IG II² 1009
[ ] Att. — non-stoich. — 116/5
See also:
1 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — ινίω[ν — —]
[— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — Δ]ημητ[ρι․․ Οὐλιάδ]ου Ἀλωπεκῆ-
[θεν — — — — — — — — — — — — — — — — Παν]αθην[αίοι]ς καὶ ἐπ — — — — — — — — — — καὶ παρήγαγον
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — καὶ ἐν τοῖς Θησείοι[ς καὶ Ἐπι]ταφ[ί]οις καὶ τεῖ βου-
5 [λῆι — — — — — — — — — κατὰ] τὰ ψηφίσματα τοῦ δήμου καὶ τὴ[ν ἐν τ]ῶι μ[η]νὶ ἐποιοῦντο
— — — — — — — — — — — — — ας τιθέντων αὐτοῖς ἆθλα τῶν γυμ[να]σιάρχων· vv ἀνέθη-
[καν δὲ καὶ φιάλην τεῖ τε] Δήμητρι καὶ τεῖ Κόρει καὶ τεῖ μητρὶ τ[ῶν] θεῶν κα[ὶ βυ]βλία ἑκα-
[τὸν εἰς τὴν βυβλιοθήκη]ν? πρῶτοι κατὰ τὸ ψήφισμα ὃ Θεοδωρίδη[ς] Πειραι[εὺς] εἶπεν κα-
[τέθηκαν? σ]πο[υδῆ]ς καὶ φιλοτιμίας οὐθὲν ἐνλείποντες· [δι]ετήρ[ησ]αν δὲ καὶ
10 [τὴν πρὸς ἀ]λλήλο[υς] ὁμόνοιαν καὶ φιλίαν ἐν ὅλωι τῶι ἐνιαυτῶι· vv ὅπως οὖν ἥ τε βου-
[λὴ καὶ ὁ] δῆμος φ[αίν]ωνται τιμῶντες τοὺς πειθαρχοῦντα[ς] τοῖς τε νόμοις καὶ
[τοῖς ψ]ηφίσμασιν, [ἀγ]αθῆι τύχηι δεδόχθαι τῆι βουλῆι, τοὺς λαχόντας προέδρους εἰς
[τὴν ἐ]πιοῦσαν ἐκ[κλη]σίαν χρηματίσα[ι] περὶ τούτων, γνώμην δὲ ξυμβάλ[λ]εσθαι τῆς
[βου]λῆς εἰς τὸν δῆ[μον] ὅτι δοκεῖ τῆι βουλῆι. vv ἐπαινέσαι τοὺς [ἐ]φήβους τοὺς ἐπὶ Μενοί-
15 του ἄρχοντος κα[ὶ στ]εφανῶσαι αὐτοὺς χρυσῶι στεφάνωι ε[ὐ]σεβείας ἕνεκεν τῆς
εἰς τοὺς θεοὺς καὶ [εὐ]ταξίας καὶ φιλοτ[ι]μίας τῆς εἰς τὴν βο[υ]λὴν καὶ τὸν δῆμον· v καὶ
ἀνειπεῖν τὸν στέ[φα]νον τοῦτον Διονυσίων τε τῶν ἐν ἄ[σ]τει καινοῖς τραγωιδοῖς
καὶ Παναθηναίω[ν κ]αὶ Ἐλευσινίων το[ῖ]ς γυμνικοῖς ἀγῶ[σι]ν· vv τῆς δὲ ἀ[ν]αγορεύσε-
ως τοῦ στεφάνου [ἐπ]ιμεληθῆναι τοὺς στρατηγοὺς καὶ [τ]ὸν ταμίαν τῶν στρατιω-
20 τικῶν· vv ἐπαινέσαι δὲ καὶ τοὺς διδασκάλους τόν τε πα[ι]δοτρίβην Ἄρεστον Μα-
ραθώνιον καὶ τὸν ὁπλομάχον Ἡρόδοτον Εἰτεαῖον καὶ τὸν ἀκοντιστὴν Νίκαν-
δρον Εὐωνυμέ[α] καὶ τὸν τοξότην Διογένην Ἐρικεέα v καὶ τὸν ἀφέτη[ν] Καλλίαν
Αἰγιλιέα καὶ τὸν [ὑπη]ρέτην Ἀριστοκλῆν Ἀχερδούσιον κα[ὶ] τὸν γραμμ[ατ]έα Ἀντί[δο]-
τον Ἀγγελῆθ[εν. vvv ἀν]αγράψαι δὲ τόδε τὸ ψήφισμα τὸν γραμματέα [τὸ]ν κατὰ π[ρυ]-
25 [τα]νείαν ἐν στ[ήληι λιθίν]ηι καὶ στῆσαι ἐν [ἀ]γορᾶι, εἰς δὲ τὴν ἀναγραφὴν καὶ τὴν ἀ[ν]-
[άθε]σιν τῆς [στήλης τὸ γενό]μενον ἀνάλωμα μερίσαι τὸν ταμίαν τῶν στρα[τιω]-
[τικῶν] Δ[ῆμον Βερενικίδ]ην.
