[ ] Arkadia — Stymphalos — bef. 234 BC
face A.1 [— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]
․․․․10․․․․ισιμα ὑπ̣ο[— — — — — — — — — — — — — — — — — δι]καστηρι․․5․․
․․․․9․․․․ εἴ κα ἐπὶ τῶι ψευδ[ο]μάρτυρι [— — — — — — — — — ψ]ευ̣δομαρτυρία[ν, ὁ δὲ]
ποταγέτω τὸν ἕτερον τὸν ψευδομάρτυρα π̣[ρ]ὸ̣ τᾶς δικαίας δίκας πὸτ τὸ δικαστήριον ————— εἰ δ̣[έ]
5 τις κα[λ]έση[ι] μάρτυρας ψευδομαρτύρων, ὀφλέτω τὸ ἥμισσον τᾶς γραφείσας δίκας. α[ἰ] μ[ή]
τω<ι> κατοῦλαι εἶεν κατουλέοντος, [ἢ] ψευδομαρτύρων, μ̣ὴ ἡσσήσθω τὰν δίκαν· αἰ δὲ κατοῦλα[ι]
εἶεν, [ὀφ]λέτω τὰν γεγραμμέναν δίκαν, καὶ ψᾶφος μηκέ[τι] φερέσθω. ————— εἰ δὲ [ὁ] ἄγων τὰ[ν]
δίκαν τὰν ψευδομάρτυρα μὴ λάβ̣ει τὸ τρίτον μέρος τῶν(!) ψάφων, ὀφ[λ]έτω τὸ τρίτον μέρος
τ̣ᾶς γεγραμμένας δί[κα]ς τῶι ἀγομένωι τὰν δίκαν, καὶ τ[οὶ] καταβολεῖς δόντω τὰν ζα[μ]-
10 ίαν τοῖς ἄρχουσιν [κ]ατάπερ τὰς ἄλλας καταδίκας. ————— [ε]ἰ δέ τις [κ]αλεῖ τινα σχεῖν αὐτῶι μ-
αρτυρίαν, ὁ δὲ μὴ [φ]ανῆι, ὀμοσάμενος ἐπὶ τᾶι ἀρχᾶι τᾶι τὰς δίκας γραφούσαι τὸν νόμιμο-
ν ὅρκον, μὴ ἴσμεν τὰν μαρτυρίαν ἃν κέκληται μαρτυρεῖν, ἀφεώσθω τᾶς μαρτυρίας· εἰ δὲ
μὴ ἀπόμνυσι ἢ μαρ[τυρ]εῖ, ἀποτεισάτω τὰν γεγραμ[μένα]ν δίκαν τῶι ἀδικημένωι, [ὁ]
δὲ πρόεδρος ἐγγραφέτω κατάπερ τὰς ἄλλας δίκας, [ὧν γίγ]νεται ἄφεσις. συνλύτας δὲ
15 ἑλέσθαι ἑκατέραν τὰν πόλιν τρεῖς καὶ καταλύ[ταν τ][ν κατ]αλύοντα τὰς δίκας ἐξ ἁπάντ[ων]
[τῶν πολ]ιτᾶν μὴ νεωτέρων τετρώκοντα ἐτέων [ἐόντω]ν ἕως τοῦ μηνὸς οὗπ[έρ] κα [αἱ]
παρκλήσιες γίγνωνται· τοὺς δὲ αἱρεθέντας συν[λύ]τας ἄρχεσθαι διαλύειν τᾶ[ι ν]-
[ο]υμηνίαι τοῦ ὑστέρου μηνὸς τοὺς ἀγωνιζ[ομέ]ν[ους, παύ]εσθαι δὲ δεκάται κατὰ σελ[άναν].
