[ ] Boiotia — Thespiai — ca. 230-228 BC — AD 14 (1931/32) 12,1 — BCH 60 (1936) 177, II
1 [— — — — — — — — — — — —] τοὶ ἱαράρχη ἐσγράψονθι αὐτὸν κὴ] τ̣ὼς ἐγγ[ύως ἐπὶ τῆ]
[μισθώσι τῆ ἀντὶ ἐνιαυτῶ ἐπὶ τοῖ εἱμιολίοι, κὴ ἐπαμμισθώσονθι τὰν γᾶν ἐν] τὰ περίσα[α ϝέτεα]·
[κὴ ἤ τί κα μῖον εὕρει ἐν τὸν λοιπὸν χρόνον, ἐν τὸ λεύκωμα ἐσγράψονθι] κ̣ὴ αὐτὸν κὴ τὼς [ἐγγύ]-
[ως ἐφ’ εἱμιολίοι τοῖ μιονώματι παντὶ τῶν περισάων ϝετέων. τῶν δὲ] δενδρέων τῶν ἐν [τῆ γῆ πε]-
5 [φυτευμένων ἐπιμελείσετη ὁ μισθωσάμενος καθ’ ἅ κα ποτταξῶντι] τοὶ ἱαράρχη. ἠ δέ τί κα τέ-
[λος δείει ἐμφερέμεν ἐν τὰν πόλιν εἲ ἐν τὸ κοινὸν Βοιωτῶν, ὔσ]ι ὁ γαεργός. {²vac.}²
[— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]εν τῆ γῆ ἐπιτομάς.
[— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — τοὶ] μισθωσάμενοι, τὸν δὲ
[ — — — — — — —  — — — — — — — — ἐν τὸ λεύκωμα(?)] ἐσγραφείσονθη.
10 [ — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]νθι, ὁ δὲ τὰν αὐλὰν
[μισθωσάμενος — — — — — — — — — — — — — — —]        {²vac.}²
                                              {²Deux lignes en blanc.}²
12 [τοιὶ ἐμισθώσ]αντο τὰς γᾶς τὰ[ς ἱαρὰς τᾶν Μω]σάων ἐ[ν πετταρ]άκοντα ϝέτεα· ἄρχι τᾶς μισ-
[θώσιος ὁ ἐ]νιαυτὸς ὁ ἐπὶ Χαροπίνω. τὸν ἐ[νιαυτ]ὸν ἕκασ[τον· τὰν π]ὰρ Δωροθέας, Καφισόδωρος
[Ὀνασ]ίχω ∙ {⁸22 dr.}⁸ ∙ ἔγγυος Σωκλεῖς Ὀνασι[μί]δαο #⁵⁶ ἄλλη [μισθώ]σιες κὰτ τὰν αὐτὰν πρόρ-
15 ρεισιν ἐν ϝίκατι ϝέτεα· ἄρχι τᾶς μισ[θ]ώσιος ὁ ἐνια[υτὸς ὁ] ἐπὶ Χαροπίνω. τ[ὸ]ν ἐνιαυτὸν
ἕκαστ[ον]· τὰν πὰρ Μνασιστρότω, Νίκω[ν] Φίλωνος {⁸150 dr., 1? ob.}⁸  [․․․ ἔγ]γυος Ἀλέξαρχος Ϝαστέαο·
τὰν πὰρ Ἀριστογιτίδος, Καλίων Νικάνδρω, ϝέτεα [δέ]κα, τὸν ἐνιαυτὸν ἕκ[αστον {⁸82 dr., 3 ob.}⁸ ἔγγυος Ἀρίστων Φιλοκλεῖος]
ἄλ<λ>η μισθώσιες κὰτ τ[ὰ]ν αὐτὰν πρόρ[ρ]εισιν ἐν ἓξ ϝέτεα· [ἄρχι τ]ᾶς μισθώσιος ὁ ἐνιαυτὸς
ὁ ἐπ[ὶ] Χαροπίνω· τ[ὸ]ν ἐνιαυτὸν ἕ[κ]αστον #⁵⁶ τὰν πὰρ Λ̣[․․․․]σίαο, Παντακλίδας Ἀκεσ-
20 τίμω {⁸92 dr., 1 obol}⁸ ἔγγ[ου]ος Ἁγεισίας [Ὁ]μολωΐχω #⁵⁶ Φιλέας Λ[ουσ]ανίαο {⁸90 dr., 4 ob.}⁸ ἔγγυος
