IG II² 1388
[ ] Att. — stoich. 45 — 398/7 — IG II² 1388 Add. (pt. 2.2 p. 798)
See also:
face A.1 [θε]οί
[τάδε οἱ ταμίαι τῶν ἱερῶ]ν χρημάτων τῆς Ἀθηνάας καὶ τῶν ἄ-
[λλων θεῶν οἱ ἐπὶ Εὐθυκλ]έος ἄρχοντος Ἐπιχάρης Εὐωνυμε-
[ύς, Πρωτοκλέης Ἰκαριε]ύς, Κηφισοφῶν Παιανιεύς, Χαρίας Π-
5 [ήληξ, Δημοκλῆς Κεφαλῆ]θεν, Δ[ι]ογείτων Ἀχαρνεύς, vacat
[Διομήδης Φλυεύς, Ἀρισ]τοκλῆς Ἁμαξαντειεύς, Φιλοκράτης
[Ἀφιδναῖος, Ἀνθεμίων] Ἀναφλύστιος, οἷς Μνησίεργος Ἀθμο-
[νεὺς ἐγραμμάτευε, πα]ρέδοσαν ταμίαις τοῖς ἐπὶ Σονιάδο
[ἄρχοντος ․․․8․․․․]άτωι Εὐωνυμεῖ, Χαρίαι Ἀραφηνίωι, Δι-
10 ․․․․․․15․․․․․․․ιεῖ, Εὐβίωι Αἰθαλίδηι, Εὐάθλωι ἐκ Κερ-
[αμέων, ․․․․10․․․․]νεῖ, Φιλωτάδηι Δεκελειεῖ, vacat
11a                              vacat
12 [ξένωι Ἀναφλυ]στίωι, οἷς Μόρυχος Βουτάδης ἐγραμμ[άτευε],
[παραδεξάμε]νοι παρὰ τῶν π[ρ]οτέρ[ω]ν ταμιῶν τῶν ἐπὶ [Ἀριστ]-
[οκράτος ἄρ]χοντος Σωκράτ[ο]ς Λαμ[πτ]ρέως καὶ συναρ[χόντω]-
15 [ν, οἷς Χαιρί]ων Ἐλευσίνιος [ἐ]γραμμάτευε, ἐν τῶι νεὼι τῶι Ἑ-
[κατομπέδ]ωι ἀριθμῶι καὶ σ[τα]θμῶι· Νίκης χρυσῆς πρῶτος ῥ-
[υμός· κε]φαλή, στεφάνη, ἐνωιδ[ί]ω, ὅρμος, ὑποδερίς, ἥλω δύο χρ-
[υσώ, χὲ]ρ ἀριστερά, ἀμφιδέα, χρυσίδια μικρά ∶∶∶ σταθμὸν το-
[ύτων ∶Χ]ΧΔΔΔΔ𐅂𐅂𐅂𐅂ΙΙΙ∶ δεύτερος ῥυμός· θώραξ, στρόφιον· σταθ-
20 [μὸν τ]ούτων ∶ΧΧΔ∶ τρίτος ῥυμός· ἀπόπτυγμα, περόναι δύο, πόδ-
[ε δύο]· σταθμὸν τούτων ∶Χ𐅅ΗΗΗΗΔΔΔ𐅃𐅂𐅂𐅂𐅂ΙΙΙ∶ τέταρτος ῥυμός·
[χὲρ] δεξιά, ἀμφιδέα, στέφανος, κατωρίδε δύο· σταθμὸν τούτ-
[ων ∶Χ]𐅅ΗΗΗΗ𐅄Δ𐅃𐅂𐅂𐅂∶ πέμπτος ῥυμός· ἀκρωτ[ή]ριον, χρυσίον ὀπ-
[ίσθ]ιον, σκέλε δύο· σταθμὸν τούτων ΧΧΧΧ𐅂𐅂ΙΙΙ∶ θυμ[ι]ατήριον
25 [ἀρ]γυρο͂ν, ὃ Κλεοστράτη ἀνέθηκεν Νικηράτο, χαλκᾶ διερεί-
