IG II² 1384
[ ] Att. — non-stoich. c. 40 — c. 400 a.
1 — — — — — — — ΔΔ𐅃𐅂𐅂ΙΙΙ· σ[τ][φανος χρυσο͂ς ὃν ἡ]
[Νίκη ἔχει ἐπὶ τῆς κ]εφαλῆς ἡ ἐπ[ὶ] τῆς χε[ρὸς το͂ χρυσο͂]
[ἀγάλματος, ἄσταθμ]ος· θυμιατήριον ἀργυρο͂[ν ὃ Κλε]-
[οστράτη ἀνέθηκεν] Ν[ι]κηράτο χαλκᾶ διερείσ[ματα]
5 [ἔχον, σταθμὸν τούτο Χ]ΗΗΗ· Φωκαϊκὼ στατῆ[ρ]ε [χρυ]-
[σὼ ΙΙ· ἕκται χρυσαῖ Φωκαΐδες ΔΙΙ· χ]ρυσίον ἄπυρον, στα[θμὸ]-
[ν τούτο ΙΙΙ𐅁· σίγλοι Μηδικοὶ ἀ]ργυροῖ ΔΙ· ὑπόστ[αθμ]-
[ον χρυσο͂ν ἄσταθμον· κρατὴρ ἐπίτηκτο]ς ὑπ[ά]ργυρο[ς ἄσταθ]-
[μος — — — — — — — — — — — —]σ — — — —
Search Help
Contact Us