IG II² 961
[ ] Att. — non-stoich. — c. 140 a. — IG II² 961 Add. (pt. 1.2 p. 669)
1      — — — — — — — — — — — — — — πρόνοιαν πο[ι — — — — —]
    [— — — — — — — — — — — — — — πρ]οαιρουμένου — — — — —
2a                      vacat 0.155
3     [ἐπὶ — — — ἄρχοντος οἵδε ἐνίκων τὸ]ν ἀγῶνα τῶν Θησε[ίων]
    [ἀγωνοθετοῦντος Ἀπολήξιδος τοῦ Λυσά?]νδρου Πειραιέω[ς].
col. I.5     [τοὺς σαλπικτάς]·
— — —  — — —  — — —
    [τοὺς κήρυκας]·
— — —  — — —  — — —
[τῶν ἐπιλέκτων εὐανδρίαι]·
10     [φυλὴ ἐνίκα Πανδ]ιο[νὶς]
ταξιαρχοῦντο[ς ․․c.7․․]ου.
     τῶν ἐπ[ιλέκτων εὐ]οπλίαι·
     φυλὴ ἐν[ίκα Ἀττα]λὶς
[τα]ξιαρχοῦντο[ς ․c.6․․]ς(?)
15     τῶν ἐν [τ]οῖ[ς ἔθνεσιν] εὐανδρίαι·
[τάγμ]α ἐνίκα vvvv [τὸ Ἰσιδ]ώρου.
    τῶν ἐν τοῖς ἔ[θνεσιν] εὐοπλίαι·
[τάγμ]α ἐνίκα vvvv τ[ὸ — — —].
    τῶν ἱππέων [εὐαν]δρίαι·
20 [φυλ]ὴ ἐνίκα Οἰνεῒς ἱ[ππαρ]χοῦ[ν]τος
[Εὐκ]λέους τοῦ Ἀριστο[κλέ]ους [Περι]θοίδου.
    τῶν ἱππέων [εὐ]οπλίαι·
[φυλ]ὴ ἐνίκα Οἰνεῒς φ[υλα]ρχοῦ[ν]τος
[Ἀγα]θοκλέους τοῦ [Ζω]ίλου.
25     τε[ῖ] λαμπά[δι τῶ]ν  παίδων·
    ἐκ τῆς Τιμ[έ]ου·
[Ἡ]γέμαχος Ἀνδρέο[υ Λε]ωντίδος φυλῆς.
    τε[ῖ λ]αμπά[δι τ]ῶν ἐ[φήβων]·
    ἐ[κ τ]ῶν ἐ[φήβω]ν·
30 Φιλοκρά[τ]ης Φιλο[κλέους] Οἰνεῖδος φυλῆς.
    τεῖ λαμ[πάδι τ]ῶν νεανίσκων
    τῶν ἐγ [Λυκεί]ου·
Ἄριστος Ἀρχιάδο[υ Αἰ]αντίδος φυλῆς.
    τεῖ λαμπ[άδι τ]ῶν Ταραντίνων·
35 Ἄνδρων Ζωίλου Π[ανδιον]ίδος φυλῆς.
    παῖδας δ[όλιχ]ον τῆς τρίτης ἡλικίας·
[Με]ιδίας Θεοδώρ[ου Αἰ]αντίδος φυλῆς.
    παῖδας [ἐκ πάν]των δόλιχον·
Ἀσκληπιόδωρος — οστράτου Ἀθηναῖος.
40     ἄνδρας [δόλ]ιχον·
Θεμιστοκλῆς Ὀ[λβίο]υ Ἀθηναῖος.
    παῖδας [στάδ]ιον τῆς πρώτης ἡλικίας·
Ξένων Ἰάσονος [Αἰγε]ῖδος {²⁷[Οἰνε]ῖδος?}²⁷) φυλῆς.
    παῖδας [στά]διον τῆς δευτέρας ἡλικίας·
45 Διονύσιος Πε[τρα?]ίου Λεωντίδος φυλῆς.
    παῖδας [στά]διον τῆς τρίτης ἡλικίας·
Ἀθηνόδωρος Δ[ημητ]ρίου Ἐρεχθεῖδος φυλῆς.
    παῖδα[ς ἐκ] πάντων στάδιον·
Λυκόφρων Χαρ[ισάν]δρου Ἀθηναῖος.
50     ἄνδρ[ας σ]τάδιον·
Διονύσιος Διο[νυσ]ίου Χαλκιδεύς.
    παῖδ[ας δίαυλ]ον τῆς πρώτης ἡλικίας·
Ξένων Ἰάσο[νος Αἰγεῖδ]ος {²⁷[Οἰνεῖδ]ος?}²⁷) φυλῆς.
    παῖ[δας δίαυλον τ]ῆς δευτέρας ἡλικίας·
55 [— — —  — — —  — — ίδος] φυλῆς.
col. II.5 [παῖδας π]υγμὴν τῆς πρώτης ἡλι[κίας]·
    — — —  — — έου Κεκροπίδος φυλ[ῆς].
[παῖδας πυ]γμὴν τῆς δευτέρας [ἡλικίας]·
    — — —  — — κλέους Αἰγεῖδος φυ[λῆς].
[παῖδας πυγμὴν τ]ῆς τρίτης ἡλικ[ίας]·
10     — — — — — — — — — — — ντίδος φυλ[ῆς].
[παῖδας ἐκ πάντων πυγ]μήν·
11a               lacuna
21 Χ — —  — — —
    — — — — — — — — —
Τιμ — —  — — —
    — — — — — — — — —
25 Ἀσκ[λ — —  — — —]
    — — — — — — — — —
Ν? — —  — — —
              lacuna
32 Σ — —  — — —
    — — — — — — — — —
35 Χ — —  — — —
    — — — — — — — — —
38 Η — —  — — —
    — — — — — — — — —
42 Ι — —  — — —
    — — — — — — — — —
Α — —  — — —
45     — — — — — — — — —
Ε — —  — — —
    — — — — — — — — —
Ε — —  — — —
    — — — — — — — — —
50 Δ — —  — — —
    — — — — — — — — —
Θ — —  — — —
    — — — — — — — — —
Search Help
Contact Us