[ἐσάγ]ειν δὲ τοὺς συνλύτας κατὰ [τὰς] π[α]ρκλή[σ]ια[ς τὰν] δίκαν καὶ δικάζειν, τὰς δὲ π[όλις]
20 ἀποστέλλειν τούς τε συνλύτας καὶ [κατ]α[λύταν] καὶ τὸν γροφῆ τὰς γραφθείσας [δίκας]
φέροντας, κατάλυσιν δὲ γίγν[εσθαι πορευομένοις] ἐν τὰς πόλις καθ’ [ὁδ]ὸν̣ τοῖς δικα[στ]α[ῖς],
τ̣οὺς δὲ ἄρχοντας πορεῦσαι διὰ [συ]γγρά[φω]ν καὶ μὴ [δια]λόγω<ι> ποτάγειν τὰς δίκας, γράφ[οντας]
κα[ὶ ὅ]σσας πὸτ τοὺς συνλύτας ἴσχει, ὧνπερ πάρκλησίς ἐστι. ————— ὅκα δὲ ἀρνῆται πὸτ τὰν ἐχθόσ[δικ]-
ον δίκαν ἐπιγεγ<ρ>αμμέναν, εἰ μὴ αὐτ[ὸ]ς κατα[λ]ύσουσαν ἀναμένοι τὰν μαρτυρία[ν, ἐξέ]-
25 [σ]τω τοῖς κατακόοις, κατάπερ τὰν ἀρχὰν [ἤδη ἐπιγ]ραφέντα πὸτ τὸ εὐθύδικον, δικά[σαι τ][ν]
[ἀ]στ[ί]αν δίκαν, ἐπὶ δὲ τῶι δικαστηρίωι καταλ[ειπέτ]ω πὸτ τὰν ἐχθόσδικον δίκαν ἐπι[δ]έκ[ατον],
[καὶ] κρινέτω πρόσθε τὸ δικαστήριον ὑπὲρ [τ]οῦ ἐχθοσδίκου παρ’ ἐπιδέκατον, καὶ ΓΤ․Τ․․
[․․6․․․ μ]αρτυρία̣ ․․․․․․c.16․․․․․․ καὶ τῶ̣ν πὸτ τὸ ἐχθόσδικ[ο]ν ․․Λ․․․ων
[— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]
30 [— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]
․․ διὰ λόγου κρινέσθω [— — — — — — — — — — — — — — — — — κατα]λιπεῖν ἄλλοις ἢ τοῖς συνλύταις, [οἵ]
κα ἔωντι, ἐπιγρ[αψά]ντω ἐπὶ τᾶν δ[έλτων, οὗ τ]ὰς δίκας ἔγραψαν, τὰ ὀνόματα τῶν αἱρεθ̣-
έντων, καὶ οἱ μὲν ἀναγραφέντες δι[αλυσάν]τω, πάρος τὸ δικαστήριον παύεσθ̣αι δικ̣ά̣-
[ζον, οἱ δὲ ․․․8․․․․] τ[ὰ][πιδ]έκατα τᾶς [δ]ίκα[ς καταλειπόν]τω· εἰ δέ κα μὴ διαλύσωντι οἱ ἐπιγραφ̣[θ]-
35 [έ]ντ[ες], καὶ τὰ ․․․εν[— — — — — — — κ]ὰτ τὰν συνβολὰν ἀποτεισάντω. ————— εἰ [δέ]
[τι] ἔνκλημα ․․․7․․․τιτ[— — — — — — — — —] ψ̣αφιξάντω τὰν καταδίκαν κὰτ [τῶν κ]-
[ατ]αλυτήρων τῶν μὴ [διαλυσ]άν[των ἢ δικ]ασάντων̣ μ̣έρος· ἐξέστω δὲ τοῖς αἱρεθέντοις [ἄ]-
[ν]δρεσσιν κα[ὶ π]ᾶσαν τὰν [γραφεῖσαν δίκαν ἐξετ]άσαι καὶ μέρος τι καὶ μηθὲν ἀμάστρευ̣το̣ν ὧ-
ν μὴ πὰρ τ[ὰν] γραφεῖσα[ν δίκαν ἴσχει ἐᾶσαι, ἐφ’ ὅτωι τ]οὺς τὰς δ̣ί̣κ̣ας ἔχοντας μὴ παρκα-
40 ταβάλλ̣[ειν πὸτ τὰν γ]ερουσ[ίαν τὸ ἐπιδέκατον, ἀλλ’ ἐπιγράφειν πὸ]τ τοὺς συνλύτας ἐπὶ τὸ
