IG II² 1030
[ ] Att. — non-stoich. — post 94/3
1 — — — — — — — — — — — — — — — νι — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
— — — — — — — — — — — — — — νανδ․․․ε[— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — καὶ]
5 [καλλιερήσαντες μετὰ τοῦ] κοσμητοῦ καὶ τοῦ ἱ[ερέως τοῦ Δήμου καὶ τῶν Χαρίτων καὶ τῶν ἐξηγητῶν ἐπόμπευσαν τῆι]
[Ἀρτέμιδι τῆι Ἀγροτέραι] ἐν ὅπλοις· ἐποιήσα<ν>το [δὲ καὶ τὴν ὑπαπάντησιν τοῖς ἱεροῖς ἐν ὅπλοις καὶ προέπεμψαν αὐτά, καὶ]
[τὸν Ἴακχον ὡσαύτως· ἤρ]αντο δὲ καὶ τοῖς μυστηρίοις [τοὺς βοῦς ἐν Ἐλευσῖνι τῆι θυσίαι καὶ αὐτοὶ ἐβουθύτησαν. συντέλε]-
[σαν δὲ καὶ τοὺς] δρόμους τοὺς ἐν τοῖς γυμνασίοις κα[ὶ τοῖς ἀγῶσιν ἅπαντας καὶ ἤραντο ταῖς θυσίαις τοὺς βοῦς εὐσ]-
[χημ]όνως καὶ τὰς λαμπάδας ἔδραμον τοῖς τε Θησείοις [καὶ Ἐπιταφίοις — — — — — — — — — — — — — —]
10 διὰ τὴν γινομένην ὑφ’ ἑαυτῶν εἰς τὰ γυμνάσια φιλοπον[ίαν — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]
[το]ῖς ἥρωσιν ὑπὲρ τῆς πόλεως εὐτάκτως καὶ εὐσχημόνω[ς — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — τῆς πρὸς]
[τ]οὺς θεοὺς εὐσεβείας· vv ἀπ[ήντ]ησαν δὲ τοῖς φίλοις [κα]ὶ συμ[μάχοις — — — — — — — — — — — — — — — — — —]
ς οὐθένα προαιρούμενοι καιρὸν παραλείπειν τῆς πρὸς τ — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
ταῦρον ἐκ τῶν ἰδίων· vv παρήγαγον δὲ καὶ τῆι πομπῆι τῶν Διον[υσίων ἕτερον βοῦν — — — — — καὶ — — — ἔθυσαν]
15 τοῖς θεοῖς ἐν τοῖς ἱεροῖς ὑπέρ τε τοῦ δήμου καὶ παίδων καὶ γυναικῶ[ν — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]
[τ]ὰ γινόμενα ἱερὰ τοῖς ἱερε[ῦ]σιν ἀπέδωκαν κατὰ τ — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
․υτ․ν ἐκαλλιέρησαν ὑπὲρ τοῦ δή[μο]υ [κατά? — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]
․ην ἀπὸ τῆς τῶν θεῶν ἐπι[φ]ανείας ποιεῖ[ν? — — —· ποιησάμενοι δὲ καὶ μελέτην ἐν τοῖς ὅπλοις ἀπεδείξαντο τοῖς τε Θη]-
[σ]είοις καὶ τοῖς Ἐπιταφίοις· [ἀνέπλευσαν δὲ καὶ — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — ἐποιήσαντο ἅμιλ]-
20 λαν ἐν τῶι λιμένι· περι[πλεύσαντες δὲ καὶ εἰς Μουνιχίαν — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]
ησ․․ς τοῦ δήμου προστ[— — — — — — — — — — — — ἐξῆλθον δὲ καὶ ἐπὶ τὰ φρούρια — — — — — — — — — — — — — — — —]
[ἐ]ν ὅπλοις καθὼς προσ[τέτακται — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]
[τα]ῦρον τῶι Διὶ τῶι Σ[ωτῆρι — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]
