[ ] Arkadia — Tegea — 4th c. BC
face A.col. I.7 [—]ν
[—]ρ
14 [—]ι
19 [—]ν
22 [—]νη[—]
26 [—]ις
[—]ς
30 [—]των
40 [—]φον
[—]ν
46 [—]τες
col. II.1 (I) περι τ̣ε̣[— — — — — — — — — — — — — —]φι․λ̣ο (vac.?)
εἰκ ἄν τι γίνητοι τοῖς ἐργώναις τοῖς ἰν τοῖ αὐτοῖ
ἔργοι, ὅσα περὶ τὸ ἔργον.      (II) ἀπυέσθω δὲ ὁ ἀδικημένος
3a —————
4 τὸν ἀδικέντα ἰν ἁμέραις τρισὶ ἀπὺ τᾶι ἂν τὸ ἀδί-
5 κημα γένητοι, ὕστερον δὲ μή, καὶ ὅ,τι ἂγ κ[ρ]ίνωνσι
οἱ ἐσδοτῆρες, κύριον ἔστω.    (III) εἰ δὲ πόλεμος δια-
6a —————
7 κωλύσει τι τῶν ἔργων τῶν ἐσδοθέντων ἢ̣ τῶν
ἠργασμένων τι φθέραι, οἱ τριακάσιοι διαγν̣όντω
τι δεῖ γίνεσθαι· οἱ δὲ στραταγοὶ πόσοδομ ποέντω,
10 εἰκ ἂν δέατοί σφεις πόλεμος ἦναι ὁ κωλύω̣ν ἢ ἐ-
φθορκὼς τὰ ἔργα, λαφυροπωλίου ἐόντος κ̣ατὺ τᾶς
πόλιος· εἰ δέ τι ἐργωνήσας μὴ ἰγκεχηρήκοι τοῖς
ἔργοις, ὁ δὲ πόλεμος διακωλύοι, ἀπυδόας τ̣ὸ ἀργύριον,
τὸ ἂν λελαβηκὼς τυγχάνη, ἀφεώσθω τῶ ἔργω,
15 εἰκ ἂν κελεύωνσι οἱ ἐσδοτῆρες· εἰ δ’ ἄ[ν] τις ἐπι-
συνίστατοι ταῖς ἐσδόσεσι τῶν ἔργων ἢ̣ λυμαίνη-
τοι κατ’ εἰ δέ τινα τρόπον φθήρων, ζαμιόντω
οἱ ἐσδοτῆρες, ὅσαι ἂν δέατοί σφεις ζα̣μίαι, καὶ
ἀγκαρυσ̣[σόν]τ̣ω̣ ἰ̣ν̣ ἐπίκρισιν καὶ ἰναγόντω
20 ἰν δικαστήριον τὸ γινόμενον τοῖ πλήθι τᾶς
ζαμίαυ.       (IV) μὴ ἐξέστω δὲ μηδὲ κοινᾶνας γενέσθαι
21a —————
22 πλέον ἢ δύο ἐπὶ μηδεν̣ὶ τῶν ἔργων· εἰ δὲ μή, ὀ̣φλέτω
ἕκαστος πεντήκοντα δαρχμάς, ἐπελασ̣άσθων
δὲ οἱ ἁλιασταί, ἰμφαίνεν δὲ τὸμ βολόμενον ἐ̣πὶ τοῖ
25 ἡμίσσοι τᾶς ζαμίαυ, κὰ τὰ αὐτὰ δὲ καὶ εἰκ ἄν̣ τ̣ις
πλέον ἢ δύο ἔργα ἔχη τῶν ἱερῶν ἢ τῶν δαμ[ο]σίων
κατ’ εἰ δέ τινα τρόπον, ὅ,τινι ἂμ μὴ οἱ ἁλιαστα[ὶ]
παρετάξωνσι ὁμοθυμαδὸν πάντες, ζαμιώ[σ]θ̣ω
καθ’ ἕκαστον τῶν πλεόνων ἔργων κατὺ μῆνα̣
30 πεντήκοντα δαρχμαῖς, μέστ’ ἂν ἐ̣πισ[χῆ πάντα]
τὰ ἔργα τὰ πλέονα. (V) εἰ δ̣’ ἄν τις̣ [ἐσδ]ικῆτοι τῶν
31a —————
32 περὶ τὰ ἔργα σ#⁷#⁷․․․․․․․#⁷․․ κατ’ εἰ δέ τι, μὴ
․․․․ε̣κ̣․․․․․․․․․․․υ· εἰ δὲ μή, μή οἱ ἔστω ἴνδικον
μηδέποθι ἀλλ’ ἢ ἰν Τεγέαι· εἰ δ’ ἂν ἰνδικάζητοι,
35 ἀπυτεισάτω τὸ χρέος δ̣ιπλάσιον, τὸ ἂν δικάζητοι.
