαι ΔΔ, σταθμὸν τούτων Χ𐅅ΗΗ[ΔΔΔΔ𐅃𐅂𐅂𐅂· ἕκτος ῥυμὸς φιάλαι ΔΔ, σταθμὸν τούτων Χ․․5․․]
𐅃𐅂𐅂𐅂· τοῖν θεοῖν χρυσὶς κονδυλωτή, σταθμὸν 𐅅ΔΔΔΔ𐅂𐅂𐅂· οἰν[οχόη ἀργυρᾶ ․․․․․․․․․․․․․28․․․․․․․․․․․․․ σταθμὸν]
[․]ΗΗΗΗ𐅄ΔΔ[𐅃]𐅂𐅂𐅂𐅂· κύλιξ ἀργυρᾶ, [σ]ταθμὸν Η𐅃· κύλιξ χρυσῆ, στα[θμὸν ․․․․․․․․․․․․․․․․․․39․․․․․․․․․․․․․․․․․․․ ἄσ]-
[τατ]ος(?)· φιάλαι χρυσαῖ· δεύτερος ῥυμὸς φιάλαι τρε͂ς, σταθμὸ[ν ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․43․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․ ἐ]-
[γ]ραμμάτευεν, ἀνέθηκεν· ἄγει ἡ ὑπάργυρος Η𐅂𐅂𐅂𐅂ΙΙΙ· Ἀρτέμι[δος Βραυρωνίας χρυσίδες? ․․․․․․․․․․․24․․․․․․․․․․․]
40 ․․․․9․․․․ Ἀθηναίας χρυσίδες τρε͂ς καὶ κονδυλωτὸν, Στέ[φανος Λαμπτρεὺς ἀνέθηκεν, σταθμὸν τούτων 𐅅ΗΔΔΔΔ𐅃𐅂𐅂𐅂𐅂]·
[πίναξ] ἀργυρο͂ς, σταθμὸν Χ𐅄ΔΔΔΔ𐅂𐅂𐅂ΙΙΙ. χερνιβεῖον ἀργυρο͂[ν, σταθμὸν ․․․․․․14․․․․․․ Ἀρτέμιδος Βραυρωνίας χρυσῆ]
[θ]ριπήδεστος ἅλυσιν ἔχοσα χρυσῆν, ἣν ἀνέθηκεγ Κάλλιον [․․․․․․15․․․․․․․, σταθμὸν 𐅂𐅂Ι· ἐξαγίστο χρυσίο συμμείκ]-
[το] ἀσήμο, σταθμὸν [𐅅]ΗΔ𐅂𐅂𐅂𐅂ΙΙΙ· ὑπαργύρο [χ]ρυσίο, σταθμὸν 𐅃[․․· χρυσίο Δαρεικοὶ τοῖν θεοῖν 𐅐𐅐𐅐𐅐ΣΣΣ ․․․․․․14․․․․․․]
[․ τρ]ε͂ς· ἕκται Φωκαΐδες τρε͂ς. τάδε ἐκ το͂ Ἀνακίο· φιάλαι ἀρ[γυραῖ μεγάλαι 𐅃ΙΙ, μικραὶ δύο, καρχήσιον ἀργυρο͂ν ἕν, σταθμὸν]
45 [․]ΗΗ𐅄Δ𐅃𐅂𐅂𐅂· Ἀρτέμιδος Βραυρωνίας φιάλη μι<κρ>ὰ ἀργυρᾶ, κ[ύλιξ μικρά ․․․․․․․․․․․․․․․․․․38․․․․․․․․․․․․․․․․․․ Κ]-
[α]λλίστρατος Καλλιάδο Ἀχαρνεὺς ἀνέθηκεν, σταθμὸν Η̣[․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․46․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․ δα]-
[κ]τύλιος χρυσο͂ς, ὃν Δορκὰς ἐμ Πειραιεῖ οἰκο͂σα ἀνέθηκ[ε Ἀρτέμιδι Βραυρωνίαι, σταθμὸν ․․․․․․․․․21․․․․․․․․․․ χ]-
[ρ]υσοῖ ὑπάργυροι ΙΙ· ἀπὸ Σονίο παρακαταθήκη· φι[ά]λη ἀρ[γυρᾶ ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․45․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․]
[․ν̣] ἐν τῶι νεώι· ἀργύριον σύμμεικτογ καὶ ἐπίτ[ηκ]τον, σ[ταθμὸν ΔΙΙ· παρακαταθήκη Μελητάδο· ἀργύριον ἐπίτηκτον, σταθ]-
50 [μ][ν Δ]ΔΔ· παρακαταθήκη Ἀθηναίας· [σ]τλεγγὶς χ[ρυσ]ῆ, ἣμ [․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․49․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․ χ]-
ερν[ι]βε[ῖ]ον ἀργυρο͂ν, θυμιατήριον ἀργυρο͂ν, ἄσ[τ]ατα· Ἀ[ρτέμιδος Βραυρωνίας· Γλύκη Ἀρχεστράτο ἀνέθηκεν ․․․7․․․]
[εἱ]λικτ[ῆ]ρες, δακτ[υλίω] χρυσὼ δύο, διάλιθον, χρυσᾶ ταῦ[τα ἐπὶ το͂ βάθρο ἄστατα. τάδε ἄγραφα παρέδοσαν καὶ ἄστατα ἐπ]-