Ἀμινοκλεῖς Ἀμινοκλ[ε]ῖος. Μικίων Ὁμο[λ]ωΐχω {⁸68 dr.}⁸· ἔγγυος [Ὀνά]σιμος Πραξίωνος· #⁵⁶
Φιλόδαμος Μνάσωνος {⁸32 dr.}⁸· ἔγγου[ο]ς Φιλέας Φιλοκλεῖος #⁵⁶ Δά[μ]ων Χηρίππω {⁸83? dr.}⁸· ἔγγυος
Μικίων Ὁμολωΐχω.                                                     {²vac.}²
Εὐδάμω ἄρχοντος, Λούσων Κάπωνος ἱαρεὺς γεν[ό]μενος τῆς Μώσης
25 ἀνέθεικε τῆς Μώσης κὴ τῆ πόλι ἀργυρίω δραχμὰ[ς] πετρακισχιλί-
ας διακατίας ἱαρὰς εἶμεν τὸν πάντα χρόνον, ἀπὸ δὲ τᾶς ποθόδω
τᾶς ἀφ’ οὕτω τῶ ἀργυρίω γινυμένας θύεσθη βοῦς ἐν τῆ θυσίη
τῶν πεντεϝετείρων Μωσείων.                                  {²vac.}²
Δάμων Μνασάρχω ἔλεξε· περὶ ἱαρῶ· προ[βεβ]ωλευμ[ένον] εἶμεν αὑτῦ· ἐπιδεὶ Γόργουθος Κλεισθένεος κατέλιπε τῆς
30 Μώσης κὰτ τὰν θείκα̣ν τὰν γᾶν τὰν ἐν τῆ Κερεισίη κὴ τὰς αὐλὰς τόμου ϝοῦ,
σούνταξας ἅμα ϝυκονομία̣ν γίνουσθη· ὅπως
ὦν ἅ τε προήρεσις τῶ καταλιπόντος φανε[ρ]ὰ ε[ἶ] κὴ τῶν π[ο]λιτάων ὁ βωλόμενος ἔχει ἐφορ<ᾶ>σθη τὰν δόσιν ἃν πεπόειτη
τὸν δᾶμον, ἐπί κα τὸ ψάφισμα [κ]ούριον [γ]ένειτη, ἑλέσθη ἀρχὰν δούο ἄνδρ[α]ς μεὶ νεωτέρως τριάκοντα ϝε[τ]έων, τὼς δὲ εἱρ[ε]-
θέντας ἐγδόμεν τὰν ἐνκόλαψιν τῶν γραμμάτων ἐν τὰν στάλαν τὰν ἐν τῦ προυτανίυ ὅπ[ω]ς̣ [ἀνγ(?)]ρ̣άψει ὅπ[ω]
35 κὴ τὺ λυπὺ τὺ ἀντε̣θέοντες γ̣[ᾶς] τ[ῆς] Μώ[σ]ης, τό τε ψάφισμα κὴ̣ τὰς θείκας ἧ̣ς̣ κατέλ[ι]πε Γό[ρ]γο[υ]θος̣ Κλεισθέν[ε]-
ος τὸ μέρος ․ΘΙ̣․․, τὰν δὲ γᾶν τ[ὰν] ἐν τῆ Κερεισίη κὴ τὰς αὐλὰς Τ․․ΘΘ․․Η․Α․Η․․․τῆς [M]ώσης τῆς Ἑ-
λικωνιάδεσσι ἱαρὰν εἶμεν ἐν τ[ὸν π]άντα χρόνον.                       {²vac.}²
τοιὶ ἐμισθώσαντο τὰς γᾶς τ[ὰ]ς ἱαρὰς τῶ Ἕρμαο τὰς ἐν τὸ ἐληοχρίστιον κὰτ τὰ[ν] αὐ[τ]ὰν πρόρ<ρ>εισ[ι]ν̣ ἐν
πετταράκοντα ϝέτεα· ἄρχι τᾶς μισθώιος ὁ ἐνιαυτὸς ὁ ἐπὶ Νίκωνος· τὸν ἐνιαυτὸν ἕκασ[τ]ον·
τὰν πὰρ Ἀνδρέαο Φιλ[ό]μειλος Ναύτωνος, τὰν γᾶν κὴ τᾶν αὐλὰν {⁸101 dr.}⁸, ἔγγυος [Κ]λεάρετ̣ος̣ [Μ]έδον-
40 τος· Κλεάρετος Μέδον̣τος {⁸128? dr.}⁸, ἔγγυος Εὐκράτεις Δαμοκράτεος· Εὐκράτεις Δαμοκράτεο[ς]
