Bilingual senatus consultum granting tax exemption and other privileges to Asklepiades and two other Greek naval captains.  Lower part of a bronze plaque.
[ ] Italia — Roma — 78 BC — IG XIV 951; IGUR I 1 — CIL I² 588; CIL VI,8,3 40890 — ZPE 135 (2001) 73-116 (A. Raggi)
See also:
Latin.1-4 [co(n)s(ulibus) Q(uinto) Lutatio Q(uinti) f(ilio) Catulo et M(arco) Aemilio Q(uinti) f(ilio) M(arci) n(epote) Lepido, pr(aetore) urbano et inter peregrinos L(ucio) Cornelio — f(ilio) Sisenna, mense Maio. Q(uintus) Lutatius Q(uinti) f(ilius) Catulus co(n)s(ul) senatum consuluit a(nte) d(iem) XI K(alendas) Iun(ias) in comitio. scribundo adfuerunt L(ucius) Faberius L(uci) f(ilius) Ser(gia), C(aius) — — — L(uci) f(ilius) Pop(lilia), Q(uintus) Petillius T(iti) f(ilius) Ser(gia). quod Q(uintus) Lutatius Q(uinti) f(ilius) Catulus co(n)s(ul) verba fecit Asclepiadem Philini f(ilium) Clazomenium, Polustratum Poluarchi f(ilium) Carystium, Meniscum Irenaei, Meniscus Thargeli qui fuit, filium Milesium, — — — in navibus adfuisse bello Italico coepto, eos operam fortem et fidelem rei publicae nostrae navasse],
5 [eos se ex s(enatus) c(onsulto) domos dimissos velle, s(ei) e(i)] v(ideretur), utei pr[o rebus bene gestis ab eis fortiterque factis in rem publicam nostram honor eis haberetur, d(e) e(a) r(e) i(ta) c(ensuerunt): Asclepiadem Philini]
[f(ilium) Clazomenium, Polustrat]ụm Poluarchi f(ilium) Carystium, [Meniscum Irenaei filium Milesium, qui fuit Meniscus, ante autem Thargelii, viros bonos et ameicos appellari];
[s(enatum) p(opulum)que R(omanum) existumare eo]rum operam bonam, fortem, fidel[em rei publicae nostrae fuisse; quam ob rem senatum censere, utei ei, leiberei postereique eorum]
[in patrieis sueis immunes o]mnium rerum et sine tributa (!) sin[t. seiqua tributa ex boneis eorum exacta sunt, postquam rei publicae nostrae caussa profectei sunt],
[utei ea eis reddantur, restituant]ur; seive quae praedia, aedificia, [bona eorum venierunt, postquam domo rei publicae nostrae caussa profectei sunt, utei ea omnia]
10 [eis in integrum restituantur; seiv]e quae dies praeterieit postqua[m domo rei publicae nostrae caussa profectei sunt, neiquid ea res eis noceat neive quid eis ob eam causam]
[minus debeatur neive quid minus eis] p̣etere, exigere liceat; quaeque here[ditat]ẹs eis leiberisve eor[um obvenerunt, utei eas habeant, possideant fruanturque; quaeque]
[ei, leiberei, posterei uxoresve eoru]m ab altero petent seive quid ab eis, leibereis, postereis uxọ[ribusve eorum aliei petent, utei eis, leibereis, <postereis> uxoribusve eorum]
[potestas et] o[ptio sit, seive domi le]g̣ibus sueis vel(int) iudicio certare seive apud magistratum [nostrum Italicis iudicibus seive in ceivitate leibera aliqua earum],
[quae perpe]tuo in [amicitia p(opuli) R(omani) manse]runt, ubei velint utei ibei iudicium de eis rebus fiat. seiqua [iudicia de eis absentibus, postquam domo profectei sunt, facta]
15 [sunt, ea] utei in in[tegrum restit]ụantur et de integro iudicium ex s(enatus) c(onsulto) fiat; seiquas pecunias ce[ivitates eorum publice deberent, in eas pecunias nei quid]
[dare d]eberent. ma[gistrat]ụs nostri queiquomque Asiam Euboeam locabunt vectigalve Asiae Eụ[boeae imponent curarent, nei quid ei dare deberent].
