IG II² 1243
[ ] Att. — non-stoich. — med. s. III a.
1 ․․6․․․ς δ — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
․․5․․σας Ι#⁷ — — — — — — — — — — — — — — — — —
․․6․․․σθαι — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
․․․7․․․λλε․․6․․․ν εὐο[ρ]κοῦ[ντι μέν μοι εὖ εἶναι, ἐπιορκοῦντι]
5 [δὲ τἀ]ναντία· μὴ [ἐ]ξεῖ[να]ι δὲ αὐτῶν μη[θενὶ τὰ χρήματα ταῦτα]
[εἰς ἄλ]λο τι μετε[νε]γκεῖν ἢ καταχ[ρήσασθαι ἢ ἀναλῶ]-
[σαι ἐ]κ τῶν καταλ[ει]πομένων, ἀλ[λὰ πάντα ἀκίνητα ἔστω(?)· εἰ]
[δὲ μ]ή, ὅ τε εἴπ[ας καὶ] ἐπερωτήσ[ας καὶ ἐπιψηφίσας ὀφειλ]-
[όν]των ἑκατὸν [δραχμ]ὰς ἱερὰς [τῶι Διονύσωι καὶ τοῖς <ἄλλοις θεοῖς τοῖς> κατέ]-
10 χουσιν τὴν Τετ[ράπ]ολιν· ἐξορ[κοῦν δὲ τοὺς ἀεὶ ἄρχοντας Τετρα]-
πόλεων καὶ τοὺ[ς ἐπ]εισιόντα[ς ἄρχοντας μηδὲ αὐτοὺς καταλύ]-
σειν τὰ προστ[ετα]γμένα διὰ π[αντὸς μηδὲ ἄλλωι ἐπιτρέ]-
ψειν καταλῦσ[αι] κατὰ μηθένα [τρόπον, ὅπως ἂν τούτων ὄντων]
κυρίων καὶ σ[υντε]λουμένων φ[ιλοτιμῶνται καὶ οἱ ἄλλοι]
15 ἀποδείκνυσ[θαι] τὴ[ν εἰ]ς τὸ κο[ινὸν Τετραπόλεων εὔνοιαν]
εἰδότας ὅτι χά[ρι]τας ἀξίας κ[ομιοῦνται ὧν ἂν εὐεργετήσωσιν]
αὐτούς· ἐπιμελεῖσθαι δὲ τ[οὺς ἀεὶ ἄρχοντας τοῦ κοινοῦ?]
Τετραπόλεων καὶ τοῦ εὐθύ[νου — — — — — — — — — — — —]
δέηται ἀναλίσκει καὶ ἀναφ[έρει τῶι κοινῶι ἐν τῶι? λόγωι].
20 ἀναγράψαι δὲ τόδε τὸ ψήφισ[μα ἐν στήλαιν δυοῖν καὶ τὴν]
μὲν μίαν στῆσαι ἐμ Μαραθ[ῶνι ἐν τῶι ἱερῶι τοῦ Διο]-
νύσου, τὴν [δ]ὲ ἑτέραν ἐν ἄ[στει].
Search Help
Contact Us