Epitaph of Cornelia Charis.  Stele of white marble with pediment.
[ ] Kos Isl. — Kos — Rom. Imp. period
1 Κορνηλί-
ας Χάριτος.
Search Help