δικαστήριο[ν τόν τ]ε οἶκον τ[ὸν αὐτῶν καὶ — — — — — — καταλε]ιπέτω τ̣ω̣․․αται
οἱ δὲ κατακ[α]ρ[υχθ]έ̣ν̣τες πὰρ τῶν συ[νλυτᾶν — — — — — — — —]ας καὶ τα․․․7․․․
[λ]αχόντω φ[έρο]ντες ἐπ̣ὶ τὸ δικαστήριον [— — — — — — —] γε[γραμ]μένας καὶ τὰς [δί]κας [πά]-
[σ]ας γεγρ<α>μμέ̣ν̣ας καὶ προτιθέντω ἐ̣ν̣[․․․․․․․c.19․․․․․․․․ δικα]στήριον σύνκλητον, ε[ἰ μ]-
45 [ὴ] ἔστιν, ἔστω τ̣[ὸ ἐπ]ιδέκατον {ον} τῶν [— — — — — — — — — — —]ντες τὰς μ[αρτυρίας]
μὴ χρήσθω[σαν] τοῖ δικαστηρίοι υ[․․․․․․․․c.21․․․․․․․․․ συ]νλύτας ανλει[․․․ εἴ]-
[τε τ]ῶ<ι> ἄγοντ̣[ι ἐπὶ] τ̣ὸ̣ δ̣ι̣κ̣αστήριον εἴτε τῶ<ι> [ἀγομένῳ ․․․․․․c.16․․․․․․] τὸ δικαστήρ[ιον ․․․]
[․․․․․c.15․․․․․․]ασ․․λ̣ας εἰς ἃ ἔγραψεν ․․․․․․․․․․c.25․․․․․․․․․․․ ὁ̣ λαχὼν καὶ π̣ε̣ρ̣ι̣․
[․․․․․13․․․․․․ ἡ]σσώ̣μ̣[εν]οι? αὐτοῖς ἐσχατα[․․․․․․․․․c.22․․․․․․․․․] τὸ δικαστήριον Λ․
50 ․․․․․․․16․․․․․․․ ποτάγειν τὰς δίκας [— — — — — — — —]οντα ζαμιωσάτω [ἑκ]-
[ατὸν? δρ]αχ̣μαῖ̣ς Αἰγιναίαις αν επι[— — — — — — — — — — — — —]ουσι τῶν δικαστᾶν
ο̣ν․․Ι․․Ιέσατ[ο τ]οῦ σιτηρεσίου τῶν [․․․․․․․․․․․․․․․․c.37․․․․․․․․․․․․․․․․․ ․․․․․․․ ἐ]πὶ τὸ δικ[ασ]τήρι-
[ον ἔστ]ω ὡς γεγραφφὼς δεδικασμ[έναν δίκαν ․․․․․․․․․․c.24․․․․․․․․․․ κα]ρ̣υξάντω ․․5․․
․ροπ․․․ιο․․6․․․ τὸ [δὲ] δικαστήριο̣ν̣ ․․․․․․․․․․․․․c.31․․․․․․․․․․․․․․ου μὴ παρέων[τι],
55 νω̣․․․8․․․․ετερ[α] ἐπάγει, ἢ μὴ ․․․․․․․․․․c.25․․․․․․․․․․․ τρὶς ἐπ̣[ικαρ]ύξαντες ἀνφοτέ-
[ρ․․․8․․․․ ἔνγ]υον κατεστῶτ̣α, α[․․․․․․․c.19․․․․․․․․ πρ]ώταν κ․․5․․ δίκαν, αἱ δὲ δίκα̣ι̣
․․ τὰν πόλιν ἑκάσταν [— — — — — — — — — — —]ιτον πα[ρκατα]β̣άλλεσθαι ἀνφ[ο]τέ-
[ρου]ς πρὸ τούτων λε․․․Λ̣Ι̣Ι̣εσθαι․․․Ι̣Ι̣ τὸ ἐπιδέκατον [κα]ταλειπέτω· εἰ δ[ὲ ὁ μὲ]ν παρκαταβ[άλ]-
[ῃ τὸ] ἐπιδέκατον, ὁ δὲ μὴ παρκαταβάλη<ι> τὸ ἐ[πιδέκατ]ον ὑπακούων, [ὁ] παρκαταβαλλόμεν[ος]
60 [τὸ ἐ]πιδέκατον νικήτω τὰν δίκαν· [․․․8․․․․ πά]λιν [ἐπ]αναγέτω τὰν [κατα]δίκαν ἅν κα δικ[ά]-
[ζῃ τὸ] δικαστήριον· τὰ ἐπιδέκατα δὲ ἀπο[τει]σάτω [εἴ] τί κα δικάζ[ῃ τὸ] δικαστήριον. ————— ἐπε[ὶ]
[δέ κα κ]αὶ κριθῆ<ι> ἁ δίκα καὶ τὰν ψαφοφο[ρί]αν πᾶ[σαν] διαριθμήσων[ται], πάλιν τὸ δικαστήριον
