IG II² 924
[ ] Att. — non-stoich. — c. init. s. II a.?
See also:
[τοὺς δὲ θεσμοθέτας κτλ. εἰσαγαγεῖν αὐτῶι τὴν δοκι]-
1 [μασίαν τῆς πολι]τ̣ογρα[φίας καὶ εἶναι αὐτῶι δοκιμασ]-
[θέντι γράψασθαι] φυλῆς [καὶ δήμου καὶ φρατρίας ἧς ἂν βούλ]-
[ηται· εἶνα]ι δὲ Λεο[ντ? — — — — — — — — — — — — — — —]
․․c.8․․․έχοντι καὶ ε[ἰς τὸν μετὰ ταῦτα χρόνον τὴν αὐ]-
5 [τὴν εὔνοι]αν(?) εὑρέσθαι [καὶ ἄλλο ἀγαθὸν παρὰ τοῦ δήμ]-
[ου ὅτου ἂν δ]οκῆι ἄξ̣ιος [εἶναι. ἀναγράψαι δὲ τόδε τὸ ψή]-
[φισμα τὸν γρα]μματέα [τὸν κατὰ πρυτανείαν ἐν στήληι]
[λιθίνηι καὶ στῆ]σαι ἐν ἀ[κροπόλει, εἰς δὲ τὴν ἀναγραφὴν τῆς]
[στήλης μερίσαι τὸν τ]αμί[αν τὸ γενόμενον ἀνάλωμα].
Search Help
Contact Us