[τε]λουμένης κατὰ [— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — ἔπλευσαν δὲ καὶ]
25 εἰς Σαλαμῖνα — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
[ο]υς τῆι τε θ[υσίαι — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]
[ἀνέθ]ηκαν δὲ κ[αὶ τοῖς μεγάλοις μυστηρίοις φιάλην τῆι τε Δήμητρι καὶ τῆι Κορῆι χαριστήριον ἀπὸ δραχμῶ]-
[ν] Σ[τε]φανηφόρο[υ ἑκατόν, τάς τε ἄλλας θυσίας τὰς καθηκούσας ἁπάσας ἔθυσαν μετά τε τοῦ κοσμητοῦ καὶ τῶν]
διδασκάλων [τ]ο[ῖς θεοῖς καὶ τοῖς εὐεργέταις τοῦ δήμου καὶ ἐκαλλιέρησαν ἐμ πάσαις· γινόμενοι δὲ καὶ ζηλωτ]-
30 [α]ὶ τῶν καλλίστων [ἐκ τῆς πρῶτης ἡλικίας ἠλείφοντό τε ἐνδελεχῶς ἐν τοῖς γυμνασίοις ἀγόμενοι ὑπὸ τοῦ κοσμητ]-
[οῦ] καὶ ἐσχόλασαν δι’ [ὅλου τοῦ ἐνιαυτοῦ τοῖς φιλοσόφοις μετὰ πάσης εὐταξίας· παρήδρευσαν δὲ καὶ ταῖς ἐκκλησί]-
[α]ις ἐν ὅπλοις ταῖς τε [ἐν ἄστει καὶ ἐμ Πειραιεῖ· παρετύγχανον δὲ καὶ ταῖς ἀκροάσεσιν ἁπάσαις εὐτάκτως]·
[ἐπο]ήσαντο δὲ καὶ [τὰς καθολκὰς καὶ τὰς νεωλκίας πειθαρχοῦντες τοῖς ὑπὸ τῶν στρατηγῶν παραγγελλομέ]-
[νο]ις καὶ διετέλεσ[αν ὁμονοοῦντες καὶ πειθαρχοῦντες τῶι κοσμητῆι καὶ τοῖς διδασκάλοις δι’ ὅλου τοῦ ἐνιαυτοῦ]·
35 [ἀν]έθηκαν δὲ καὶ φιάλη[ν τῆι μητρὶ τῶν θεῶν ἀπὸ δραχμῶν Στεφανηφόρου ἑβδομήκοντα κατὰ τὸ ψήφισμα ὃ Διοσκουρίδης]
[Διο]σκουρίδου Φηγαιεὺς [εἶπεν· ἀνέθηκαν δὲ καὶ βυβλία ἑκατὸν κατὰ τὸ ψήφισμα ὃ Θεοδωρίδης Πειραιεὺς]
[ε]ἶπεν· [ἐποιήσ]αντο [δὲ καὶ ἐπ’ ἐξόδωι τῆς ἐφηβείας τὴν ἀπόδειξιν τῆι βουλῆι· ὅπως οὖν ἥ τε βουλὴ καὶ ὃ δῆμος]
[φαίνωνται] τιμῶντες [τοὺς πειθαρχοῦντας τοῖς τε νόμοις καὶ ψηφίσμασιν ἐκ τῆς πρώτης ἡλικίας, ἀγαθῆι τύ]-
[χηι] δεδόχθαι τῆι βουλ[ῆι — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — ἐπαινέσαι τοὺς ἐφήβους καὶ στεφανῶσαι]
40 [αὐ]τοὺς χρυσῶι στ[εφάνωι εὐταξίας ἕνεκεν ἧς ἔχοντες διετέλεσαν καὶ εὐσεβείας τῆς πρὸς τοὺς θεοὺς καὶ]
[φι]λοτιμίας τῆς ε[ἰ]ς [τὴν βουλὴν καὶ τὸν δῆμον καὶ εὐνοίας τῆς εἰς τὸν κοσμητήν, καὶ ἀνειπεῖν τὸν στέφα]-
[νο]ν Διονυσίων τε τῶ[ν ἐν ἄστει καινοῖς τραγωιδοῖς καὶ Παναθηναίων καὶ Ἐλευσινίων καὶ Πτολεμαίων τοῖς γυ]-
[μνι]κοῖς ἀγῶσιν· τ[ῆς δὲ ἀναγορεύσεως τοῦ στεφάνου ἐπιμεληθῆναι τοὺς στρατηγοὺς καὶ τὸν ταμίαν τῶν στ]-
[ρατιωτι]κῶν· ἐπαι[νέσαι δὲ καὶ τοὺς διδασκάλους τόν τε παιδοτρίβην — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]
45 — — — καὶ τὸν ὁπ[λομάχον — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]
[Ἀναφλύσ]τιον [καὶ τὸν — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]
Search Help
Contact Us