[ ] Boiotia — Thespiai — ca. 230 BC — AD 14 (1931/32) 26,3 — BCH 61 (1937) 217-228
1 Χαριγένεος ἄρχοντος, μεινὸς Ὁμολωΐω νεομ[ε]ινίη. {²vac.}² Δαμοκλεῖς Ϝο[σ]ούνω ἔλεξε· δε-
δόχθη τοῖ δάμοι· τὼς ἱαράρχας τὼς ἐπὶ Χαριγένεο[ς] ἄρχοντος ἐνγράψη ἐν στάλη λιθί[νη τό]
τε ψάφισμα τῶ δάμω κὴ τὰν πρόρρεισιν, καθ’ ἃν ἐμίσθωσαν τὰν γᾶν τὰν ἐν [τ]οῖ Δρυμ[ο][τ][ν]
[δ]α[μόσιαν, κὴ] τῶν μισθ[ω]σαμένων τά τε ὀνύμα[τ]α κὴ τὰ ἐπιπατρίδια [τ]ά τ[ε αὐ]τ̣[ῶν] κ̣ὴ τῶν̣ ἐγ-
5 [γύ]ων, ἐπιγ[ρ]άφοντας ἐπὶ τὰ ὀνύματα τῶν μισθωσ[αμ]ένων τὸ πλεῖθος τῶν τε βλέ[θ]ρων κὴ τ[ῶ] ἀρ-
[γυρ]ίω [ἐφ’ ὅ]ττω ἕκαστος ἐμισθώσατο, κὴ στάση τὰν στάλαν ὅπου κα δοκεῖ ἐν καλλίστοι εἶμεν,
βω[λευο]μένως πεδὰ τῶν πολεμάρχων· τ[ὸ]ν δὲ ταμ[ί]αν διδόμεν ἀργύριον ἐν οὗτα, τὸ δ’ ἅλωμα
[τὼς ἱαρ][ρ]χας ἀπολογίξασθ[η] κὰτ [τὸ]ν νόμον. {²vac.}² ἐμίσθωσαν τὰν γᾶν τὰν δα[μ]οσίαν τὰν ἐν
Δρυμοῖ ἱαράρχη Εὐο̣ρ̣μ[ί]δα[ς ․․]δ[ω]ν[ο]ς, Δαμοκλεῖς Φοσούνω, v Νεομ[ε]ίδεις [Θ]ειβανγέ[λω], Φει̣δ[ό]-
10 λαος Πά̣[τ]ρωνος, v Γόργυθος [Κλει]σθ̣[έ]ν[ε]ος· γρ[α]μματιστὰς Ἀ̣[ρ]ισ̣τέας Π[ου]ριάδαο. πρόρρεισις κα-
θ’ ἃν ἐμίσθωσαν· {²vac.}² ὁ μισθωσάμενος π̣[ὰρ] τ[ῶ]ν ἱαρ̣[αρ]χ[άω]ν [τὰν γᾶν τ]ὰν̣ δαμοσί[α]ν τὰν ἐν Δρυ-
μοῖ ϝερ]γ[είσι ϝέ]τια [πέ]ντε κὴ [ϝ]ίκατ[ι]·[ρχι τῶ χρόνω ὁ ἐνιαυτὸς ὁ ἐπὶ] Χαριγέν[ε]ος ἄρχοντος.
κατα[βα]λῖ [δὲ τὰν] μίσθωσιν τοῖς ἱαράρχης [ἑκάστω τῶ ἐνιαυτῶ ἐν τοῖ Ἀλαλκομε]νί[οι] μ[ε]ινί, κὴ οἴσι τὰν
δε[κά]ταν κὰτ [τὸν νό]μον· ἐν[γύως δὲ καταστ]άσ[ι τοῖς ἱαράρχης ἀξιοχρειέας, τῶ μ]ὲν ψεύδεος παρχρεῖ-
15 μ̣[α], ὅλ[α]ς δὲ τᾶς μ[ι]σ[θώ]σιος τρ[ι]ῶν ἁμ̣εάω]ν .Μ̣Ο̣․Ο̣Υ̣Φ̣․․(?)  κὴ ἐννέχυρο]ν δώσι ὑπέρ τε αὐτοσαυτῶ κ[ὴ]
[τ]ῶν ἐνγύων [ἑκ]άσ[τω δύο ὀβολώς· ἠ δέ κα μεὶ καθιστάει τὼς ἐνγύως, ἐπα]μμισ[θ]ώσονθι τ[ο]ὶ ἱαράρχη. ἠ δέ
[κ]α μῖον ε[ὕ]ρει ἐν [τὰ πέντε κὴ ϝίκατι ϝέτια, ἐν τὸ λεύκωμα ἐσγραφείσετη ὑπὰ τῶν ἱαρ]αρχάων αὐτὸς κὴ ὁ
ἔνγυος τῶ [ψ]εύδ[εος] ἐφ’ εἱ[μιολίοι. ἠ δέ κά τις τῶν μισθωσαμένων μεὶ κατα]βάλλει τὰν μίσθωσιν [ἐ]ν