έτεια· γοργόνειον [χρυ]σο͂ν ὑπάργυρον ἀπὸ τῆς ἀσπίδο[ς τῆς ἀπὸ το͂ νεώ· ἀργύριον κίβδηλον τὸ Ἐλευσινόθεν ΔΔ𐅃· βοΐδ]-
[ι]ον [ἐ]λε[φ]άντινον· φ[ιάλ]η ἀργυρᾶ, ἣν Λεωκράτης Αἴσχρω[νος Φαληρεὺς ἀνέθηκεν, σταθμὸν ταύτης ΗΔ· φιάλη ἀργυρᾶ, ἣν]
55 [Λυ]σ[ι]μά[χ]η Τηλεμάχο μήτηρ ἀνέθηκεν, ἐν ἧι τὸ γοργόνε[ιον, σταθμόν ․․․𐅂𐅂· δακτύλιος χρυσο͂ς ἐμ πινακίωι, ὃν Κλειν]-
ο[μ][χ]η ἀνέθηκεν Ἀρτέμιδι Βραυρωνίαι· ἐ[ν]ωιδίω χρυσ[ὼ δύο Ἀρτέμιδος Βραυρωνίας ․․․․․․․․19․․․․․․․․․ος ἀνέθη]-
[κε, στ]αθ[μ][ν] ΙΙ𐅁· στατῆρες κίβδηλοι ἐγ κιβωτίωι σεση[μασμένοι παρὰ Λάκωνος· ὄνυξ μέγας(?)· χρυσία σύμμεικτα καὶ διάλι]-
θ[α κ]αὶ ἐνώ[ι]διον, σταθμὸν Η. τάδε ἐπέτεια παρέδοσαν· σ[τέφανος χρυσο͂ς ἀριστεῖα τῆς θεο͂, σταθμὸν ΗΗΔΔΔΔ𐅃Ι𐅁· παλ]-
[λάδι]ον ἐλεφάντινον περίχρυσον καὶ ἀσπὶς ἐπίχρυσ[ος, ὃ Ἀρχίας ἐμ Πειραιεῖ οἰκῶν ἀνέθηκε ․․․․․․․․18․․․․․․․․]
60 ὃ Κ[η]φ[ι]σό[δω]ρος ἀνέθηκεν· Ἀρτέμιδος [Β]ραυρωνίας δα[κτύλιος χρυσο͂ς ․․․․․․․․․․․․․․․․․37․․․․․․․․․․․․․․․․․․]
[σ]ταθμὸν ․․ΙΙ𐅁· ἀργύριον σύμμεικτον ἄσημον, σταθμ[ὸν 𐅃𐅂𐅂𐅂ΙΙΙ. τάδε ἐν τῶι Ὀπισθοδόμωι ἐκ κιβωτο͂ τῆς Βραυρωνόθεν(?)· ἱππι]-
[κ]ὸς κεκρ[ύφ]αλος, ἐχήνια· [Ξ]ενότιμος Καρκί[ν]ο Θορίκι[ος ἀνέθηκε· ἐν κιβωτίωι συβήνη ἐλεφαντίνη κατάχρυσος· ἐν κ]-
[ι]βωτίωι ὅρ[μ]ω δύο, ὑποδ[ε]ρ[ί]ς, διοπῶν ζεύγη δύο· ταῦτα [ὑπόξυλα κατακεχρυσωμένα· φυσητόν, μήλω δύο ὑποξύλω κατακε]-
[χ]ρυσωμ[έ]νω· δακτύλιοι σιδηροῖ 𐅃ΙΙΙ· πρὸς ἑνὶ χρυσίο[ν ἄπυρον πρόσεστιν· σφραγὶς ὑαλίνη, καττιτερινὰ ἐνώιδια 𐅃· τα]-
65 [ῦ]τα Θαυ[μ]αρέτη ἀνέθηκ[ε]ν Τιμωνίδο γυνή· ἐ[ν κ]ιβωτί[ωι· λύριον ἐλεφάντινον· ἐν κιβωτίωι ποικίλωι, ὃ Κλειτὼ Ἀριστοκ]-
ρ[άτ]ος τ[ο͂] Ὀλίο Κίμωνος γυνὴ ἀνέθηκεν· ἐγ [κυλιχνίδι? ἔνι ἐν τῶι κιβωτίωι σφραγὶς χρυσο͂ν δακτύλιον ἔχοσα· Δέξιλλα]
[ἀ]νέθηκ[ε]ν· ὄχθ[οι]βος χρυσία ἔχων δώδεκα, [ἕτερος ὄχθοιβος χρυσία ἔχων δώδεκα, ἕτερος ὄχθοιβος χρυσία ἔχων ἑπτά],
[χλ]ιδὼν [χ]ρυσία ἔχων δέκα σὺν τῶι ἀπύρωι, [σφραγῖδε ὑαλίνα ποικίλα δύο, περικεχρυσωμέναι ἁλύσες χρυσᾶς ἔχοσαι],
[ὄν]υξ χρυσο͂ν δακτύλιον ἔχων, σφραγὶς [ἴασπις χρυσο͂ν δακτύλιον ἔχοσα, σφραγὶς ὑαλίνη περικεχρυσωμένη χρυσο͂ν]
70 [δα]κτύλιον [ἔ]χοσα, σφρ[α]γὶς ἴασπις [περικεχρυσωμένη, σφραγῖδες δύο ἀργυρο͂ς δακτυλίος ἔχοσαι, σφραγῖδες ὑάλινα]-
[ι ἑ]πτὰ ποικίλαι περι[κεχ]ρυσωμ[έναι, σφραγὶς περίχρυσος, ὑποδερὶς πρὸς λίνωι ἔχοσα ․․․․․․․16․․․․․․․ ἐν τῶι μέ]-
[σωι χ]ρυ[σίον ἄπυρον καὶ ἀμ]φι[δέαι — — — — — — — — — — — — — — — — — —]
Search Help
Contact Us