IG II² 962
[ ] Att. — non-stoich. — c. 140 a.
See also:
frg. a.1 [— — —  — — —  Φ]υλασίου
   [παῖδας — — — τῆς τρίτη]ς ἡλικίας·
[— — —  — — —  — — ίδ]ος φυλῆς.
   [παῖδας — — — ἐκ πά]ντων·
5 [— — —  — — ο]υ Ἀθηναῖος.
   [ἄνδρας — — — —]·
[— — —  — — — Ἀθ]ηναῖος.
   [παῖδας — — — τῆς πρώτης ἡλι]κία[ς]·
frg. b.1     πα[ῖδ]α[ς ὁπλομαχῶν ἐν ἀσπιδίωι]
    καὶ δόρατι τ[ῆς τρίτης ἡλικίας]·
Ξενοκλῆς Ἀριστο[κλέους Πανδιονίδος φυλῆς].
    παῖδας ὁπλο[μαχῶν ἐν θυρεῶι]
5     καὶ μαχαίρα[ι τῆς πρώτης ἡλικίας]·
Ἀριστόδημος Ἀρ[— — —  — — ίδος φυλῆς].
    παῖδας ὁπ[λομαχῶν ἐν θυρεῶι]
    καὶ μαχ[αίραι τῆς δευτέρας ἡλικίας]·
— — οκράτη[ς — — —  — — ίδος φυλῆς].
Search Help
Contact Us