ἔστω δὲ καὶ τωνὶ τῶ ἐπιζαμίω ὁ αὐτὸς ἴγγυος ὅπερ
καὶ τῶ ἔργω ἦς ἰν ἔστεισιν.   (VI) εἰ δ’ ἄν τις ἐργωνήσας
37a —————
38 ἔργον τι ποσκατυβλάψη τι ἄλλυ τῶν̣ ὑπαρχόντων
ἔργων εἴτε ἱερὸν εἴτε δαμόσιον εἴτε ἴδιον
40 πὰρ τὰν σύγγραφον τᾶς ἐσδοκαῦ, ἀπυκαθιστάτω
τὸ κατυ̣βλαφθὲν τοῖς ἰδίοις ἀναλώμασιν μὴ ἧσσον
ἢ ὑπᾶρχε ἰν τοῖ χρόνοι τᾶς ἐργωνίαυ·     (VII) εἰ δ’ ἂμ μὴ
42a —————
43 κατυστάση, τὰ ἐπιζάμια ἀπυτειέτω, κατάπερ
ἐπὶ τοῖς ἄλλοις ἔργοις τοῖς ὑπεραμέ̣ροις τέτακ̣τοι.
44a —————
45 (VIII) εἰ δ’ ἄν τις τῶν ἐργωνᾶν ἢ τῶν ἐργαζ̣ομένων
ἐπηρε̣ιάζεν δέατοι ἰν τὰ ἔργα ἢ ἀπειθῆναι τοῖς̣
ἐπιμελομένοις ἢ κατυφρονῆναι τῶν ἐπιζαμίων
τῶν τεταγμένων, κύριοι ἐόντω οἱ ἐσδοτῆρες
τὸμ μὲν ἐργάταν ἐσδέλλοντες ἐς τοῖ ἔργοι,
50 τὸν δὲ ἐργώναν ζαμιόντες ἰν ἐπίκρισιγ, κατάπερ
τὸς ἐπισυνισταμένος ταῖς ἐσδοκαῖς γέγραπ̣τ̣ο̣[ι]·
ὅ,τι δ’ ἂν ἐσδοθῆ ἔργον εἴτε ἱερὸν εἴτε δαμόσι[ον],
ὑπάρχεν τὰγ κοινὰν σύγγραφο̣ν̣ ταν[ν]ὶ κυρί[αν]
π̣ὸς τᾶ̣ι̣ ἐ̣πὲς τοῖ ἔργοι γεγραμμ[έναι σ]υ̣γγράφ[οι].
face B.col. I.55 [— — — — — — — — — — — — — — — — —]Ι̣Ε̣․․Τ̣Ι̣Ι̣Ι̣ τυ[—]
[— — — — — — — — — — —]τον Ἀριστοκλέος τῶ
[— — — — — — — — — — —]{⁸10 dr.}⁸[{⁸10 dr.}⁸]{⁸26 dr., 1/2 ob.}⁸ Πλ̣α̣τίαυ {⁸2 mn., 10 dr., 1 ob.}⁸[{⁸1 ob.}⁸]{⁸2 ob., 1 cha.}⁸
[— — — — — — — — —]ταῦ Σακλείδαυ̣ {⁸68 dr.}⁸ Στασίαυ̣
[— — — — — — — —]{⁸2 cha.}⁸  ἐφ’ ἱερῖ Σαϊτίοι· ταμίαι στρα-
60 [ταγῶν τῶν περὶ —]εξίας Θρασυ[κ]λῆς Ἐπιτέλης
[— ἀπέδωκαν τᾶι ἐ]π̣ιετείαι τᾶι ἐφ’ ἱερῖ Λίσωνι τοῖσδε
[ἔπαθλα· — — — —]έωνος {⁸3 mn., 34? dr., 1 1/2 ob.}⁸ [Ἀσ]τυκλέος
[— — — — — — —] παίδων {⁸22 dr., 4 1/4 ob.}⁸ Ἱ̣ε̣ροκλέος {⁸31 dr.}⁸
[— — — — — — —]{⁸1 mn., 59 dr., 4? ob.}⁸ Λεοντία[υ] {⁸57 dr.}⁸[{⁸1 dr.}⁸]{⁸2 1/2 ob.}⁸
65 [— — — — — — —] Ἀ̣ριστοδάμω {⁸1 mn., 23 dr., 3 ob.}⁸ Λεοντίχω
[— — — — — — — —]α̣υ {⁸1 mn., 44 dr., 1 1/2 ob., 1 cha.}⁸ Ἀ̣ριστοκλέος
[— — — — — — — —]νος {⁸23 dr., 3 ob.}⁸[․] Κλέωνος {⁸1 mn., 20? dr., 1 1/2 ob.}⁸