[uteiq]ue Q(uintus) Lutatiụ[s M(arcus)] Aemilius co(n)s(ules) a(lter) a(mbove), s(ei) e(is) v(ideretur), eos in ameicorum formulam referundos curarent, eisq̣[ue tabulam aheneam amicitiae in Capitolio ponere]
[rem]que deivina[m] facere liceret, munusque eis ex formula locum lautiaque q(uaestorem) urb(anum) eis locare mittere[q]ue iub[erent. seive de rebus sueis legatos ad senatum]
[mit]tere ipseive veneire vellent, uti eis, leibereis postereisque eorum legatos venire mittereque liceret. vacat uteiq[ue Q(uintus) Lutatius M(arcus) Aemilius co(n)s(ules) a(lter) a(mbove)],
20 sei v(ideatur) e(is), litteras ad magistratus nostros, quei Asiam Macedoniam provincias optinent, et ad magistratus eorum mitteṛ[ent senatum velle et]
aequom censere ea ita fierei, vacat i(ta) u(tei) e(is) e r(e) p(ublica) f(ideve) s(ua) v(ideatur). c(ensuere).
Greek.1    ἐπὶ ὑπάτων Κοίντου Λυτατίου Κοίντου υἱοῦ Κάτλου καὶ Μάρκου Αἰμ[ιλίου Κοίντου υἱοῦ]
     Μάρκου υἱωνοῦ Λ<ε>π<ί>δου, στρατηγοῦ δὲ κατὰ πόλιν καὶ ἐπὶ τῶν ξένων Λευκίου Κορνηλίου [— — — υἱοῦ]
     Σισέννα, μηνὸς Μαίου. Κόιντος Λυτάτιος Κοίντου υἱὸς Κάτλος ὕπατος συγκλήτωι συνεβούλ[ευσεν].
πρὸ <ἡ>μερῶν ἕνδεκα καλανδῶν Ἰουνίων ἐν κομετίωι γραφομένωι παρῆσαν Λεύκιος Φαβέριος Λευκίου υἱὸς Σεργία, Γαῖο[ς — — — Λευ]-
5   κίου υἱὸς Ποπ<λ>ι<λ>ία, Κόιντος Πετίλλιος Τίτου υἱὸς Σεργία. περὶ ὧν Κόιντος Λυτάτιος Κοίντου υἱὸς Κάτ<λ>ος ὕπατος λόγους ἐποιήσατο, Ἀ[σκληπιάδην]
  Φιλίνου υἱὸν Κλαζομένιον, Πολύστρατον Πολυάρκου υἱὸν Καρύστιον, Με<νί>σκον Εἰρηναίου τὸν γεγονότα Μενίσκον Θαργηλίου υἱὸν Μιλήσ̣[ιον, — — —]
  ἐν τοῖς πλοίοις παραγεγονέναι τοῦ πολέμου τοῦ Ἰταλικοῦ ἐναρχομένου, τούτους ἐργασίαν ἔπανδρον καὶ πιστὴν τοῖς δημοσίοις πράγμασιν τοῖς ἡμετέρο[ις παρεσχηκέ]-
  ναι, τούτους ἑαυτὸν κατὰ τὸ τ<ῆ>ς συγκλήτου δόγμα εἰς τὰς πατρίδας ἀπολῦσαι βούλεσθαι, ἐὰν αὐτῶ<ι> φαίνηται, ὅπως ὑπὲρ τῶν καλῶς πεπραγμένων ὑπ’ αὐ[τῶν καὶ ἀνδρα]-
