IG II² 1309
[ ] Att. — non-stoich. 40-50 — c. fin. s. III a.
frg. a.1 [— — — — — — — — — — εἶπε]ν· ἐπειδὴ Μνησείδης ἔν τ[ε]
[τῶι ἔμπροσθεν χρόνωι καὶ νῦ]ν εὔνουν ἑαυτὸν παρα-
[σκευάζει — — — — — — —] πλείστας λειτουργί-
[ας ἐξῆχεν — — — — — — —]ο̣ν ἀ[π]ροφασίστως
5 — — — — — — — — — — — ν̣ [ἡ βο]υλὴ καὶ ὁ δῆμος
[— — — — — — — — — α]ὐτὸν̣ μ̣ὲν ἐπιδόντα ε[ἰς]
— — — — — — — — — — — — — — — ἄρξαντα —
[— — — — — — — — — γ]υμνασιαρχήσαντ[α]
[— — — — χειροτονηθεὶ]ς δὲ καὶ στρατηγὸς
10 [— — — — — — — — — — ἐ]πὶ τὴν χώραν τὴν
[παραλίαν — — — — — — — —] κατὰ τὴν χώραν
— — — — — — — — — — — — — τοὺς ἐπὶ Καλ̣-
[—   ἄρχοντος — — — — — — — πεφρ]όντικεν —
frg. b — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
1 σει καὶ εἰς — — — — — — — — — — — — — — — — — —
του δωρεαὶ ο — — — — — — — — — — — — — — — — — —
ων μετασχὼ[ν — — — — — — — — — — — — — — — — — —]
μένους ἐπεμελ[ήθη ὅπως? — — — — — — — — — — εὐτά]-
5 κτως οἱ στρατευόμεν[οι — — — — — — — — — — — — —]
καὶ τῶν παροίκων τῶν τ[— — — — — — — — — — — — ὁ?]-
μοίως λειτουργῶσιν ἐν — — — — — — — — — — — — —
σθων ὑπὲρ τῶν ἐγλειπ[όντων — — — — — — — — — — —]
κη, ἔθυσεν δὲ καὶ τὰς θυσ[ίας τὰς προσηκούσας εὐσε]-
10 βῶς αὐτῶι καὶ τοῖς ταττ[ομένοις ἐν τοῖς φρουρίοις, δι]-
ετέλεσε δὲ καὶ χρήσιμ[ον ἑαυτὸν παρέχων καὶ κοινεῖ καὶ]
ἰδίαι εἰς ὅ ἄν τις αὐτὸν [παρακαλῆι· ὅπως οὖν οἱ ἀεὶ χειροτο]-
νούμενοι στρατηγο[ὶ εἰδῶσιν ὅτι χάριτας ἀξίας ἀπολήψονται]
ὧν ἂν εὐεργετή[σωσιν Ἀθηναίων τοὺς τεταγμένους]
15 ἐν τοῖς φ̣ρ[ουρίοις — — — — — — — — — — — — — — —]
Search Help
Contact Us