[κρῖν]αι· οἷς δὲ μὴ παρέωντι μάρτυρες, [ἀποτει]σάτω τᾶς δίκας τὸ ἐπιδέκατον, εἰ μὴ [ἐπί]-
[δ]οσίν τις ἀπολείποι· εἰ δέ τις [μὴ ἀπο]λεί[ποι καὶ ἄλλα ἐ]πίδοσις μὴ ὑπάρχοι, οἱ πρόεδροι ἐκ τᾶν [π]-
65 [ο]λίων κελευόντων ἄλλον πα[ρβαλεῖν· — — εἰ δέ κά] τις μὴ θέληι τω<ι> ἐπι[δόσ]ις ἀπολείπων παρ[βα]-
[λεῖν], ἁ δίκα ἐπιτελείσθω ․․․․ω․․․․․․c.16․․․․․․παρε․․․8․․․․ιαν. εἴ κα μὴ παρέωντ̣ι
․․․․․12․․․․․ως, ζαμιούσθω ὡς ․․․․․․․․․․c.25․․․․․․․․․․․ος τε․․․․αν ὑπακούων, οἱ γνώρι-
[μοι — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]κα ἔωντι αἱ δίκαι, καὶ μὴ λῶντι ․․․
[— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]ας [πὸ]τ τοὺς ἄρχοντας τοὺς γράψαντας
70 [— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]ναμενα τῶν πιστῶν μαρτυρίων̣. εἰ δέ [τις]
[— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]Τ․Π․․ασσθαι, τὰ δὲ μαρτύρια καὶ τὰ[ς] ἐνγύ-
[ας — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]α ἐξέστω τὸν χρήζοντα συνδικ[εῖ]ν̣, ὅσσον κ[α]
[— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — τὰς] δὲ δίκας τὰς καταδικασθείσας τοὺς ἄρχ[ον]-
[τας τοὺς ἐν — — — — — πένψαι τοῖς Στυμφαλίοις, ἐν Στυ]μφάλοι δὲ τοὺς̣ δ̣αμιοργοὺς πένψαι τοῖς
75 [— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]μειον ἐν τριάκοντ’ ἁμέραις· ὅσσα δὲ ὑπὲ[ρ]
[τριάκοντ’ ἁμέρας πένψωσι, — — — — — — — — — — — —]ντας μ․․․7․․․ πενπόντω δὲ τὸν νικ̣ά̣(?)-
[σαντα — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]ΕΛ[․․․c.10․․․ σύ]νδικος, καὶ ὧν ἂν ὑπ[ό]-
[δικος ․․c.8․․․ πὸ]τ τὰν [γερουσίαν — — — — — — —] ἁ δίκα [ε]ἴη· εἰ δὲ μὴ πένποι ἐπ[ι]-
[δέκατον πὸτ τὰν γερο]υσίαν ․․․․ν̣[․․․․․․․c.19․․․․․․․․ εἰ] δὲ μὴ πένποιεν, ἡμιόλιον [τὸ] ἐπιδέ[κα]-
80 [τον ․․․․c.12․․․․]σθω ἕνδεκ’ ἁμε̣[ρᾶν ․․․․․․c.17․․․․․․․]εντα· εἰ δὲ μὴ λύσαι, τὸ ἐνέ[χυ]-
[ρον ․․․․c.13․․․․․]μένον ἔστω [․․․․․․c.17․․․․․․․ τριάκ]ο̣ντα μναῖ παρεδόθησαν ․․․
[․․․c.9․․․ ἁμέρα]ις, τριάκοντ[α — — — — — — — — —]Ν․․․․ωΠ․․6․․․ΕΤ̣ΥΩΙ․
