IG II² 929
[ ] Att. — non-stoich. — c. init. s. II a.
See also:
1 [ἐπὶ — — — ἄρχοντος, ἐπὶ τῆς — — ίδος — — ς πρ]υτανείας, εἷ Φι-
[λ — — — — — — — — ἐγραμμάτευεν· δήμου ψηφί]σματα· δεκάτει
[ὑστέραι, — — — τῆς πρυτανείας. ἐκκλησία ἐν Δι]ονύσου· τῶν προέ-
[δρων ἐπεψήφιζεν — — —  — — —  — — — καὶ] συμπρόεδροι·
5                         [ἔδοξεν τῶι δήμωι]·
[— — — — — — — — — εἶπεν· περὶ ὧν ἀπαγγέλλει] ὁ ἄρχων ὑπὲρ τῶν ἱε-
[ρῶν ὧν ἔθυεν — — — — — — — — τῶι τε Διονύσω]ι καὶ τοῖς ἄλλοις θε-
[οῖς οἷς πάτριον ἦν, ἀγαθῆι τύχηι, δεδόχθαι τῶι δήμωι τὰ μὲν ἀ]γαθὰ δέχεσθαι τὰ γε-
[γονότα ἐν τοῖς ἱεροῖς οἷς ἔθυεν ἐφ’ ὑγιείαι καὶ σωτηρίαι τοῦ] δήμου τοῦ Ἀθη[ν]-
10 [αίων καὶ παίδων καὶ γυναικῶν καὶ τῶν ἄλλων ὅσοι εἰσὶ φίλ]οι καὶ εὔνους
[τῶι δήμωι τῶι Ἀθηναίων· ἐπειδὴ δὲ ὁ ἄρχων τάς τε ἄλλας θυσίας τέθ]υκεν τοῖς θε-
[οῖς ὅσας αὐτῶι προσῆκεν ὑπὲρ τοῦ δήμου καλῶς καὶ εὐσεβῶς, ἐπιμεμέληται δ]ὲ καὶ τ[ῆ]-
[ς πομπῆς — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]
Search Help
Contact Us