IG II² 1229
[ ] Att. — stoich. 25 — post med. s. IV a.
1 [θ]ε[οί].
[ἔ]δοξεν Κροκωνί[δαις ․․․8․․․․]
․ς Ἀριστοδήμου [․․․․9․․․․ εἶπ]-
[ε]ν· ἐπειδὴ οἱ αἱρ[εθέντες ὑπὸ τῶ]-
5 ν γεννητῶν οἰκο[δομῆσαι τὸ ἱερ]-
[ὸ]ν τῆς Ἑστίας ἐπε[μελήθησαν τῆς οἰ]-
κοδομίας καλῶς κ[αὶ φιλοτίμως]
κα[ὶ] ἐπέδοσα[ν τὸ ἀνάλωμα παρ’ ἑα]-
υτῶν τὸ εἰ[ς τὴν οἰκοδομίαν, ἐπα]-
10 [ι]νέσαι [αὐτοὺς καὶ στεφανῶσαι]
[χρ]υσῶ[ι στεφάνωι — — — — — —]
Search Help
Contact Us