Epitaph of Kalio.  Stele of gray limestone, broken at the bottom.
[ ] Boiotia — Akraiphia — Wristika — undated — Chiron 6 (1976) 11, 1 — P. Roesch, Teiresias. App., Epigr. (1977) 2, 1
1 Καλιώ.
Search Help