IG II² 975
[ ] Att. — non-stoich. — post med. s. II a.
See also:
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
1 ἐπειδὴ Δίων Δίωνο[ς — — — — γενόμενος ἱερεὺς μετὰ τὸν ἱ]-
ερέα τοῦ Ἀσκληπιοῦ [— — — — — — — — — — — ὑ]-
πομείνας τὴν ἱερωσύνη[ν ἐπὶ τὸν ἐπὶ — — — ἄρχοντος ἐνι]-
αυτὸν τά τε εἰσιτητή[ρια ἔθυσεν — — — — — — — — κα]-
5 λῶς καὶ εὐσεβῶς, ἐβ[ουθύτησεν — — — — — — — — — τῶι Ἀσ]-
κληπιῶι καὶ τῆι Ὑγ[ιείαι Ἀσκληπιείοις καὶ Ἐπιδαυρίοις καὶ]
τοῖς ἡρώιοις παρὰ τ[ῶι Ἀσκληπιῶι τῶι ἐν ἄστει καὶ τὰς τού]-
των παννυχίδας [συνετέλεσεν, θύσας δὲ καὶ ὑπὲρ τῆς βουλῆς]
καὶ τοῦ δήμου κα[ὶ παίδων καὶ γυναικῶν τὰς θυσίας ἐν ἅπα]-
10 σιν ἐπήγγειλεν [τεῖ βουλεῖ γεγονέναι τὰ ἱερὰ καλά, ἔστρω]-
σεν δὲ καὶ τὰς κλ[ίνας — — — — — — — — — τῶν θυσι]-
ῶν ἐπιφανῶς κ[αὶ — — — — — — — — — — — κατέσ]-
τησεν δὲ καὶ τὸν [ὑὸν — — — — — — — — — — — κλειδοῦ]-
χον τοῦ θεοῦ πρ — — — — — — — — — — — — — — — — — —
15 προέστη δὲ κα[ὶ — — — — — — — — — — — — — — — — — —]
τοῖς ν[ό]μοις κα — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
πρὸς δραχμὰς [— — — — ὅπως οὖν ἡ βουλὴ καὶ ὁ δῆμος φαίνωνται]
τιμῶντες [— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — πρός]
[τ]ε τοὺς θεο[ὺς — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — δια]-
20 [κ]ειμένοις γ — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
[ἀγαθῆι] τύ[χει δεδόχθαι κτλ. — — — — — — — — — — — — — —]
Search Help
Contact Us