[ἐπὶ] Σαραπί[ων]ος ἄρχοντος ἐπὶ τῆς Ἀτταλίδος πέμπτης πρυτανε[ί]ας, ἧι Σοφο-
[κλ]ῆς Δημητ[ρίο]υ Ἰφιστιάδης ἐγραμμάτευεν· Ποσιδεῶνος ἐνάτηι ἱσταμένου, [ὀ]γδό-
30 [ηι κ]αὶ εἰκοστῆι τῆς πρυτανείας· ἐκκλησία ἐν τῶι θεάτρω[ι]· τῶν προέδρων ἐπεψήφιζεν
[Δι]οσκουρ[ίδη]ς Φίλωνος Παλληνεὺς καὶ συνπρόεδροι· vvv ἔδοξεν τῆι β[ου]λῆι καὶ τῶι
[δ]ήμωι· vv [Ἐ]ξα[κῶ]ν Ἐξ[α]κῶντος Παλληνεὺς ε[ἶ]πεν· ἐπειδὴ Δημήτριος Οὐλιάδου Ἀλωπε-
[κῆθ]εν χειροτ[ονηθεὶς] κοσμητὴς ἐπὶ τοὺς ἐφήβους εἰς τὸν ἐπὶ Μενοίτου ἄρχοντο[ς] ἐνι-
[αυτὸ]ν ἦρξε τὴ[ν ἀρχὴ]ν κατά τε τοὺς νόμους καὶ τὰ ψηφίσμ[α]τα τοῦ δήμου· [π]ροέστη [δ]ὲ καὶ
35 [τῆς] εὐταξίας [τῶν ἐφ]ήβων καὶ τῆς ἐν τοῖς μαθήμασιν [γεν]ομένης ἐπ[ισ]τασίας ἐπεμε-
[λή]θη· ἔθυσεν δὲ [καὶ τ]ὰς θυσίας πάσας μετ’ αὐτῶν [τοῖς τε θεοῖ]ς καὶ τοῖς [εὐ]εργέταις τοῦ
[δή]μου ἐκ τῶν ἰδ[ίων· ἀν]έθηκεν δὲ καὶ φιάλην [τῆι μητρὶ τῶν θ]εῶν· ἐλειτού[ργησεν] δὲ
[κ]αὶ ἐν ταῖς θυσία[ι]ς ἁπά[σ]αις εὐσεβῶς καὶ φιλοτ[ίμως, ἀνθ’ ὧν ἐστεφα]νώθη τῶι [χρυσῶι σ]τε-
φάνωι καὶ ὑπὸ τῶν ἐν Σαλαμῖνι κατοικούντων Ἀθη[ναίων χρυσ]ῶι στεφάνωι· [διετήρησεν]
40 δὲ καὶ τὴν πρὸς ἀλλήλους ὁμόνοιάν τε καὶ φιλία[ν δι’ ὅλο]υ τοῦ ἐνιαυτοῦ [καὶ σωζομέ]-
νους πάντας διεφύλαξεν καὶ ἀφορολο[γ]ήτους, ἀνθ’ ὧ[ν αὐ]τὸν ἐστεφάνωσ[αν οἱ ἔφηβοι]
χρυσῶι στεφάνωι καὶ εἰκόνι χαλκῆι ἀ[πο]δεικνύμενο[ι τὴ]ν εἰς ἑαυτοὺς γεγον[είαν ὁσιότη]-
τα καὶ δικαιοσύνην παρ’ ὧν τὴν μ[ὲν τι]μὴν ἀπεδέξ[ατ]ο, κατασκευασθέ[ντα δὲ τὸν στέ]-