[— — — — — — — Ἀ]ρισταίω {⁸2? mn., 31 dr., 2 1/2 ob.}⁸ Ἀγαθοκλέος
[— — — — — — — — —]άμω̣ {⁸56 dr., 2 3/4 ob.}⁸  Ἁγέαυ {⁸3 mn., 13 dr., 2 ob.}⁸[{⁸1 ob.}⁸]{⁸1 1/2 ob.}⁸
70 [— — — — ταμίαι στρ]αταγῶν τῶν περὶ Γοργιά̣δα̣[ν]
[— — ὁ δεῖνα, — —]ίμων, Εὐρυβιάδας ἀπέδωκ[αν]
[τᾶι ἐπιετείαι τᾶι ἐ]φ’ ἱερῖ Σαϊτίοι τοῖσδε ἔπαθλ{Ο}α {²⁶ἔπαθλα}²⁶·
[— — — — — — — — —]{⁸15? dr., 2 1/4 ob., 2 cha.}⁸ Μεγακλῖ {⁸12 dr., 1 1/2 ob.}⁸ Γοργύθοι {⁸5 dr.}⁸
[— — — — — — — — τ]αῦ Κλεοστράτοι {⁸4? mn., 11 dr., 5 ob.}⁸  Τιμ-
75 [— — — — — — — — —]ιδάμοι {⁸11 dr., 5 ob.}⁸ Ἀντιβόλοι {⁸4 mn., 60? dr.}⁸
[— — — — — — — — —]#⁷Ι̣Ι̣νίο̣ι̣(?) {⁸66? dr, 4 1/2 ob.}⁸ Προξένωι {⁸10 dr., 1 1/2 ob.}⁸
[— — — — — — — — — — — —]λλαι {⁸5 mn., 1 dr., 2 1/2? ob.}⁸ {⁸4 mn., 6 dr., 1 ob.}⁸
[— — — — — — — — —]{⁸4 dr., 4 ob.}⁸ Πολυκρέτι {⁸42 dr., 2 3/4 ob.}⁸
[— — — — — — — — — —] ὀγδόαυ· Ἀρισταίωι {⁸22 dr., 2 1/2 ob.}⁸ Τιμι-
80 [— — — — — — — — — —]υμέδοντι {⁸3? mn., 1 dr., 2 1/2 ob.}⁸  Μαντία̣ι {⁸5? dr., 2 ob.}⁸
[— — — — — — — — — — — —]Ι̣ΕΙ̣ΩΤΑΙ̣․․․{⁸5 dr., 1/2 ob.}⁸ [Ὀ]ν̣ασίμω {⁸1 ob.}⁸
[— — — — — — — — — — —] ἀπέδωκαν {σ̣ι̣}·  Εὐφάης vac.
[— — — — — — — — —]μω ἐπ’ Ἀθαναίαν ἑβ̣<δ>ό̣μ̣αυ· Ι̣Ι̣Ι̣ΑΣ̣Τ̣Ι̣
[— — — — — — — — — —]{⁸1 dr., 2 cha.}⁸ Κλεαινέτω [{⁸1 mn.}⁸]{⁸12 dr., 5 1/4 ob.}⁸ Πεδιο-
85 [— — — — — — — — —]{⁸2? dr., 1 1/4? ob.}⁸ Ἀγαθ̣οκ̣λέ[ο]ς {⁸1 mn., 23 dr., 4 1/2 ob.}⁸ Πλα[τίαυ]
[— — — — — — — — —] Γοργίλω {⁸2 mn., 43 dr., 1 1/2 ob.}⁸ δευτέρα[υ]·
[— — — — — — — Πλ]ειστέαυ {⁸56 dr., 4 ob.}⁸ Μα̣ρ[— — — — — — — —]
                                      {²haec pars defracta est
col. II.88 κλῆς [․․] Καλλίας Ε#⁷[— — — — — — — — — — — — — — — — — — —]
φυλᾶι [τᾶ]ι ἐπ’ Ἀθαναίαν Ε[— — — — — — — — — — — — — — — — —]
90 ․Ι̣ Ἀμφ[․․ π]ρώταυ· Λύωνι {⁸20 dr., 5 ob.}⁸ Πο․․․c.11․․․․{⁸4 dr., 1? ob.}⁸ ἈθΙ̣
λωι {⁸50 dr.}⁸․․{⁸1 1/4 ob.}⁸ Δαμοφάωνος {⁸23 dr., 2 1/4 ob.}⁸ Τελέ̣σ̣[τ]α̣υ̣ τ̣ῶ Τελέσταυ {⁸5 dr., 1 ob.}⁸