{⁸90 dr.}⁸, ἔγγυος Κλεάρε[τ]ος [Μ]έδοντος· Φιλόμειλος Ναύτωνος {⁸54 dr.}⁸, ἔγγυος Νίκων Χαρειτίδα[ο]·
Ἀρίστανδρος Ἀνδ̣[ρ]ω[νί]κω {⁸56? dr.}⁸ #⁵⁶ ἔγγυος Κάλλιππ[ο]ς Ἀσώπωνος #⁵⁶ Ἠνεισίας Σάωνος {⁸51 dr.}⁸ , ἔγγυος
Ἀρίστων Δαματρί[ω]· Ἠν[ε]ισίας Σάωνος {⁸59 dr.}⁸, ἔγγυος Νίκων Χαρειτίδαο· Νόνν[ο]ς Ἀλεξί-
ωνος {⁸60 dr.}⁸, ἔγγυος Ε[ὐπ]ίνων Φιλομε[ί]λω· Νόννος Ἀλεξίωνος {⁸60 dr.}⁸, ἔγγυος Εὐπί<ν>ων Φιλομε-
45 ίλω· Μένων Μένων̣[ο]ς {⁸64? dr.}⁸, ἔγγυος Φίλιππος Ἀρειιφίλω #⁵⁶ Μένων Μένωνος {⁸60 dr.}⁸, ἔγγυος
Φίλιππος Ἀρειιφίλ[ω #⁵⁶] Θεόμναστος Π[ου]θοδώρω {⁸131 dr.}⁸, ἔγγυος Πυθέας Πυθέαο #⁵⁶ τὰν πὰρ Ἀριστάν-
DRW TA\N GA=N KH\ TA\N AU)LA\N *TORTE/AS *FILOKW/MW {8`340 &dr.}8, $E)/GGUOS *QEO/DOTOS *SIMMI/AO: A)/RXI TA=S
μισθώσιος ὁ ἐνιαυ[τ]ὸς ὁ ἐπὶ Χαροπίνω #⁵⁶ τὰν πὰρ Θέωνος κὴ Δ[ω]ροθέας Καφισόδωρος Ὀ̣νασίχω
{⁸44 dr.}⁸, ἔγγυος Σωκ[λ]εῖς Ὀν[α]σιμίδαο· [ἄ]ρχι τᾶς μισθώσιος [ὁ] ἐνιαυτὸς ὁ ἐπ[ὶ] Χαρ[ο]πίνω· τὰν
50 πὰρ Εὐτύχω Μαν̣τ̣ίας Εὐχαρίδαο {⁸325 dr.}⁸, ἔγγυος Κυναγὸς [Θ]εοτίμω, Ἀπολλόδωρος Ὀλυμ-
πίχω· ἄρχι τᾶς μισθώσιος [ὁ] ἐνι[α]υτὸς ὁ ἐπὶ Θρασυμάχω #⁵⁶ ἄλλη μισθώ[σ]ιες κὰτ τὰν αὐτὰν [π]ρόρ<ρ>ε[ι]-
σιν ἐν ϝίκατι ϝέ[τ]εα· ἄρχι τᾶς μισθώσιος ὁ ἐνιαυτὸς ὁ [ἐ]πὶ Νίκωνος τὸν ἐνιαυτὸν ἕκαστον·
τὰ{²vac.}²ν πὰρ {²vac.}² Ἀνδρέαο Ἀριστόκριτος Ἀριστοκρ[ί]τω {⁸71 dr.}⁸, ἔγγυος Φίλων Σιλώθ̣ω #⁵⁶ Σάων Ἱάρωνο[ς]
{⁸52 dr.}⁸, ἔγγυος Ἀριστόκριτος Ἀριστοκρίτω #⁵⁶ Σάων Ἱάρωνος {⁸70 dr.}⁸, ἔγγυος Ἀριστόκριτος Ἀριστοκρίτω·
55 Σάων Ἱάρων[ο]ς {⁸50 dr.}⁸, ἔγγυος Ἀριστόκρ[ι]τος Ἀριστοκρίτω #⁵⁶ Σάων Ἱάρωνος {⁸105 dr.}⁸, ἔγ<γ>υος Ἀρι[στ]όκριτος
Ἀριστοκρίτω· Ἠνεισίας Σάωνος {⁸80 dr.}⁸, ἔγγυος Κλεάρ[ε]τος Μέδοντος #⁵⁶ τὰν πὰρ Ἀγασ[ιστ]ρότω
Ἀριστόκριτος [Ἀ]ριστοκρίτω {⁸120? dr.}⁸, ἔγγυος [Σ]άων Ἱά[ρ]ωνος. {²vac.}²
κεφαλὰ τᾶς μισθώσιος τῶ ἐνιαυτῶ τᾶς γᾶς τᾶς ἱαρᾶς τῶ Ἕρμαο τᾶς ἐν τὸ ἐληοχρίστιον
{⁸2222 dr.}⁸                                                                           {²vac.}²
Search Help