  γα<θη>μάτων εἰς τὰ δημόσια <π>ράγματα τὰ ἡμέτερα καταλογή τις αὐτῶν γένηται· περὶ τούτου τοῦ πράγματος οὕτως ἔδοξεν· Ἀσκληπιάδην Φιλίνου υἱὸν Κλαζο[μένιον],
10   Πολύστρατον Πολυάρκου υἱὸν Καρύστιον, Μενίσκον Εἰρηναίου υἱὸν Μιλήσιον τὸν γεγονότα Μενίσκον, ἄνωθεν δὲ Θαργηλίου, vac. ἄνδρας καλοὺς κ<α>ὶ ἀγαθοὺς καὶ φίλ̣[ους π]ροσ-
  αγορεῦσαι· τὴ<ν σ>ύ<ν>κλητον καὶ τὸν δῆμον τὸν Ῥωμα<ί>ων διαλανβάνειν τὴν τούτων ἐργασίαν καλ<ὴν> καὶ ἔπανδρον καὶ πιστὴν τοῖς <δ>ημοσίοις πράγμασιν τοῖς ἡμετ<έ>ρο[ις γε]γονέναι,
  δι’ ἣ<ν> αἰτίαν τὴν σύνκ<λη>τον κρίνειν ὅπως οὗτοι τέκνα ἔκγονοί τε αὐτῶν ἐν ταῖς ἑαυτῶν πατρίσιν ἀλειτούργητοι πάντων τῶν πραγμάτων καὶ ἀνείσφοροι ὦσιν· εἴ τινες εἰσφο̣[ρα]ὶ̣ ἐκ τῶν
  ὑπαρχόντων αὐτῶν εἰσπεπραγμέναι εἰσὶν μετὰ τὸ τούτους τῶν δημοσίων πραγμάτων τῶν ἡμετέρων χάρ<ιν> ὁρμῆσαι, ὅπως αὗται αὐτοῖς ἀποδοθῶσιν ἀποκατασταθῶσιν· εἴ τέ τινε{ι}ς {²⁶τινες}²⁶ {τη}
  ἀγροὶ οἰκίαι ὑπάρχοντα αὐτῶν πέπρανται μετὰ τὸ ἐκ τῆς πατρίδος τῶν δημοσίων πραγμάτων τῶν ἡμετ<έ>ρων χάριν ὁρμῆσ<α>ι, ὅπως ταῦτα πάντα αὐτοῖς εἰς ἀκέραιον ἀποκαταστα-
15  θ<ῆι>· εἴ τέ τις προθεσμία παρε<λ>ήλυθεν, ἀφ’ οὗ ἐκ τῆς πατρίδος τῶν δημοσίων πραγμάτων τῶν ἡμετέρων χάριν ὥρμησα<ν>, μή τι τοῦτο τὸ πράγμα αὐτοῖς βλαβερὸν γένηται
  μηδέ τι αὐτοῖς διὰ ταύτην τὴν αἰτίαν ἔλασσον ὀ<φ>είληται μηδέ τι ἔλασσον αὐτοῖς μεταπορεύεσθαι πράσσειν ἐξῆ<ι>· ὅσαι τε κληρονομίαι αὐτοῖς ἢ τοῖς τέκνοις αὐτῶν
  παρεγένοντο, ὅπως ταύτας ἔχωσιν διακα{ι}τέχω<σ>ιν {²⁶διακατέχωσιν}²⁶ καρπεύωντα<ί> τε· ὅσα τε ἂν αὐτοὶ τέκνα ἔκγονοι γυναῖκές τε αὐτῶν παρ’ ἑτέρου μεταπορεύωνται, ἐάν τέ τι πα-
  ρ’ αὐτῶν τέκνων ἐκγόνων γυναικῶν τε αὐτῶν ἕτεροι μεταπορεύωνται, ὅπως τούτων τέκνων <ἐκγόνων> γυναικῶν τε αὐτῶν ἐξουσία καὶ αἵρεσις <ἦι>· ἐάν τε ἐν ταῖς πα-
