IG II² 989
[ ] Att. — non-stoich. — med. s. II a.
See also:
col. I-III.1                                       —ν̣—
                                   [εἰ]ς αὐτ-
— — — — — —
cr 1.3 [ἡ βουλὴ]
3a  — — —
cr 2.3b in corona:
4 [ὁ δῆμος]
5 [το]ὺς
[πρυ]τά-
[ν]εις.
cr 3.3 ἡ βο[υλὴ]
3a in corona:
4 [πολ]-
5 λο[φά]-
  νη[ν]
Περγα-
σῆθε[ν].
[ἐπὶ — — — ἄρχοντος ἐ]πὶ τῆς Πανδιονίδος ἕκτης πρυ[τανείας],
10 [ἧι — — —  — — — Ἕ]ρμειος ἐγραμμάτευεν· Ποσιδεῶν[ος —]
[— — —, — — — τῆς πρυ]τανείας· ἐκκλησία κυρία ἐν τῶι θ[εάτ]ρωι·
[τῶν προέδρων ἐπεψήφιζεν Κ]άλλων Ἀντιπάτρου Συπαλήττ[ιο]ς καὶ
[συμπρόεδροι· vvvvv ἔδοξ]εν τῆι βουλῆι καὶ τῶι δήμωι· vacat
— — —  — ανί̣ου Λαμπτρεὺς εἶπεν· vv ἐπειδὴ οἱ π[ρυτάνεις]
15 [τῆς Ἐρεχθεῖδος] ἐπαινέσαντες καὶ στεφανώσαντες ἀ[ποφαί]-
[νουσιν τῆι βουλ]ῆι τὸν ταμίαν ὃν εἵλοντο ἐξ ἑαυτῶν — — —
[․․c.7․․ καὶ τὸ]ν γραμματέα Ἀπολλοφάνην Περγασ[ῆθεν τάς τε θυ]-
[σίας τεθυκ]έναι ἁπάσας τὰς καθηκούσας ἐν τ[ῆι πρυτανείαι ὑπέρ]
[τε τῆς βουλῆ]ς καὶ τοῦ δήμου, ἐπιμεμελῆσθαι δ[ὲ καὶ τῶν ἄλλων ἁπάν]-
20 [των καλῶς καὶ] φιλοτίμως· v ὅπως οὖν καὶ ἡ βουλ[ὴ φαίνηται τοῖς —]
[— — τὰς λ]ειτουργίας ἀπονέμουσα τ[ὴν προσήκουσαν τιμὴν καὶ χάριν],
[ἀγαθῆι τύχηι] δεδόχθαι τῆι βουλῆι τοὺς [λαχόντας προέδρους εἰς τὴν ἐπ]-
[ιοῦσαν ἐκκ]λησίαν χρηματίσαι περὶ [τούτων, γνώμην δὲ ξυμβάλλεσθαι]
[τῆς βουλῆ]ς εἰς τὸν δῆμον ὅτι δοκ[εῖ τῆι βουλῆι κτλ. — — —]
25 — — — — — — — — — — μ․․․τ — — — — — — — — — — — — — —
Search Help