φανον ἀπὸ χρυσῶν εἴκοσι οὐκ ἔλ[α]βεν προκρίνων δ[ιὰ παντ]ὸς τοῦ ἰδίου λυ[σιτελοῦς]
45 τὴν παρὰ τοῖς πολίταις εὐφημ[ί]αν· [ἔδ]ωκεν δὲ καὶ [τὰς εὐθύν]ας· ὅπως οὖν [ἥ τε βουλὴ]
καὶ ὁ δῆμος φαίνωνται τοὺς ἀγ[α]θο[ὺς τ]ῶν ἀνδρῶν καὶ [καλῶς] καὶ δικαίως ἀ[ναστρε]-
φομένους τιμῶντες ταῖς [καθη]κο[ύσαις] δωρεαῖς· v ἀ[γαθῆι τύχηι] δεδόχθαι τῆι βο[υλῆι, τοὺς]
λαχόντας προέδρους ε[ἰς τὴν ἐπ]ιοῦ[σαν ἐ]κκλησίαν χρη[ματίσαι πε]ρὶ τούτων, γνώ[μην δὲ]
[ξ]υμβάλλεσθαι τῆς βουλ[ῆς εἰς τ]ὸν δῆ[μον ὅ]τι δοκεῖ τῆι βουλῆ[ι, ἐπαινέσαι] τὸν κοσμητεύ[σαντα τῶν]
50 [ἐφήβων] Δημήτριον Οὐ[λιάδ]ου Ἀλωπεκ[ῆ]θεν καὶ στεφα[νῶσαι αὐτὸν] χρυσῶι στεφ[άνωι κατὰ]
[τὸν νόμον ἀρ]ετῆς ἕν[εκα κ]αὶ δικαιοσύνης ἣν ἔχων δι[ετέλεσεν εἰς] τοὺς ἐφήβου[ς, καὶ ἀνει]-
[πεῖν τὸν στέφ]ανον τοῦτο[ν] Διονυσίων τε τῶν ἐν ἄστ[ει καινοῖς τ]ραγωιδοῖς [καὶ Παναθην]-
[αίων καὶ Ἐλευσινί]ων [τ]οῖς γυμνικοῖς ἀγῶσιν· τῆς δὲ ἀν[αγορεύσεως τοῦ] στεφάν[ου ἐπιμελη]-
[θῆναι τοὺς στρατηγ]ούς. v ἀν[α]γράψα[ι δ]ὲ τόδε τὸ ψήφισμ[α τὸν γραμ]ματέα τὸν κα[τὰ πρυτα]-
55 [νείαν εἰς στήλην λι]θίνην καὶ στῆ[σ]αι ἐν ἀγορᾶι, εἰς δὲ [τὴν κατασ]κευὴν καὶ τὴν [ἀνάθεσιν]
[τῆς στήλης μερίσαι] τὸν ταμίαν τ[ῶ]ν στρατιωτικῶν Δῆμον [Βερ]ενικίδην τὸ γε[νόμενον ἀνά]-
[λωμα· ἐπικεχωρήσ]θω δὲ αὐτῶι ποι[ή]σασθαι καὶ εἰκό[νος χ]αλκῆ[ς] ἀνάθεσιν ἐν τό[πωι ἐν ὧι]
[ἂν βούληται πλὴ]ν οὗ οἱ νόμοι ἀπαγορεύουσιν.