[τοῖ γεγ]ραμμέν[οι χρόνοι, τοὶ ἱαράρχη ἐσγράψονθι αὐτὸν κὴ τὼς ἐνγύως ἐπὶ τῆ] μισθώσι τῆ ἀντ’ ἐνιαυ-
20 τῶ ἐ[φ’ εἱ]μιο[λίοι, κὴ ἐπαμμισθώσονθι τὰν γᾶν ἐν τὰ περίσαα ϝέτια· κὴ ἤ τί κα μῖο]ν εὕρει ἐν τὸν λοιπὸν
[χρό]νον, [ἐν τὸ λεύκωμα ἐσγράψονθι αὐτὸν κὴ τὼς ἐγγύως ἐφ’ εἱμιολίοι τ]οῖ μιονώματι παντὶ
τῶν π[ε]ρισάων ϝετέων ․․Π․— — — — — — — — —Υ․․Σ․ΙΕΝ τοῖς δέκα
․․․οισαν․Ε— — — — — — — — — — — — — — —#⁷․Ρ̣Α․ΕΙ̣Ι․ΤΑΑ․․Λ̣
․ΣΣ․Π․#⁷̣ ΚΗ?̣ΕΠΡΕ․․․․Ν․Ρ․ΤΓ̣— — — — —Ν․․ΛΩ̣#⁷ [ἐ]ν τοῖς π̣έντε
25 κὴ ϝίκατι ϝέ[τε]σ̣[ιν(?)] Λ․ΝΚ․․․ΚΕ—c.5—ΝΤΑΝ— — —c.25— — —Γ․ΑΝ ἐσσεῖμεν ὑπα-
γράψασθη ἄ[λ]λω̣[ν] π[έν]τε [κὴ ϝίκατι ϝετίων(?) — — — — — — —]Η ἐσσελθόντος
․․․ΡΟΝ․#⁷․․ΟΛΩΔ․․#⁷․— — — — — — — — — —Λ̣Γ̣ΕΙ̣ΑΝ· ἠ δὲ μεὶ, ἀμ[μισ(?)]-
θωσάντω κὴ #⁷․ΝΓ̣— — — — — — — — — — — κὰτ τὸ[ν] νόμον· περὶ δὲ̣
․․ΑΔΕ τοὶ μισθωσ[ά]μ[ε]νοι [κ]αταλ[ίψ]ο[ν]θ[ι(?)] ΤΕΙ— — —ΕΚ̣․ΣΤΗ̣(?)ΑΛ̣—3-4—
30 [π]ερὶ [δὲ] Τ— — — — — — — — — — — — — — — — —ας δόρα̣ τρί[α —c.5—]
Ο̣ΕΡΕΣΠΕΙ․․ΝΔΟΡΑ̣․․․ΠΤϜ̣Ι̣Ο#⁷[— — — — — — — — — — τρ]ία — —c.9— —
․․ΘΗ․․ΑΣΑ․#⁷․․․․ΟΣΤΑ̣— — — — — — — — — — — —ΣΥ̣․Α— —c.9— —
Δ̣ιωνούσω τῶ Ν̣ΟΣ․#⁷․Β— — — — — — — — — — — —ΣΧ․Α․Α— —c.8— —
Ε̣Ν̣․․ΙΨΟΝΘΙ ἀπὸ τῶ ϝέτεο[ς — — — — — — — — — ἐν] τ[ὸ] λεύκ̣ωμ[α — —]
35 ΤΩ․ΤΕ̣ΙΩΤΟΠΩ̣ΣΤΗ․․ΠΑ̣— — — — — — — — — — — — — — — —ΔΕΘ̣
․ λίψοντες τόμον ․Ω․Γ̣— — — — — — — — — — — — — — — —Α̣Υ̣Ν̣
ΤΩΝΜΕΝΩ̣․ΕΙΛ․Ε̣․Ε— — — — — — — — — — — — — — — — — — —
τῶ Ἀπόλλωνος τ̣ῶ̣ [Ἀ]ρχεγ[έταο(?) — — — — — — — — — — — — —]
Ι․ΙΑΤΩ․Α#⁷ΕΡ․ΑΝΕ̣ΠΡΟΣΤΑΤ— — — — — — — — — — — —Ε․․․․Ι#⁷
40 ․․ΑΛΩ ἐμβάν̣τ̣α χω[ρίον(?) — — — — — — — — — — — —]Π․․․#⁷ΟΔ
ΤΑΝΜΕΝΑ[— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]
ΣΤΑ[— — — —c. 27— — — —]ΤΩ[— — — — — — — — — — — —]Ι̣Ν κὰτ τὰν
․․․․․․․․Υ̣ΣΤ— —14— —Τ̣ΑΝΠΑ— — — — — — — — καταλίψι δὲ κ[ὴ]
χωρίον ΤΟΝΟΠΤ․Ε․Ε— — — — — — — — — — — —ΝΑΣ τὰς ὑπαρ[χώ]-
45 σας συνχωρε[ί]σι #⁷ΙΟ#⁷․Ε̣Ι̣․․Ν̣․Ι̣Ο̣ΝΕΣ[— — — — — ἐσγ]ρ[α]φείσονθη
τὼς ὑπὰ νόμω ΕΡΓΕΙΣ— — — — — — — — — — — — — — — — —
