IG II² 985
[ ] Att. — non-stoich. — med. s. II a.
1 ․․c.8․․․ε — — — — — — — — — — — — — — — — — —
․․c.8․․․υσ — — — — — — — — — — — — — — — — — —
[ἀγα]θῆι τύχηι [δεδόχθαι τῆι βουλῆι τοὺς λαχόν]-
[τας] προέδρου[ς εἰς τὴν ἐπιοῦσαν ἐκκλησίαν]
5 [χρη]ματίσαι π[ερὶ τούτων, γνώμην δὲ ξυμβάλλ]-
[εσ]θαι τῆς βουλ[ῆς εἰς τὸν δῆμον ὅτι δοκεῖ τῆι]
[βου]λεῖ ἐπαινέ[σ]α[ι —  — — —   — —]
[Μι]λ̣ή̣σιον καὶ [στεφανῶσαι αὐτὸν θαλλοῦ στεφά]-
[νωι] εὐνοία[ς] ἕνεκα [καὶ φιλοτιμίας τῆς εἰς τὸν]
10 [δ]ῆμον τ[ὸ]ν Ἀθη[ν]αίων· [καλέσαι δὲ αὐτὸν ἐπὶ ξένια εἰς]
[τ]ὸ πρυτανεῖον εἰς α[ὔριον. ἀναγράψαι δὲ τόδε τὸ]
[ψ]ήφισμα τὸν γραμμ[ατέα τὸν κατὰ πρυτανείαν]
ἐν στήλει λιθίνει κα[ὶ στῆσαι ἐν ἀκροπόλει, τὸ δὲ ἀνάλω]-
μα τὸ γενόμενον εἰς [τὴν ἀναγραφὴν τῆς στήλης]
15 μερίσαι τὸν ταμία[ν τῶν στρατιωτικῶν].
              vacat 0.075
Search Help
Contact Us