[— — — — — — — — —]ωμ̣α․#⁷Ι̣Μ̣Λ̣[— — — — — — — — — — — —]τ․․․7․․․ενων̣․․
[— — — — — — — — —]ΜΙΟΙ̣ΙΟΛ[— — — — — — — — — —]λ[․․․ δεκ]άταν̣ ․․
85 [— — — — — — — — — — — —]ΝΤ̣ΙΙ#⁷[— — — ὑπε][θ]υνος ἔστω ἑκατέρας ․․․
[— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]ντες [τὸ]ν ἐπιτραπόντ̣α̣
[— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — μὴ ἐγγ]ράψαιεν, ἀποτεισάντω̣ αὐτ-
[— — — — — — — — — — — — — — — — — — — —] ἀρχόντων κα[ὶ] ἐγγραψάντω[ν]
[— — — — — — — — — — — — — — κὰ]τ [τὰν συ]ν̣βολάν. ————— εἰ δέ τις ἐνέδειξεν, ὁ ἐ[ν]-
90 [δείξας — — — — — — — — — — —][γ]ύους κατασστασάτω πὸτ τὰν ἀρχὰ̣[ν]
[τρεῖς?, ἁ δὲ ἀρχά, ἐπεί κα καταστάσει τοὺς] ἐνγύους μὴ ἐπιτρεπέτω ἄδικ̣α συλῆν· εἰ
[δέ κα ἐπιτρέπωντι τοὶ — — — — — — — — —, αὐτ]οὶ ὕποχοι ἐόντω τοῦ ἐνκλήματος· ὧι δέ
[κα ἐπιτρέπωντι τοὶ — — — — — — — εἰ] ὕ̣σ̣τ̣ε̣ρ̣ο̣ν δικάζοιτο, μὴ ἔνδικον ἔστ[ω]·
[μήτε τῶν — — — — — — τις ῥυσιαζέτω τὸν Στ]υμφάλιον μήτε τῶν Στυμφαλίω[ν]
95 [τις τὸν — — — — —, μήτε ἄνδρα ἀγέτω ἐκ τοῖν π]ολίοιν, μηδὲ χρήματα ἀφαιρε[ί]-
[σθω μηδὲ] λανβαν[έτ]ω χρήματα [πὰρ μη]δενό[ς, τὸ δὲ λοι]πὸν πᾶν δεικνύοι γεγραμέ[νον]
π[ὸ]τ τοὺς ἄρχοντας καὶ κατα[δ]ίκ[α]ν γεγενημ[έναν κὰτ τὰν συ]ν̣βολάν. ————— εἰ δέ τίς κα ἄνδρα ἄγ[ῃ]
ἢ χρήματα ἀφαιρῆται ἢ ΙΙ․․5․․ανα․․․․․․c.16․․․․․․κο̣ν̣τ̣α̣ δ̣ραχ<μ>ὰς Αἰγιναίας τα․
[— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —] ἁ̣ [ἀ]ρχὰ πὰρ τοῦ μὴ ποι․․․
100 ․․․․c.12․․․․ εἰ δὲ μὴ [— — — — — — — — — — — — — — — — — —] τε τοὶ ἄρχο̣ντ̣[ες]
face B.100a c. 29 vss. deleti
130 [— — — — — — — — — — — — —]
․ν̣․․․7․․․ ἐπιδέκατα [— — —]
ἀποτινόντω τὰ π[αρ]α̣[λει]πόμ̣[εν]-
[α] τ̣ο̣ῦ ἐν ταῖς ․․ΙΙκ̣λ․․5․․α̣τ․․․
․νατο․․․σσωλ̣εντω̣ν̣ [π]οιμ․․․
135 ․φ̣αλε․․․υωθ̣ει ————— λω̣ου․․․․
․․α̣ι ἐ̣ξεφ̣α̣․․ω̣τ̣ε̣ς κα ․․6․․․
․․6․․․ΓΙΙΙ․․ΙΙχθ̣εῖ συμι․
․․․․9․․․․σ[.. ὅσ]σ[α] τις ἔγρα[ψε],
[ἀπ]οτ[ε]ισάτω [δ]ραχμ<ὰς> Αἰγιναί[ας ὅσ]-
140 [SAS E)PI\ TO/KWI DI]DRA/XMWI, O( DE\ LA[B]-
[ὼν ․․6․․․· τὸ]ν δὲ γροφέα
[․․․․9․․․․ τοὺ]ς [ἄ]ρ̣χοντα[ς ..]
