IG II² 1061
[ ] Att. — non-stoich. — init. s. I a.
See also:
1 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — #⁷ΟΒ?
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — συνη․
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — νων τ․
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — οις πρ
5 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — νως δι
[— — — — — — — — — δεδόχθαι τῆι βουλῆι τοὺς λαχόντας] προέ-
[δρους εἰς τὴν ἐπιοῦσαν ἐκκλησίαν χρηματίσαι περ]ὶ τούτω-
[ν, γνώμην δὲ ξυμβάλλεσθαι τῆς βουλῆς εἰς τὸν δῆμο]ν, ὅτι δο-
[κεῖ τῆι βουλῆι — — — — — — — — — — — — — — — — — — ἠγγ]ελμέν-
10 [— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — τ]ῆς βου-
[λῆς — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — ἐπα]ινέσα-
[ι — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —] ἕνεκ[α]
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — τῆς πρ-
[ὸς — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]ΩΙ δε Λ
15 [— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — ἀνα]γράψα-
[ι δὲ τόδε τὸ ψήφισμα τὸν γραμματέα τῆς βουλῆς εἰς] στήλη-
[ν λιθίνην καὶ στῆσαι ἐν τῶι βουλευτηρίωι, εἰς δὲ τὴν] ἀν〚αν〛-
[αγραφὴν {²⁶ἀναγραφὴν}²⁶ μερίσαι τὸν ταμίαν τῶν στρατιωτικῶν] τὸ γ[εν]-
[όμενον ἀνάλωμα].
Search Help
Contact Us