IG II² 971
[ ] Att. — non-stoich. — 140/39
See also:
frg. a.col. I.2 ἡ βουλὴ καὶ ὁ δῆμος
2a in corona oleaginea:
4     ἱερέα
5    γενόμε-
    νον
col. II.1    ἡ βουλὴ καὶ
     ὁ δῆμος
2a in corona oleaginea:
3       τὰς
    τῶν προ-
5   γόνων τι-
    μὰς ἀνα-
    νεωσά-
    μενον
  vacat 0.05
col. III.1      ὁ δῆμος
  ὁ Τροζηνίω[ν]
2a in corona oleaginea:
3       εὐερ-
    γέτη[ν]
5     γενό-
    μενο[ν]
col. IV.1      ὁ δῆμ[ος]
  ὁ Τροζ[ηνίων]
2a in corona oleaginea:
3     και̣ —
    ο̣ —
5     — —
    γ[ενόμε]-
    νο[ν]
9 ἐπὶ Ἁγνοθέου ἄρχοντος· Σκιροφοριῶνος ὀγδόει μετ’ [εἰκάδας]·
10 ἐκκλησία ἐν Πειραιεῖ· ἔδοξεν τῆι βουλῆι καὶ τῶι δήμ[ωι]·
Καλλίμαχος Φαίδρου Ξυπεταιὼν εἶπεν· ἐπειδὴ [πρόσο]-
δον ποιησάμενος πρὸς τὴν βουλὴν Ὄνασος Καλλι[— — Ξυ]-
πεταιὼν ἐμφανίζει, διότι καὶ κοινῆι ὁ δῆμος ὁ Τρο[ζηνίων]
οἰκεῖος ὢν τοῦ δήμου τοῦ Ἀθηναίων ἐν πᾶ〚ι〛σι {²⁶πᾶσι}²⁶ τοῖς κα[ιροῖς τοῖς]
15 γεγενημένοις περὶ τὴν πόλιν τὴν εὔνοιαν ἀποδ[έδεικται]
καὶ ἰδίαι οἱ Τελεσίου πρόγον[ο]ι πολλὰς καὶ μεγά[λας παρέ]-
σχηνται χρείας ἐν τοῖς ἀναγκαιοτάτοις καιρ[οῖς συνεργοῦν]-
τε[ς] καὶ κοινῆ[ι] τε τῶι δήμωι καὶ κατ’ ἰδίαν Ἀθηναίων ἑκ[άστοις καὶ]
διὰ [τ]αῦτα ἐν τῆι δημοκρατίαι στεφανωθεὶς α̣— — — — — — —
20 ὑπὸ τοῦ δήμου χρυσῶι στεφάνωι καὶ πολιτεία[ν λαβὼν κατὰ τὸ]
ψήφισμα, ὃ Στρατοκλῆς Εὐθυδήμου Διομεεὺς εἶ[πεν, ἑαυτῶι τε]
καὶ ἐκγόνοις διεφύλαξεν βεβ[α]ίαν καὶ ἀληθινὴ[ν τῶι δήμωι]
τὴν εὔνοιαν· ἐπέδειξεν δὲ [Ὄνασος τὸ ψήφισμα τοῦ δήμου]
ἐν τῶι μητρώιω<ι> κατ[ακεχωρισμένον τὸ περὶ αὐτοῦ· ἀγαθεῖ]
25 τύχει δεδόχθαι τ[ῆι βουλῆι, τοὺς προέδρους τοὺς λαχόντας εἰς]
τὴν [καθή]κουσ[αν ἐκκλησίαν προσαγαγεῖν Τελεσίαν πρὸς τὸν δῆμον],
γνώ[μην δὲ ξυμβάλλεσθαι τῆς βουλῆς κτλ. — — — — — — — — —]
27a — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
in reliquiis coronae oleagineae
frg. b.col. I.28   〚․〛Α#⁷#⁷
 ὁ δῆμος ὁ Θηβαίω[ν]
30  ἀρχεθέωρον
30a in corona hederacea:
31     εἰς
Ἡράκλει-
 α παραγε-
 νόμεν-
35  ον
 ἡ βουλὴ
36a in corona oleaginea:
37  ταμιεύσ-
 αντα πρυ-
 τανείων
41 ἡ βουλὴ καὶ ὁ δῆμος
Διισωτηρίων
42a in corona oleaginea:
43 ἐπιμελη-
τὴν γενό-
45 μενον
col. II.29 [ὁ δῆμος ὁ]
30 [Ὀρχομενίων]
30a in corona hederacea:
31  εἰς Ἀγρι-
 ώνια πα-
 ραγενό-
 μενον
36 ἡ βουλὴ καὶ ὁ δῆμος
36a in corona oleaginea:
37  πομπ[ο]-
 στολήσαν-
 τα Διονυσί-
40   οις
42 ὁ δῆμος ὁ Θεσπιέω[ν]
42a in corona oleaginea:
  δικαστὴν
 Θεσπιεῦσιν
 γενόμενον
 δικαιοσύ-
 νης ἕνε-
 κε[ν]
col. III.29 [ὁ δῆμος ὁ]
30 [Θεσπιέων]
30a in corona hederacea:
31  εἰς Μο[υ]-
 σεῖα π[α]-
 ραγεν[όμ]-
 ενο[ν]
36 ὁ δῆμος [Ἐπι]-
 δαυ[ρίων]
37a in corona oleaginea
38  εὐ[ερ]-
γε[σίας]
40   ἕ[νεκα]
 ὁ δῆμο[ς]
  — — — —
Search Help
Contact Us