․․․․9․․․․τ․του․π̣․․․
․․5․․τοι δε․․οικουν․․․․
145 ․․․․άτω ․․․․․12․․․․․σσελ․
[— — — — — — — — — — — — —] τὰν κα[τ]-
․․․7․․․ χρήζων. εἰ δὲ μὴ ἀποτί[νοι]
[ἀδίκαν ἢ] μὴ κομίζοι τὰ ἐπιδέ[κα]-
[τα] ἐν ἁμέραις τριάκοντα, μηθ[ε]-
150 [νὶ] δικαζέτω, εἰ μ[ὴ ἀποτί]νοι ․․
․․5․․ ————— εἴ τις φεύγο[ντα ζῷα] εἰς τ[ὸν]
[οἶκον σ]ώισαι ἢ δραπέτας [ἀποδ]-
[ρ]άσαντας, οὗ κα εὕρωνται, γ[ρ]αψά[ν]-
[τ]ω τὰ ὀνόματα τοῦ τε σώ[ισα]ντο[ς]
155 [κ]αὶ [τ]οῦ δραπέτα, ὁ δὲ δεσπότα[ς δό]<τω>
[τοῖς σ]ωμάτεσι τροφεῖα κα[ὶ ἐφόδι]-
[α ὅσσον] χρόνον ἐ[κ]κομίζει [τοὺς φ]-
[εύ]γοντας μὴ πλέον γε δυεῖν ὀ-
[βελ]ο̣ῖν τᾶς ἁμέρας. ————— τετραπόδ-
160 ων πάντων καὶ ὑποπτέρων π[άν]-
[των] αἴ τ[ι]ς ἀδικηθέ[ν]των δικά[ζοι]
[ἢ] ἀν[εν]γράφων ἀδικημάτων, [τ]-
ὸ ἐπιδ[έκατον] τᾶν δικᾶν ἀποτιν[έτω]
ὁ ἀδικέων, καὶ ἁ γ<ρ>α<φ>εῖσα δίκα ․․
165 μεν․․․․․12․․․․․αι․μωνΙ
․․․․9․․․․ τῶι ἐν[δ]ίκως γραφέν[τ]-
[ι] ἀγῶνι ἀγόμενος τὸ μὲν ἐπιδ[έκα]-
[το]ν ἀποτεισάτω πάσας τᾶς δίκας, [εἰ] <δὲ>
[γρ]άψαι [τι]ς ἄλου τετιμᾶσθαι τιμά-
170 [μα]τος, πάλιν τὰν ψᾶφον φερόντω,
[καὶ] τὸ πένπτον μέρος τ<οῖ>ς χρειζόντ[ο]-
[ις ἔστω, αἴ]κα γένωνται σὺν τῶι ἄγ[ο]-
[ντι τὰν] δ[ί]καν. ————— τοὺς δὲ μετοικισ-
[θέντα]ς Κηρυννεῖς δίκαν τε[ῖ]-
175 [σαι κα]τάπερ πολιτεύοντας ΙΤ․․
․․․․9․․․․ιας μὴ παρέχοι τοῦ
․․․․10․․․․ ἀνάατον εἶμεν̣
[․․․8․․․․ τ]ὰ̣[ν] κ̣αταδίκαν γράψα[ι]
[κὰτ τὰ γ]ε[γρα]μένα, εἰ μὴ τριῶ[ν ἁ<με>]-
180 [ρᾶν] τοὺς στραταγοὺς ἐπάξει μ[άρ]-
[τυρας] πὸτ τοὺς δαμιοργούς· πένπ̣ε[ιν]
․․․․ον․․5․․ τοῖς ἐνγραψ[άντ]-
[οις εἰς στά]λας ․․․․10․․․․
[․․5․․ συ]νβ̣ολαι․․․․9․․․․
185 ․․․8․․․․ιταιχο̣ν̣․, εἰ μὴ συ[ναν]-
[φοτέροις] δ̣οκέοι̣ [— — — — — —]
sequuntur 14 versuum reliquiae
Search Help