col. I.59 ἡ βουλὴ καὶ ὁ δῆμος τ[ὸν κοσ]μητὴν
59a           in corona:
60           Δημήτριον
          Οὐλιάδου
         Ἀλωπεκῆθεν
col. II.59 ἡ βου[λὴ καὶ] ὁ δῆμος
59a     in corona:
60     [τὸν κο]σ-
     [μητήν]
col. III.59 ὁ δῆ[μος το]ὺς ἐφή[βου]ς
59a      in corona:
60 [καὶ] τὸν κο[σ]-
       [μ]ητήν
col. IV.59 οἱ ἔφηβοι τὸν κο[σμητήν]
60   reliquiae coronae
63 οἱ ἐφηβ[ε]ύσαντες ἐπὶ Μενο[ίτ]ου ἄρχοντος·
col. I.64         Ἐρεχθ[εῖδ]ος
65 Τεισάνωρ Τεισάνορος Λαμπτρε[ύς]
[Ἐρ]ατοκλῆς Μνησικλέους Λαμπτ[ρεύς]
[Διο]νύσιος Σωσικράτου Κηφισ[ιεύς]
․․․․ογένης Ἐπιχάρου Λαμπ[τρεύς]
— — — λος [Χ]αρμύλου Λαμπτρ[εύς]
70 — — — λης Ἀριστοκλέους Συβρί[δης]
— — — ος Στράτ[ω]ν[ο]ς Λαμπτ[ρεύς]
— — — ς Ἐπιγένους Εὐωνυμεύς
[— — — Ὀλυ]μ̣π̣[ί]ου Κηφισιεύς
[— — —  Φι]λήμονος Εὐωνυ[μεύ]ς
75 [Ἀπο]λλώνι[ος] Διονυσίου Κηφισιεύς
[Ἀν]θ[ε]στήριο[ς Ἀ]νθεστηρίου Ἀναγ[υρά]σιος
Μενεκράτης Ἀρίσ[τ]ωνος Εὐωνυμ[εύς]
             vacat
           Αἰγεῖδος
80 Θοῖνος Ἀπολλοθέμι[δ]ος Ἀγκ[υλῆθ]εν
Εὐφάνης Ἀμφικράτου ἐκ Κ[ολωνοῦ]
Θεόδοτος Θεοδότου Ἀγκ[υλῆθεν]
Γλαῦκος Γλαυκίου Γαργή[ττιος]
Διονυσόδωρος Διονυσοδώρου Ἑ[στιαιόθ]εν
85 Δημόδοτος Ἀριστίωνος Ἁλαι[εύς]
Θεόφιλος Ἀπολλωνίου Γαργήττ[ιος]
[Ν]εοκλῆς Εὐθυκλέους Βατῆθεν
Μοσχίων Μενάνδρου Φιλαΐδης
Διόδωρος Διοδώρου Φιλαΐδης
90 Μηνόδοτος Μηνοδότου Φηγαιεύς
Εὐφρόσυνος Ἀριστίωνος Ἁλαιεύς
Μενέστρατος Δημητρίου Φηγαιεύς
Διόδοτος Νικάνορος ἐγ Μυρρινούττης
Σίμαλος Φίλωνος Ἐρικιεύς
95       Πανδιονίδος
— — — ας Διοσκουρίδου Κυδαθηναιεύς
— — — τος Δημαινέτου Κυδαθηναιεύς
— — —   — — λιάδου Στειριεύς
— — —   — οκρίτου Παιανιεύς
100 [— — —   — — —  Παιανι]εύς
— — —   — — —   — — εύς
— — —   — — —   — — ιεύς
— — — — — — — — — — — — —
— — — — — — — — — — — — —
105 — — — — — — — — — — — — —
— — — — — — — — — — — — —
— — — — — — — — — — — — —
— — — — — — — — — — — — —
— — — — — — — — — — — — —
110 — — — — — — — — — — — — —
col. II.64               Λε[ω]ντίδος
65 Νικήτης Ἀθη[ν]οβίου Εὐπυρίδης
Νικάνωρ Νικά[ν]ορος Λευκονοεύς
Δωσίθεος Χαρ[ίου Χ]ολλίδης
Ἀγέλαος Σαρ[απίωνος Σκαμβωνίδης]
Ζήνων Ἀ — — —   — — —
70 [Δ]ωρόθε[ο]ς Θε[οφίλου Κρ]ω[πίδης]
[Νικόστ]ρατ[ο]ς Δ[ιο]κλέους Φρεάρρ[ιος]
Μ[ελίτ]ων Τιμοκράτου Ποτάμιος
Δ[η]μοχάρης Ἀθηνοδώρου Χολλ[είδη]ς
