IG II² 931
[ ] Att. — non-stoich. — c. init. s. II a.
See also:
1 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — ενος τὴν τ — — — — — — — — —
[— — — — — — — — — — — — — — — — ἐπ]οήσατο δὲ καὶ τὰ συ[μφέροντα τῶι]
[δήμωι περὶ πλείστου — — — ?ἐπεμελήθη δὲ καὶ τῆς τῶν] σωμάτων ὑγιείας #⁷ — — —
— — — — — — — — — — — — — — — — — — τους ἡ βουλὴ καὶ ὁ δῆμο[ς — — —]·
5 — — — — — — — — — — — — — — — — — — τὰς ταχθείσας τροφὰς Λ — — — — —
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — των δικαίως καὶ κατὰ το[ὺς νό]-
[μους — — — — — — — — — — — — — — — —] καὶ τὰς εἰσαγωγὰς τὰς ε — — — —
[— — — — — — — — — — — — — — — — — ἀ]κολούθως τοῖς τε νόμοις — — — —
[— — — — — — — — — — — — — — — — — — ε]ἰς τὸ μητρῶιον δεδ̣[ομ]ένας #⁷ —
10 [— — — — — — — — — — — — — ὅπως ἂν οὖν] ἐφάμιλλον εἶ πᾶσι φιλοδο[ξεῖν]
[— — — — — — — — — — — — — — — — τύχει] ἀγαθεῖ δεδόχθαι τεῖ [β]ουλε[ῖ]
[τοὺς λαχόντας προέδρους εἰς τὴν ἐπιοῦσαν ἐκκλησίαν χρημ]ατίσαι [π]ερὶ τούτω[ν], γνώ[μ]-
[ην δὲ ξυμβάλλεσθαι τῆς βουλῆς εἰς τὸν δῆμον ὅτι δοκεῖ τῆι] βου[λ]εῖ ἐ[π]αινέσα[ι ․․․]#⁷Ο․․․
[․․․c.11․․․․ καὶ στεφανῶσαι αὐτὸν χρυσῶι στεφάνωι κατὰ] τὸν νόμον εὐνοί[ας ἕνεκεν]
15 [— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — καὶ ἀνα]γορεῦσαι τ[ὸν στέ]-
[φανον — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]ω̣ν καὶ — — — — — —
Search Help
Contact Us