[σματα] ἔχον, σταθμὸν τούτο ∶ΧΗΗΗ∶ χρυσίον ἄπυρο[ν], σ[τα]θμὸν
[τούτο ∶ΙΙ]Ι𐅁∶ ἀμφιδέα[ι] χρυσαῖ λεπταὶ [ΙΙ], Πολυΐππη Μελετέωνο-
[ς Ἀχαρν]έως ἀνέθηκεν, στ[α]θμὸ[ν] τούτοιν∶ 𐅂ΙΙΙΙ· στρεπτὸν περ-
[ίχρυσ]ον ὑπάργυρον, σταθμὸν το[ύ]το ∶𐅄𐅃𐅂𐅂𐅂ΙΙΙΙ∶ στέφανος χρυ-
30 [σο͂ς, ἀρ]ιστεῖα τῆς θεο͂, σταθμὸν τούτο ∶ΗΗ𐅄ΔΔ𐅂𐅂ΙΙΙ𐅁∶ οἰνοχόα-
[ι ἀργ]υραῖ ∶ΙΙΙ∶ σταθμὸν τούτων ∶ΧΗΗΗ𐅄ΔΔΔ𐅂𐅂ΙΙ∶ στέφανος χρυσ-
[ο͂]ς, ὃν Λύσανδρος Ἀριστοκρίτο Λακεδαιμόνιος ἀνέθηκεν,
σταθμὸν τούτο ∶𐅄Δ𐅃𐅂ΙΙΙΙΙ∶ στέφανος θαλλο͂ χρυσο͂ς, ὃγ Γέλων Τ-
[λησ]ωνίδο Πελληνεὺς ἀνέθηκε, σταθμὸν τούτο ∶Δ𐅃𐅂𐅂ΙΙΙ∶ στέφ-
35 [αν]ος θαλλο͂ χρυσο͂ς, ὃν Ἱεροκλῆς Φασηλίτης ἀνέθηκε, σταθ-
[μ]ὸν τούτο ∶𐅄𐅃[𐅂]𐅂𐅂𐅂∶ στέφανος θαλλο͂ χρυσο͂ς, ὃν ἡ πόλις ἀνέθ[η]-
[κε] τὰ  νικητήρια το͂ κιθαρωιδο͂, σταθμὸν τούτο ∶𐅄ΔΔΔ𐅃∶ στέφ-
[ανο]ς θαλλο͂ χρυσο͂ς, ὃν Ἀριστομάχη Ἀριστοκλέος ἀνέθηκε,
[σταθ]μὸν τούτο ∶ΔΔ𐅃𐅂ΙΙΙ∶ δακτύλιος ἀπέρων χρυσο͂ς, ὃν Πλάτθ-
40 [ις Αἰ]γινήτης ἀνέθηκε, σταθμὸν τούτο ∶Ι𐅁∶ στέφανος χρυσο͂-
[ς, ὃν ἡ Ν]ίκη ἔχει ἐπὶ τῆς κεφαλῆς ἡ ἐπὶ τῆς χερὸς το͂ ἀγάλμα-
[τος το͂ χ]ρυσο͂, ἄσταθμος. Φωκαϊκὼ στατῆρε ∶ΙΙ∶ ἕκται Φωκαΐδε-
[ς ∶ΔΙΙ∶ σίγ]λοι Μηδικοὶ ἀργυροῖ ∶ΔΙ∶ ὑπόστατον χρυσο͂ν, ἄσταθ-
[μον. κρατ]ὴρ ὑπάργυρος ἐπίτηκτος, ἄσταθμος.  ἕκτη Φωκαῒ[ς]
45 [μία. δύο σφρ]αγῖδε λιθίνω, χρυσο͂ν ἔχοσα τὸν δακτύλιον, ἡ [δ’]
[ἑτέρα ἀργυ]ρο͂ν. σκάφαι χαλκαῖ ∶Η∶ σταθμία χαλκᾶ ∶Δ[Ι]Ι∶ μάχαι[ρ]-
[α ἐλεφάντινον τὸ κολ]εὸν ἔχοσα· ταύτην ἡ βολὴ ἀνέθηκεν [ἡ] <ἐπ’>
[Ἀντιγένος ἄρχοντος. καρχ]ήσιον Διὸς Πολιῶς ἀργυρο͂[ν, στ]-
[αθμὸν τούτο ∶Η𐅄ΔΔΔΔ𐅃𐅂𐅂𐅂𐅂∶] Ἀρτέμιδος Βραυρωνίας χρυ[σίδ]-
50 [ες ․․․․․․․․․․․․27․․․․․․․․․․․․․] χρυσίδες ∶ΙΙΙ∶ —  —  —
face B.51 [θε]ο[ί].