  τρίσιν κατὰ τοὺς ἰδίους νόμους βούλωνται κρίνεσθαι, ἢ ἐπὶ τῶν ἡμετέρων ἀρχόντων ‵ἢ′ ἐπ<ὶ Ἰ>ταλικῶν κριτῶν, ἐάν τ<ε> ἐπὶ πόλεως ἐλευθέρας τῶν διὰ τέλους
20   ἐν τῆι φιλίαι τοῦ δήμου τοῦ Ῥωμαίων μεμενηκυιῶν, οὗ ἂν προαιρῶνται, ὅπως ἐκεῖ τὸ κρ<ι>τήριον περὶ τούτων τῶ{ι}ν̣ {²⁶τῶν}²⁶ π̣ραγμάτων γίνηται· εἴ τινα κριτήρια
  περὶ αὐτῶν ἀπόντων μετὰ τὸ ἐκ τῆς πατρίδος ὁρμῆσαι γεγονότα ἐστίν, ταῦτα ὅπως εἰς ἀκέραιον ἀποκατασταθῆι καὶ ἐξ ἀκεραίου κριτήριον κατὰ
  τὸ τῆς συνκλήτου δόγμα γένηται· εἴ τινα χρήματα αἱ πόλεις αὐτῶν δημοσίαι ὀφείλωσιν, μή τι εἰς ταῦτα τὰ χρήματα δοῦναι ὀφείλωσιν·
  ἄρχοντες ἡμέτεροι, οἵτινες ἄν ποτε Ἀσίαν Εὔβοιαν μισθῶσιν ἢ προσόδους Ἀσίαι Εὐβοίαι ἐπ̣ιτιθῶσ<ι>ν, φυλάξωνται μή τι οὗτοι δοῦναι ὀφείλωσιν·
  ὅπως τε Κόιντος <Λ>υτάτιος, Μάρκος Αἰμίλιος ὕπατοι ὁ ἕτερος ἢ ἀμφότεροι, ἐὰν α<ὐ>τοῖς <φ>αίνηται, τούτους εἰς τὸ τῶν φί<λ>ων διάταγμα ἀνενεχθ<ῆ>-
25   ναι φροντίσωσιν· τούτο<ι>ς τε πίνα<κα> χαλκοῦν φιλίας ἐν τῶι Καπετωλίωι ἀναθεῖναι θυσίαν τε ποιῆσαι ἐξ<ῆ>ι, ξένιά τε αὐτοῖς κατὰ <τ>ὸ διάτα-
  γμα τόπον παροχήν τε τὸν ταμίαν τὸν κατὰ πόλιν τούτοις μισθῶσαι ἀποστ<εῖ>λαί τε κελεύ<σ>ωσιν· ἐάν τε περὶ τῶν ἰδίων πραγμάτων
  πρεσβευτὰς πρὸς τὴν σύγκλητον ἀποστέλλειν αὐτοί τε παραγ̣ί̣νεσθαι προαιρῶνται, ὅπως αὐτοῖς τέκ<ν>οις ἐκγόνοις τε αὐτῶν
  πρεσβευταῖς παραγ̣ί̣νεσθαι καὶ ἀποστέ<λ>λειν τε ἐξῆι· ὅπως τε Κόιντος Λυτάτιος, Μάρκος Αἰμίλιος ὕπατοι ὁ ἕτερος ἢ ἀμφότεροι,
  ἐὰν αὐτοῖς φαίνηται, γράμματα πρὸς τοὺς ἄρχοντας τοὺς ἡμετέρους, οἵτινες Ἀσίαν Μακεδονίαν ἐπαρχείας <δ>ιακατέχουσιν
30   καὶ πρὸς τοὺς ἄρχοντας αὐτῶν ἀποστείλωσιν τὴν σύνκ<λ>ητον θέ<λ>ειν καὶ δίκαιον ἡγεῖσθαι {ς} ταῦ{ι}τα {²⁶ταῦτα}²⁶ οὕτω γ̣ί̣νεσθαι,
  οὕτως ὡς ἂν αὐτοῖς ἐκ τῶν δημοσίων πραγμάτων πίστεώς τε τῆς ἰδίας φα<ί>νηται.  vacat ἔδοξεν.
    Ἀσκληπιάδου τοῦ Φιλίνου Κλαζομενίο̣υ·  vac. Πολυστράτου τοῦ Πολυάρκου
     Καρυστίου· Μενίσκου τοῦ Εἰρηναίου Μιλησίου.
Search Help