{⁸60 dr.}⁸ Τελέσταυ {⁸35 dr.}⁸ Τελέσταυ {⁸52 dr., 1/2 ob.}⁸ Λυσικλῆς Δύωνος Γ̣[—]
{⁸12 dr., 2 ob.}⁸ Θίβ̣ρωνος Βραχύλλω {⁸3 dr., 1/2 ob.}⁸ Τελέσταυ {⁸41 dr., 1/2 ob.}⁸ δευτέραυ· Ἀρι%⁸¹-
στείαι {⁸1 mn., 61 dr., 1 1/2 ob.}⁸ ἀπὺ τοῖ Σαΐσκ̣ω ὅσω ποσεδεόμεθα {⁸2 mn., 40 dr.}⁸
95 {⁸8 dr., 1 1/2 ob.}⁸ [Π]όλλιδος {⁸3 mn.}⁸〚— — — — — — — — — — — — — —〛
<ἱ>ερὴς Ἄ[σ]τυλλος· τῶ ταλάντω τῶ ἁ πόλις ἀπυδίει,
ἀπυδώσονσι τῶ ἔτεος τῶ ἐπὶ Δαμοστράτοι <τοῖ>
π̣ὲ [τὸ δι]καστήριον ταμίαι· Εὔδαμος Τιμοκρέτεος
[ὅσω ποσε]δεόμεθα τῶ ἐς τοῖ ἔτι τοῖ ἐπὶ Δαμοστρά-
100 [τοι, ἀπυδ]ώσονσι δὲ ἐφ’ ἱερῖ Ἀστύλλοι τοῖσδε
[— — — — — αὐ]τῶν· τ̣ρ̣ί̣ταυ· Νικαρέταυ {⁸2 mn., 22 dr., 2 ob.}⁸{⁸15? dr.}⁸
[— — — — — —] {⁸4 mn., 11 dr., 4 1/4 ob., 2? cha.}⁸ Παντοκλέος {⁸25 dr., 5 ob.}⁸․
[— — — — — — —]κλέος {⁸2? mn., 64? dr., 3/4? ob.}⁸ Τιλείαυ ․․․ {⁸2? mn., 20? dr.}⁸[{⁸1? dr.}⁸]{⁸1? dr.}⁸Α̣
[— — — — — — —]τοκράτεος {⁸40 dr., 4 ob.}⁸ τετόρταυ ἐπ’ Αἰνίαι·
105 [— — — — — — —] Αἰσ[χ]ρ[ί]ωνος {⁸2 mn., 60+ dr.}⁸ [Ἀρισ]τ̣[ο]τ̣έ̣λεος {⁸20 dr., 1 ob.}⁸
[— — — — — — — — — —]{⁸1 mn., 38 dr.}⁸#⁷[— — — — — — — — — —]
[— — — — — — —]{⁸3 dr., 4 1/2 ob.}⁸ Ἐσφάντω {⁸1 mn., 10 dr.}⁸․․․․․․․Α#⁷
[ὅσω πο]σεδεόμεθα {⁸3 mn., 8 dr.}⁸․․․․․․κ̣ος {⁸21 mn., 60? dr.}⁸
[ἐπὶ ․․․․․․] στραταγ̣οὶ οἱ περὶ Σακλῆν· Σώπολις
110 ․․․․․․․․λῆς {⁸4 mn., 12 dr., 3 ob., 2 cha.}⁸  Νικασίας {⁸2 mn.}⁸ Ἐπι-
․․․․․․․{⁸32? dr., 3 1/4 ob.}⁸ Σωδάμω̣ {⁸4 mn., 6 dr., 2 1/2 ob.}⁸ Ἑκ[ά]τω
[․․․․․․․ Ἀρι]σταίω {⁸12 dr., 4 1/2 ob.}⁸ Λίσωνος τῶ Δαμίναυ
[δευτέρ?]αυ· Παντοκλέος {⁸34 dr., 5 1/2 ob.}⁸ Νέω {⁸2 mn., 58 dr.}⁸
[․․․․․․ά]ρχω {⁸28 dr.}⁸ Δέξωνο̣ς {⁸1 mn., 6 dr.}⁸ Αἰνησ<ιδάμ>ω {⁸11 dr., 1 1/2 ob.}⁸
115 ․․․․λέος {⁸2 mn., 10 dr., 3 1/2 ob.}⁸ Σάωνος {⁸13 dr., 2 ob.}⁸ Νικασίαυ {⁸2? mn.}⁸
․․․․․{⁸13 dr., 3 ob.}⁸[․] ἀπ̣ὺ τοῖ Ἀμφικλέος ὅσω ποσεδεό[μ]ε[θα]
․․․․{⁸10? dr.}⁸ Λ̣ασίω {⁸2? mn., 12? dr.}⁸ Ἀ̣λε̣[ξάνδρω(?) — — — — — —]
                {²maior lapidis pars detrita
Search Help