ΚΑΣΤΑΙΕΜΙΣΟΤ— — — — — — — — — — — — — — —Τ̣․Λ̣ΠΥΛ̣Α̣․Ν̣․
ΦΟΤΑ ὔσι κὴ — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
ΕΣ#⁷․․․ΑΝ#⁷․Ν̣Ε․․Δ— — — — — — — — — — — — — — — ἔνγυος
50 [— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — τὸ]ν ἐνιαυτὸν Λ̣ΕΓ
[— — — — — — — — — — — — — — — — β]λέθρα ․․ΕΠΙΞΕΝΕ․ τ[ὸ]ν [ἐνι]-
αυτὸν [ἕκ]αστον — —c.15— —ων․․ωνος #⁷․․․․9․․․․Α̣ΤΑΝ̣— Ξένων Ξένωνος #⁵⁶ Λ̣Ε̣․․․6․․․
Ξέ[ν]ων [Κ]λ̣υτομάχ[ω — —9-10— — Ἁγεί]σιππ[ος] Ἁγεισ[ίππω(?) ․․․]ΑΤΩΝ․․․․․Ο̣Σ̣․Ο̣ΜΩ̣․ΩΝΔ̣․ [κα]-
θάπερ Ω— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —Υ․ΤΑΟ̣ΣΝ․․․Α
55 Δέξων Θεοδώρω [— — — — τὸν ἐν]ιαυτὸν ἕκαστον #⁵⁶ {⁸100 st., 1 dr.?, 1 ob.?}⁸
{⁸2 st.}⁸ #⁵⁶ ἔγγυο[ς — — — — — — — — — — — —]ο δόρα #⁵⁶ ΔΔΔΔ #⁵⁶  τὸν ἐνι-
[α]υτὸν ἕκ[αστον — — — ἔγγυος — — —] Κα[λ]λιφάοντος [— —φ]άντεις Θουμίαο, βλέθρα {²vac.}²
𐅃ΙΙΙ #⁵⁶ δόρα #⁵⁶ ΔΔΔΔ #⁵⁶ τὸν [ἐνιαυτὸν ἕκαστον — — — ἔ]νγυοι [— — —]κλεος, Ρο․․․δας ․․․Ι․Λ̣Ι̣
Δ̣․․․․․․․Ι̣․․Δ․Ο̣Ν̣[— —c. 18— —] Ἀρίστων․․․Ο̣Σ․․․․․․․ β̣λ[έθ]ρα ․․․[#⁵⁶ δό]ρα 𐅄Δ̣ #⁵⁶ τὸν
60 — — — — — — — — — — —ο #⁵⁶ Ἀρίστων Ἀ[ρι]στοκ[ρί]τω, Φίλων Θεο[δώ]ρω
[— — — — — — — — — — βλ]έθρ[α] #⁵⁶ 𐅃 #⁵⁶ δόρα [—, — τὸν ἐνιαυτὸν ἕκαστον — — ἔ]γγυος Ἀλέξιππος
Ἀλ[εξ]ίω[νος — —c. 14— —] Ἀλκέτας ․․․․τέλ[ε]ος #⁵⁶ [β]λέ[θρ]α[․․․․] δόρα Δ̣Δ̣Δ̣𐅄, τὸν ἐνιαυτὸν {²vac.}²
[κασ(τον)(?)] #⁵⁶ ἔγγυ[ος — — — — — — — — — — — — — — — —]Σ․ΙΑΣΕΙΔΟΣΚΗΒ․
․․․․․ΜΑΣ․․․· βλέθ[ρα ․․] τὸν ἐνιαυτὸν ἕκα[σ(τον)(?) ․․․] #⁵⁶ ἔγγυος [Ξ]ενοκράτεις Δάμωνος {²vac.}²
65 ․․․ΑΙ̣Ι̣ #⁵⁶ τὸ πὸτ τὸ ΠΑ̣Σ̣ ΚΑΓ[— — — Μ]νασι[σ]τ[ρό]τω, Καλλίας Ἄγ[ω]νος, Ἀρχίας —7—
․․․ΟΜ․Λ̣#⁷․․ΕΟΙΛ— — — — — — — — — — — — — — —φιλος Ἀρχίαο — — —
․․․․Α̣Ν․ΑΟ․ΙΓ․․․․Ε̣Ρ̣#⁷[— — — — — — — — — — — — βλ]έθρα 𐅃ΙΙ #⁵⁶ τὸν ἐν[ι]-
[αυτὸν ἕκασ(τον)(?) — ἔ]γγυος [—] Πολέας [ — — — — — — — — — — βλ]έθρα
[․․․․—δό]ρα [—․]. κεφαλὰ [τᾶς] μισθώσ[ιο]ς [τᾶς γᾶς δαμοσίας τᾶ]ς ἐν Δ[ρυμ]ο[ῖ] τῶ
70 [ἐνιαυτῶ ἑκάστω ․․․]{⁸1974 dr.}⁸            {²vac.}²
Search Help