IG II² 1135
[ ] Att. — non-stoich. — 111/10 — IG II² 1135 Add. (pt. 1.2 p. 671)
frg. a.1     συνθῆκαι Κρητῶν Λ[υττίων καὶ Βολοεντίων].
ἐπὶ Σωσικράτου ἄρχοντος ἐπὶ τῆς [— — — ος — — ς πρυτανείας ἧι — — — — —]
ρ̣ος Κριωεὺς ἐγραμμάτευεν· v ἀγα[θᾶι τύχαι· καὶ επὶ σωτηρίαι, Λυττίων ἐν μὲν τᾶι ἄνω]
πόλι ἐπὶ τῶν Διφύλων κοσμιόντ[ων τῶν σὺν — — — τῶ — — — μηνὸς Πα]-
5 νάμω v κηʹ, v ἐν δὲ τᾶι ἐπὶ θαλά[σσαι πόλι ἐπὶ τῶν — — — — — κοσμιόντων τῶν]
σὺν Σωτάδα τῶ Σωτάδα μη[νὸς — — — — —, ἐν δε τᾶι Βολοεντίων πόλι ἐπὶ τῶν — —]
ων κοσμιόντων τῶν σὺν [— τῶ — μηνὸς — — — — — — — — — — — — —]
Βολοεντίων τᾶς πόλιος [ἐπὶ Λυττίων τάν τε ἄνω πόλιν καὶ τὰν ἐπὶ θαλάσσαι περὶ φιλί]-
ας καὶ ἰσοπολιτείας κ[αὶ συμμαχίας ὅπως ὑπάρχηι ταῖς πόλεσιν ἐς τὸν πάντα χρόνον],
10 [ἔδ]οξε Λυ[ττίοις κτλ. — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]
frg. b.1 ․․6․․․ιο․․․κι — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
․․․ν δὲ καταλοίπ — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
Λυττίος καὶ καταγρα[— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — ἐξαγωγὰν δ’ ἦμεν]
τοῖς τε Λυττίοις ἐς Β[ολόεντος καὶ τοῖς Βολοεντίοις ἐκ Λύττου, κατὰ γᾶν μὲν ἀτελεῖ, κατὰ θά]-
5 λασσαν δὲ τὰ τέλια [καταβάλλονσι κατὰ τὸς ἑκατερῆ κειμένος νόμος. — — — δὲ]
κ[α]ὶ τὰς ὁδὸς τὰς ξεν[ικὰς θίνας, τοῖς τε Λυττίοις ἐς Βολόεντα καὶ τοῖς Βολοεντίοις Λυτ]-
τόνδε. v αἰ δέ τις κά τ[ινα ἀδικήσηι ἐν ταύταις ταῖς ὁδοῖς, ἀποτεισάτω ἑξαπλόα τὰ πρόσ]-
τιμα δίκαι νικαθέ[ς· ἐξορκιξάντων δὲ τὰν ἀγέλαν τὰν τόκα ἐσδυομέναν ἐν ἑκατέραι πό]-
λι οἱ κόσμοι ἐπ’ αὐτῶν κ[οσμιόντων κατ’ ἐνιαυτόν, παριόντων Λυττοῖ μὲν Βολοεντίων, Βολοεν]-
10 τι δὲ Λυττίων, τὸν ἐν τᾶι[δε τᾶι συνθήκαι γεγραμένον ὅρκον. ἑρπόντων δὲ καὶ ἐς τὰς ἑορτάς],
[οἱ μ]ὲν Λύττιοι ἐς Βολόεν[τα ἔς τε τὰ Θεοδαίσια? καὶ ἐς τὰ Βριτομάρτεια?, οἱ δὲ Βολ]-
[οέντ]ιοι Λυττόνδε ἔς [τε τὰ Περιβλήματα? καὶ ἐς τὰ Θεοδαίσια — — — — οἵ τε Βολοέν]-
[τιοι κ]αὶ οἱ Λύττιοι — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
[․․․ καὶ] θυόντων [καὶ τἄλλα κατὰ τὸ νομιζόμενον — — — — — — — — — — ἐμμένον]-
15 [τες ἐν τ]αῖς προ[υπαρχόνσαις στάλαις ταῖς ἰδίαι τεθένσαις Λατίοις καὶ Ὀλοντίοις?]
— — — — π — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
frg. c [— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — αἰ δὲ μὴ πράξαιεν]
1 [οἱ κόσμοι, ἀ]π[οτεισά]ντων στατῆρας [πεντακ]α[τίος. πολιτεύεσθαι δὲ τός τε Λυττίος παρὰ]
[τοῖς Βολοε]ντ[ίοις κ]αὶ τὸς Βολοεντίος [παρὰ τοῖς Λυττίοις — — — — — τὸν βωλόμε]-
[νον αὐτόν τε] καὶ τ[έκ]να ἐπὶ τῶν νομι[ζομένων — — — — — — — — — — — — —]
— — — — —οις. ὅρκο̣ς Λυττίων· [ὀμνύω τὰν Ἱστίαν καὶ Τῆνα Κρηταγενέα καὶ Τῆνα]
5 [Ταλλαῖον κ]αὶ Τῆνα Βιδάταν καὶ Τῆνα [Μοννίτιον καὶ τὰν Ἥραν καὶ Ἀθαναίαν Πολιάδα καὶ]
[Ἀπέλλω]να Πύτ[ι]ον καὶ Λατὼν καὶ [Ἄ]ρ[τεμιν καὶ Ἄρια καὶ τὰν Ἀφροδίταν καὶ Ἑρμᾶν καὶ]
[Ἅλιον? κ]αὶ Βρ[ιτ]όμαρτιν καὶ τὸς ἄ[λλος θιὸς πάντας καὶ πάσας· ἦ μὰν ἐγὼ τοῖς Βολοεντίοις]
[ἐν τᾶι φι]λία<ι> καὶ [συ]μμαχίαι καὶ ἰσοπο[λιτείαι ἐμμενίω καὶ τοῖς ὅρκοις τοῖς ἐν τᾶιδε]
[τᾶι συ]νθήκαι γ[εγρ]αμμένοις ἐς τὸ[ν πάντα χρόνον ἁπλόως καὶ ἀδόλως, καὶ οὔ ποκα]
10 [προλειψί]ω τὸς Βολ[ο]εντίος οὔτ’ ἐν πολέμ[ωι οὔτ’ ἐν εἰρήναι, ἀλλὰ βοαθησίω παντὶ σθένει]
[ὥσπ]ερ ἐμὶν αὐτ[ῶι ὑ]πέρ τε θίνων κα[ὶ ἀνθρωπίνων πάντων, καὶ οὐδὲν κακο]-
[τε]χνησίω, καθώ[ς] κα συνθιώμεθα κα[ὶ][μολογήσωμεν, καὶ οὐδενὶ ἄλλωι ἑκὼν καὶ γινώσ]-
[κων ἐ]πιτραψίω π[αρε]υρέ[σει] οὐ[δ]εμιᾶ[ι οὐδὲ τρόπωι οὐδενί, καὶ τὸ δίκαιον δωσίω, καθώς]
[κα αἱ π]όλιες συ[νθίωνται. εὐο]ρκ[ί]ον[τι ἐμὶν] τό[ς τε θιός, τὸς ὤμοσα, ἱλέος ἦμεν]
15 [καὶ ἦ]μεν πολ[λὰ καὶ ἀγαθά, ἐπιορ]κίο[ν]τ[ι δὲ τὰ ἐναντία. ὅρκος Βολο]-
[ε]ντίων ὁ αὐ[τός].
                      vacat 0.17
Search Help
Contact Us