[ ] Arkadia — Tegea — 4th c. BC?
face a.col. I  {²lacuna
1 [— — — — — —]ς
              vacat?
2 [— — —κ]λέος
[— Ἀρ]ίστωνος
[— — —] Εὐάρ<χ>ω
5 [— — —]αυ
[— — ]οφίλω
      vacat?
7 [— —]τοτέλεος
[— —]άρχω
      vacat
9 [Κρ]αριῶται·
10 [— —]άνω
[—]σάδαυ
[—]ασθένεος
col. II.13 Με#⁷Ι․Ο․․οΙ̣[․․․․․α]νδρος Στ̣[ρα]-
[τ]οκλέος
15 [Εὐά]νθ̣ης Δαμοκλέ[ο]ς
[Ἀ]πολλωνίδας
Νικάρατος Κλεο[μ]ήδεος
Φιλοκλῆς Κλεοδώρω
vacat
19 Δεξίλαος Τοξό[τ]αυ.
20 ἐπὶ Φιλόκαι· Ἱππο[θ]οῖτ̣αι·
Ἰμπε[δό]κριτος Π[ε]δαρίτω
Φιλοκλῆς Φαίδρω
Θεοκλῆς [Σ]ωκλέος
Κραριῶται· ․․μόλας Νικίαυ
25 Ἀνδρίας Ἀριστογείτονος
Μ<ε>λαγκόμας Κίλλωνος
Ἀριστοτέλης Περικλέος
Διαίνετος Διαινέτω.
ἐπ’ Ἀθαναίαν·
30   Καλλιφάνης Ξεν[— —]
Καλλίας Εὐα[— — — —]
Σωτι[—  — — — — — —]
col. III.34 [—]δας Ἐ․ισ[—]
face b.35      Ἀγαθίας ἈΙ̣[— —]
35a       [— — — — — — — —]
36       Θηρ̣ίνας Ἐτεοκλέος
      Θέων Κλεοδώρω
     Ἁγέμαχος Κλεωνόμ<ω>
      Ξενότιμος Φαλάρω
40       Τείσιμος Τεισιμάχ[ω]
      Κλεόστρατος Καλλίππ<ω>
   [Κ]λέας Φίλωνος, Ἑρμαῖο[ς — — —]
[οἵ]δ’ ἔ<λ>αχον αἶσαν ἐφ’ ἱερ[εῖ — —]·
     [Κραριῶται]· Ἀγαθίας
45      [— — — — — — — — — — —]
    [Ἀπολλω]ν<ι>ᾶται· ΚΑΝ[— —]
Search Help