IG II² 1130
[ ] Att. — non-stoich. — init. s. II a.
— — — — — — — — — — — — — — — — σ̣․․․σ̣․․․Λ — — — — — — — — —
1 [— — — — — — — — Λυσικλῆν] καὶ Θράσιππον Καλλ[ί]α Ἀθηνα[ίονς]
— — — — — — — — — — — ον, Ἀθαναίος δὲ ὁπεῖ αὐτ[ο]ὶ νομίζο[ντι]
— — — — — — — — — — — ιε τᾶς πόλιος πορτ[ὶ] τὰν πόλιν οἰκε-
[— — — — — — — — — — ἐ]ξείμεν μηδιμὶ τὰν Ἀττικ̣ὰν ἄγεν
5 — — — — — — — — — ἐπὶ δω̣δ[εκά]τοις? εἰς τὰς τῶν Ἀθαναίων ἀπο-
[— — — — — — — κοσ]μίο̣ντ[ι] ἐξ[έσ]τω ἀ[φαι]λῆσθαι τῶι βωλομένῳ
— — — — — — — — — τὸνς ἀδικ[ί]οντας ὑποδίκονς πορτὶ τὸ διπλόον
[— — — — — — — τὸ ἀγρύ]ριον ἰν ἀμέρ[α]ις τρισίν, ταῖς δὲ περιοίκοις ἰν
— — — — — — — — — — — #⁷ΟΝ πράσσοντας ταῖς συνθήκαις ταῖς τῶν συμ-
10 [μάχων — εἶμεν δὲ προξέ]νονς καὶ εὐεργέ[τα]νς τᾶς πόλιος Λυσικλῆν καὶ
[Θράσιππον? — — — — — — α]ὐτὸν<ς> καὶ γένος.  vacat
— — — — — — — — — — — — — πρεσγευτάνς συγκεκλειμένονς ἐν τᾶι ὁρεί-
[αι — — — — — — — — ὑπερεδώκ]αμεν αὐτῶν ὅσον ἤιτουν οἱ κατέχοντες αὐ[τ]-
[όνς — — — — — — — — — — — —]ων προγόνων ξένια κατ’ ἰδίαν ἐδίδομεν
15 [— — — — — — — — — — — — — πρ]εσγεύοντας δημοσίαι παρωφελῆσθαι
[— — — — — — — — — — — — — — — — Π]ροίτιμος γὰρ πολίτας ἁμός
— — — — — — — — — — — — — — — — — — των ἁμὶν καὶ ἀξιώσαντος.
17a                        vacat 0.02
18 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — λεος ποτὶ τὰν
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — ν․․τ̣ος
20 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — τω․
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — τ —
Search Help