Ἀπολλώνιος Ἀπολλωνίου Ἁλιμούσιος
75 Ἀγαθοκλῆς Ἀγαθοκλέους Χολλείδης
Ἡγ[ία]ς Θουκλε[ίδο]υ Ἁλιμούσιος
Πυθ[ό]κριτο[ς] Δ[ημα]ινέτου Εὐπυρίδης
Ὀφέλανδρος Σωσάνδρου Χολλείδης
         Πτολεμαιΐδος
80 Σώπολι[ς] Ἀσπασίου Ἀφιδναῖος
Πολυ[φά]ης Πτολεμαίου Φλυεύς
Πραξ[ι]τέλης Θεογένου Φλυεύς
Φιλιστίων Δημοκλέους Ἀφιδναῖος
Σόλων [Δ]ιονυσίου Ἀφιδναῖος
85 Νικόδα[μ]ος Μουσαίου Φλυεύς
Θεόξεν[ος] Θεοξένου Φλυεύς
Ἰσίδοτ[ος ․․]οδώρου Θημακεύς
— — — — — — — — — — — — — — —
— — — — — — — — — — — — — — —
90 — — — — — — — — — — — — — — —
— — — — — — — — — — — — — — —
— — — — — — — — — — — — — — —
— — — — — — — — — — — — — — —
— — — — — — — — — — — — — — —
95           Ἀκαμα[ντίδ]ος
Αἰσχ[ύλ]ος Αἰσχύλου [Χολ]αργεύς
Νικοκ[λῆς] Παμφ[ίλου Κε]φαλῆθεν
Λέων Ἡρ[έου Κικυν]νεύς
Εὔδημο[ς  — — —  Σ]φήττιος
100 Εὔνομος   — — —   — — δης
Διοδωρ —   — — —   Σφήττιος
Δημήτρ[ιος  — —]κίου [Ἰφ]ιστιάδης
Φιλωνίδης  — — ογένου Ἰφιστιά[δη]ς
[Δ]ῖος Νέστ[ορο]ς Πόριος
105 [Ἡ]ρόδωρος Μ[ηνο]δώ[ρ]ου Εἰφι[στιά]δης
[Πολ]ύνικος Φ[— — ο]υ Ἰφι[στι]άδης
— — — — — — — — — — — — — — — — — — —
— — — — — — — — — — — — — — — — — — —
— — — — — — — — — — — — — — — — — — —
110 — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
[— — — ὁ δῆ]μος
  — — —
col. III.64         Οἰνεῖδ[ος]
65 Δωρόθε[ος] Δωροθέου   — — —
Πτολε[μαῖο]ς Πτολεμ[αίου   — — —]
Θεο[— —   Διο]νυσίου   — — —
— — —   — — ιου Ὀ̣[ῆθεν?]
— — —   — — —    — — —
70 Ἀγρο — —   — — —   — — —
Ἀσκλ — —   Πυθιο — —   — — —
Εὔνικο[ς Στ]ράτωνο[ς Ὀ]ῆθ[εν]
Ἀπολλώ[ν]ιος Ἀστεί[ου Φ]υλάσιος
Ἀπολλο[φά]νης Ἀσκλη[πιάδ]ου Φυλάσιος
75 Φιλόστρα[τ]ος Φιλιστ[— —  Ἀχαρ]νεύς
Ἀλέξανδρ[ο]ς Ἐπιγέν[ου Ὀῆ]θεν
Σώχαρμος Παρμόνο[υ Ὀῆ]θεν
Θέων Ὄρου? Ὀῆθεν
     Κεκ[ρ]οπίδος
80 Σόλων Διο[κλέους] Μελιτεύς
Ἀχαιὸς Βου[— —   Με]λιτεύς
Καρνεάδης   — — πίδου Τρινεμεεύς
Ἡλιόδω[ρος  — —]ρίου Μελιτεύς
Διοφα—   — — έου   — — —
85 Σωκ — —   — — μου Μελιτεύς
Πα[— —   — — —  Ἁ]λαιεύς
[․․ρατ?   —]ωνίου Ἁλαιεύς
— — —   — — άμου Αἰξωνεύς
[Διο]σκουρί[δης  — —]τιάδου Μελιτεύς
90 Ἀπολλωνίδης   — — τέλου Μελιτεύς
[Ζ]ήνων Ἡλιοδώ[ρου   — — —]
Πάνθηρος Διον[υσίου Συπα]λήττιος
Θεογένης Δη — — ου Μελιτεύς
Εὐφρόνιος Ἀρι[στο]μένου Ἁλαιεύς
95    Ἱππ[ο]θωντίδος
Ἀπόληξις Λ[υσά]νδρου Πειραιεύς