[τ]άδε ἄ[γ]ραφα παρέδοσαν καὶ ἄστατα [ἐπέτεια· γοργόνειον χρυσο͂ν]
ὑπάργυρον ἀπὸ τ[ῆ]ς ἀσπίδος τῆς ἀπὸ το͂ [νεώ. ἀργύριον κίβδηλον τ]-
[ὸ] Ἐλευσινόθεν ⋮ΔΔ𐅃⋮ βοίδιον ἐλεφάντιν[ον. φιάλη ἀργυρᾶ, ἣν Λεωκρ]-
55 άτης Αἴσχρωνος Φαληρεὺς ἀνέθηκε, σταθ[μὸν ταύτης ∶ΗΔ∶ φιάλη ἀργυ]-
[ρ]ᾶ, ἣν Λυσιμάχη Τηλεμάχο μήτηρ <ἀνέθηκε>, ἐν ἧι τὸ [γοργόνειον, σταθμὸν ․․․]
𐅂𐅂𐅂⋮ δακτύλιος χρυσο͂ς ἐν πινακίωι, ὃν Κλ[εινομάχη ἀνέθηκε Ἀρτέμ]-
ιδι Βραυρωνίαι. δακτύλιος χρυσο͂ς, καὶ χρ[υσίον ἄπυρον ἀργυρίω]-
ι δεδεμένον, ὃν Φρυνίσκος Θετταλὸς ἀνέθ[ηκε, σταθμὸν τούτων ∶․․]
60 𐅂𐅂∶ ἐνωιδίω [χ]ρυσὼ ∶ΙΙ∶ Ἀρτέμιδος Βραυρωνίας, ․․․․․․․17․․․․․․․․
ος ἀνέθηκε, σταθμὸν ∶ΙΙΙ𐅁∶ στατῆρες κίβδηλοι [ἐν κιβωτίωι σεσημασ]-
μένοι οἱ παρὰ Λάκωνος. ὄνυξ μέγας τραγελάφο πρια[πίζοντος?, στα]-
θμὸν ∶ΔΔΔ𐅂𐅂∶ χρυσία σύμμεικτα διάλιθα καὶ ἐνώιδ[ιον, σταθμὸν ∶Η].
τάδε ἐπέτεια παρέδομεν· χρυσίον, ὃ Ἀριστοκλῆς ὁ ἀπο․․․․9․․․․
65 ης ἀπήνεγκεν, τὸ ἀπὸ το͂ βάθρο το͂ ἀγάλματος, σταθμὸν ∶Η[․․․․∶ ἕτερο]-
ν χρυσίον, ὃ παρὰ τῶι χρυσοχόωι ηὑρέθη, σταθμὸν ∶ΙΙΙ𐅁∶ στέφ[ανος χρυ]-
σο͂ς, ἀριστεῖα τῆς θεο͂, σταθμὸν ∶ΗΗΔΔΔΔ𐅃Ι𐅁∶ παλλάδιον ἐλε[φάντιν]-
ον περίχρυσον, καὶ ἡ ἀσπὶς ἐπίχρυσος, ὃ Ἀρχίας ἐμ Πειραιε[ῖ οἰκῶ]-
ν ἀνέθηκε. Ἄνδρων Ἐλαιόσιος ἀπήρξατο χρυσᾶς ∶𐅂𐅂∶ Θράσυλλο[ς Εὐω]-
70 νυμεὺς χρυσο͂ν ∶𐅁∶ στατῆρε ∶ΙΙ∶ Αἰγιναίω․ Ἀρτέμιδος Βραυρωνίας· [χρυ]-
σο͂ς δακτύλιος, ὃν Ἀξιοθέα Σωκλέος γυνὴ ἀνέθηκε, σταθμὸν ∶𐅂ΙΙΙ∶ [ἀ]-
ργύριον σύμμεικτον ἄσημον, σταθμὸν ∶𐅃𐅂𐅂𐅂ΙΙΙ∶ χρυσίον ἄσημον, [στα]-
