IG II² 978
[ ] Att. — non-stoich. — c. 130 a. — IG II² 978 Add. (pt. 1.2 p. 670)
frg. a.1 [θε]οί.
[ἐπὶ ․․․c.9․․․] ἄρχοντος ἐπὶ τῆς Κεκροπί-
[δος ὀγδόης πρ]υτανείας, ἧι Κέφαλος Κεφάλου
․․c.8․․․ης ἐγραμμάτευεν· δήμου ψήφισ-
5 [μα· vv Ἀ]νθεστηριῶνος ἐνάτει ἐπὶ δέκα, μι-
[ᾶι καὶ] τριακος vv τεῖ τῆς πρυτανείας· ἐκκλη-
[σία ἐμ] Πειραιεῖ· τῶν προέδρων ἐπεψήφι[ζ]ε[ν]
[Εὐθύμ]αχος Ἐργοχάρου ἐκ Κεραμέων καὶ συμπ-
[ρόεδρ]οι· vvv ἔδοξεν τεῖ βουλεῖ καὶ τῶι δήμ[ωι]·
10 ․c.6․․ς Νικάνδρου Παιανιεὺς εἶπεν· ἐπει-
[δὴ ․․5․․]ων Φυλάσιος ἐμφανίζει τεῖ βουλεῖ
[τὰς γεγον]ε̣ίας εὐεργεσίας εἰς τὸν δῆμον ὑπὸ
[Ἐπαμείνονος τ]οῦ Κείου καὶ τὸ γεγονὸς αὐτῶι
[ὑπόμνημα περὶ τῆ]ς δωρεᾶς ἀνέγνωκεν τεῖ βου-
15 [λεῖ, ἀξιοῖ δὲ καὶ ὑ]πὲρ Ἐπαμείνονος Καρθαιέ-
[ως ὁ δῆμος διὰ τοῦ υἱο]ῦ̣? Χαριξένου δοθῆναι αὐτῶ[ι]
[πολιτείαν? διαλεγέντο]ς κ[αὶ] αὐτοῦ Ἐπαμείνονο[ς]
[περὶ τούτων τοῖς ἀφικνο]υμ[έ]νοις τῶν πολιτ[ῶν]
[εἰς Καρθαίαν· ὅπως ἂν οὖν κα]ὶ ὁ δῆμος φαίν[ηται]
20 [πρόνοιαν ποιούμενος τῶν αὐτο]ῦ εὐεργετῶν κ[αὶ ἀ]-
[ξίας χάριτας πᾶσιν ἀπονέμων, δεδ]όχθαι τε[ῖ βου]-
[λεῖ τοὺς λαχόντας προέδρους] εἰς τ[ὴν ἐπιοῦ]-
[σαν ἐκκλησίαν χρηματίσαι περὶ τ]ο[ύτων κτλ.]
frg. b.1 — — — — — — — — — — — — — — — — με․ πο
— — — — — — — — — — — — — — — — — ω
— — — — — — — — — — — — — — — — η̣θεσι
— — — — — — — — — — — — — — — — — γ —
5 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — αις
— — — — — — — — — — — — — — — — — — ρχιε
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — ενε
[— — — — — — — — — — — — ἐμ π]αντὶ καιρῶ[ι]
10 — — — — — — — — — — — — — — — — δος καὶ ἀνα-
— — — — — — — — — — — — — — εν τῶι τῶν ἐφ-
[— — — — — — — — — — — ἵν]α δὲ καὶ ὑπό-
[μνημα ὑπάρχηι τῆς γεγο]νείας αὐτῶι π[ο]-
[λιτογραφίας, ἀναγράψαι τ]όδε τὸ ψήφισμα
15 [τὸν γραμματέα τὸν κατὰ πρυταν]είαν ἐν στήλ[ηι]
[λιθίνηι καὶ στῆσαι ἐν ἀκροπόλει· εἰς] δὲ τὴν ἀναγρα-
[φὴν καὶ ἀνάθεσιν τῆς στήλης] μερίσαι τὸν ἐπ[ὶ]
[τῆι διοικήσει τὸ γενόμενον ἀνάλωμα]  vacat
Search Help
Contact Us