Καλλικ[— —  Με]ν̣ε̣κράτου? Ἁμαξαντεύς
Θεόφ[— —   — — ο]υ Ἀζηνιεύς
Ἀτ — —   — — γόρου Ἀχερδούσιος
100 Δ[ιό]γνητος   — — ίου Αὐρίδης
[Δ]ημήτριος [Δι]ογ[έ]νου Πειρ[αι]εύς
[Δ]ημήτριος [Λ]υσιμάχου [Ἁμα]ξαντεύς
Διονυσογέ[νης  — — —   Α]ὐρίδης
Νίκανδρος   — — —   ἐκ Κοίλης
105 Δημήτριος  vacat  Αὐρίδης
Διονύσιος [Διονυ]σίου Ἀχερδούσιος
Εὔστροφο[ς   — — —]νος Ἀχερδούσιος
Δημόφιλο[ς   — —]ου Ἀχερδούσιος
Μητρόδ[ωρος Λ]υσάνδρου Ἁμαξαντεύς
110 Ἀντίγο[νος] vacat Ἀζηνιεύς
Στρατι[— —   — — —   Δ]εκελεεύς
Κλεο — — ς Θέωνος Κόπρειος
         vacat 0.045
col. IV.64           Αἰαντίδος
65 [Φ]ίλων Φίλωνο[ς] Τρικορύσιος
[Ἑρ]μίας Ἑρμ[ίου] Τρικορύσιος
[Κρ]ατερμ〚ν〛ὸ[ς {²⁶[Κρ]ατερμὸ[ς]}²⁶ Ἀ]θηνάδου Ῥαμνούσιος
— — γέ[ν]ης Δι[ογέ]νου Μαραθώνιος
— — — ς Φιλ․․․ου Ῥαμνούσιος
70 — — —   — ην[ί]ωνος Μαραθώνιος
[— — —  Ἀπο]λλοφάνου Φαληρεύς
[— — —  Ἀπολ]λωνίου Μαραθώνιος
— — —   — ήμου Τρικορύσιος
Ν — — —   — υλίθου Φαληρεύς
75 Χαρι — —   — — ράτου Ῥαμνούσ[ιος]
Μενεσθ[εὺς  — — —  Ῥαμνο]ύσ[ιος]
Ἀγαθοκλ[ῆς   — — —   — — —]
Φιλόχορος [Φιλοχ]όρου Φαλη[ρεύς]
          Ἀντιοχί[δος]
80 Μαρσύας [Θ]ήρωνος Ἀναφλ[ύστιος]
Φιλίσκος Ν[ι]κάνδρου Ἀλω[πεκῆθεν]
Ἀντιγένη[ς] Περιάνδρου Π[αλληνεύς]
Φιλοκράτ[η]ς Φιλοκράτου Ε̣ — — —
Ἡρόδωρος Μενάνδρου [Ση]μαχίδης
85 — — —   — — —   — — —
Ἱππόνικο[ς Λυ]κίσκου [Εἰ]τεαῖος
Ἀριστοκ[— —   — — ο]υ Παλληνεύς
— — — — — — — — — — — — — — — —
— — — — — — — — — — — — — — — —
90 — — — — — — — — — — — — — — — —
— — — — — — — — — — — — — — — —
— — — — — — — — — — — — — — — —
— — — — — — — — — — — — — — — —
— — — — — — — — — — — — — — — —
95          Ἀ[τ]ταλίδος
— — — ης Ἀντιφάνου Προβαλίσιος
[— — —   Ζ]ήνωνος Προβαλίσιος
— — — ος Διονυσίου Ἀπολλωνιεύς
[Με]νεκράτης Μενεκράτου Ἀτηνεύς
100 Ἀθηναγόρας Ἡρακλείδου Ἀθμονεύς
              Ξένοι
103 Νικόδω[ρ]ος Ἀπολλωνίου Λαοδικεύς
Νικασί[ω]ν Νικασίωνος   — — —
105 Εὔμηλ[ος Ἀ]ρίστωνος Μα[λλώτης]
Μνασ — —   Πυθο[κλ]έους Σικυών[ιος]
Γναῖος   — — — ου Ῥωμαῖος
Μητρό[δ]ωρος Ἀπολλωνίου   — — —
Λεύκ[ι]ος Ὀαλέριος Αὔλου Ῥω[μαῖος]
110 Δημήτριος Ἀπολλωνίου Μιλήσιος
Ἀπ[ολλώ]νιος Ἀπολλωνίου Μιλήσιος
Σ[ωσί]πολις Σωσιπόλιδος Ἡρακλ[εώτης]
— — — ς Φιλοδήμου Ἀντιοχ[εύς]
— — — ος  ․․․λ․․ου Μιλήσιος
Search Help
Contact Us