θμὸν ∶𐅂𐅂𐅂∶ τάδε ἐν τῶι Ὀπισθοδόμωι· ἐκ τῆς κιβωτο͂ τῆς Βραυρων[όθε]-
ν· ἱππικὸς κεκρύφαλος, ἐχήνια, Ξενότιμος Καρκίνο ἀνέθηκε. ἐ[ν ἑτ]-
75 έρωι κιβωτίωι· συβήνη ἐλεφαντίνη κατάχρυσος.  ἐν κιβωτί[ωι· ὅρμ]-
ω δύο, ὑποδερίς, διοπῶν δύο ζεύγε. ταῦτα ὑπόξυλα κατακε[χρυσωμέ]-
να· φυσητόν, μήλω δύο ὑποξύλω κατακεχρυσωμένω, δακτύ[λιοι σιδη]-
ροῖ ὀκτώ, πρὸς ἑνὶ χρυσίον ἄπυρον πρόσεστιν, σφραγὶ[ς ὑαλίνη, κα]-
ττιτέρινα ἐνώιδια πέντε· ταῦτα Θαυμαρέτη ἀνέθηκ[ε Τιμωνίδο γ]-
80 υνή. ἐγ κιβωτίωι· λύριον ἐλεφάντινον καὶ πλῆκτρον [ἠλεφαντωμέ]-
νον ξύλινον. ἐγ κιβωτίωι ποικίλωι, ὃ Κλειτὼ Ἀριστο[κράτος το͂ Ὀλ]-
ίο Κίμωνος γυνὴ ἀνέθηκε· ἐν τῶι κιβωτίωι ἔνι ἐγ κυλ[․․6․․․ σφρα]-
γὶς χρυσο͂ν δακτύλιον ἔχοσα· Δέξιλλα ἀνέθηκε· ὄχθοι[βο]ς [χρυσία]
ἔχων δώδεκα, ἕτερος ὄχθοιβος χρυσία ἔχων ∶ΔΙΙ∶ ὄχθοιβος χ[ρυσία ἔ]-
85 χων ∶𐅃ΙΙ∶ χλιδὼν χρυσία ἔχων ∶Δ∶ σὺν τῶι ἀπύρωι, σφραγῖδε ὑα[λίνα ποι]-
κίλα ∶ΙΙ∶ περικεχρυσωμέναι ἁλύσες χρυσᾶς ἔχοσαι, ὄνυξ [σφραγὶς χ]-
ρυσο͂ν δακτύλιον ἔχων, σφραγὶς ἴασπις χρυσο͂ν δακτύλ[ιον ἔχοσα],
σφραγὶς ἴασπις περικεχρυσωμένη, σφραγὶς ὑαλίνη [περικεχρυσ]-
ωμένη χρυσο͂ν δακτύλιον ἔχοσα, σφραγῖδες δύο ἀργυ[ρο͂ς δακτυλί]-
90 ος ἔχοσαι, σφραγῖδες ὑάλιναι ∶𐅃ΙΙ∶ ποικίλαι περικε[χρυσωμέναι, σ]-
φραγὶς περίχρυσος, ὑποδερὶς πρὸς [λίν]ωι ἔχοσα ․․․․․13․․․․․․
․ ἐν τῶι μέσωι ἄπυρον χρυσίον καὶ ἀμφι[δέαι ․․․․․․․16․․․․․․․]
[․․․․․․15․․․․․․․ ἔ]χων ∶ΙΙΙ∶ κ․․․․․․․․․․․․․․30․․․․․․․․․․․․․․·
Search Help
Contact Us