IG II² 982
[ ] Att. — non-stoich. — post med. s. II a.
1 ․․․c.9․․․ο — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
․․υς [ἀπ]οδεικνύμενο — — — — — — — — — — — — — — — —
[κ]αλῶς ἔχον καὶ συμφερ[όντως· ἀγαθῆι τύχηι δεδόχθαι]
[τ]εῖ βουλεῖ, τοὺς λαχόντας [προέδρους εἰς τὴν ἐπιοῦσαν]
5 [ἐ]κκλησίαν χρηματίσαι πε[ρὶ τούτων, γνώμην δὲ ξυμβάλλεσ]-
[θ]αι τῆς βουλῆς εἰς τὸν δῆμον, ὅτι δοκεῖ τῆι βουλῆι ἐπαινέσαι]
[Μ]ενεσθέα Ἀπολλωνίου Μιλήσιο[ν καὶ στεφανῶσαι θαλλοῦ]
[στ]εφάνωι εὐνοίας ἕνεκεν τῆς εἰς [τὸν δῆμον τὸν Ἀθηναίων]·
[δεδ]όσθαι δὲ αὐτῶι καὶ πολιτείαν [κατὰ τὸν νόμον αἰτησα]-
10 [μέν]ωι. τοὺς δὲ θεσμοθέτας ὅτ[αν πληρῶσι δικαστήριον εἰς ἕνα]
[καὶ πε]ντακοσίους δικαστάς, εἰσαγαγ[εῖν αὐτῶι τὴν δοκιμασίαν καὶ]
[μ][παρ]όντι καὶ εἶναι αὐτῶι δοκιμασθέν[τι καὶ γράψασθαι]
[φ]υλῆς καὶ δήμου καὶ φρατρίας ἧς ἂν βούλ[ηται· εἶναι δὲ αὐτῶι]
[ἀ]ποδεικνυμένωι καὶ διατηροῦντι τὴν αὐ[τὴν εὔνοιαν καὶ ἄλλο]
15 [ἀγ]αθόν, ὅτου ἂν δοκῆι ἄ[ξ]ιος εἶναι. ἵνα [δὲ καὶ ὑπόμνημα ἦι]
[τ]ῆς γεγονείας παρὰ τοῦ δήμου [δωρεᾶς, ἀναγράψαι τόδε τὸ]
[ψ]ήφισμα τὸν γραμματέα τὸν κα[τὰ πρυτανείαν εἰς στήλην]
[λι]θίνην καὶ στῆσαι ἐν ἀκροπόλ[ει, τὸ δὲ γενόμενον ἀνάλωμα]
[ε]ἰς ταῦτα μερίσαι τὸν ταμίαν τ[ῶν στρατιωτικῶν].
Search Help
Contact Us