[ ] Att. — stoich. 45 — init. s. III a.
See also:
1 Θεόβουλος [— — —  — — —  — — — εἶπεν· τύχηι]
ἀγαθῆι τοῦ [δήμου τοῦ Ἀθηναίων δεδόχθαι Ἐλευσινίοις κ]-
αὶ Ἀθηναίω[ν τοῖς Ἐλευσῖνι καὶ ἐν Πανάκτωι τεταγμένοι]-
ς. ἐπε[ιδὴ — — — — — — — — — — — — — — —]
Search Help
Contact Us