IG II² 1307
[ ] Att. — non-stoich. — c. fin. s. III a.
See also:
1 [ἔ]δοξεν Ἀθηναίω[ν τοῖς τεταγμένοις Ἐλευσῖνι καὶ ἐν Πανάκτωι καὶ ἐπὶ Φυλῆι· ἐπειδὴ — — —]
νύμου Ἰφιστιάδ[ης ἀνὴρ ἀγαθός ἐστι περὶ — — — — — — — — — — — — — καὶ εἰς ὅσας ἐπιμελείας]
αὐτὸν ὁ δῆμος ἐ[χειροτόνησεν — — — — — — — — — — — —]
κατασταθεὶς φύ[λαρχος — — — — — — — — — — ἀνήλωσεν ἐκ]
5 τῶν ἰδίων οὐ[δὲν ἐλλείπων σπουδῆς πρὸς τὴν πόλιν — — —]
Search Help
Contact Us