IG II² 885
[ ] Att. — non-stoich. — c. 200 a. — IG II² 885 Add. (pt. 1.2 p. 668)
1 ․․․․․․c.16․․․․․․ ὁ βα[σιλεὺς — — —]
․․․․․c.14․․․․․ πρὸς του — — — — —
․․․․c.13․․․․․ν μὲν παρὰ Ι — — — —
․․․․c.13․․․․․ν τὰς επεΣΑ̣Ν#⁷ — — —
5 [․․c.7․․ οὐθὲ]ν ὑποστειλαμεν — — — —
․․․c.11․․․․ τῶν Ἑλλήνων κα — — —
․․․c.11․․․․ κατὰ τὰ ἔθνη τιμω#⁷ — —
․․․c.11․․․․μενη ἀνείθη. v ἀπετ — — —
[․․ βασι]λέως Ἀττάλου ἐν αἷς οἱ κατ̣ — —
10 ․c.5․ον καὶ τοὺς κατέχοντας θεο[ὺς —]
․․․․ π̣οιήσουσιν δὲ καὶ σύνναον καὶ — —
[․․ τὰ]ς γεγενημένας ὑπ’ αὐτοῦ πράξ[εις — — — — —]
[․․․ Ἑ]λλήνων· v βουλόμενος δὲ καὶ εἰς — — — — —
[․․․ σ]αφεστέραν τήν τε εὐσέβειαν κα[ὶ — — — — —]
15 [πατ]ρίου αὐτῶι ὑπάρχοντος τὸ τιμᾶν — — — — — — —
․ο̣ν ὑπάρχοντα v καὶ νῦν δὲ παραλα[βὼν — — — διὰ τὴν Ἡρακ]-
λέους πρὸς Αἰακὸν συγγένειαν Ι — — — — — — — —
οις ἐξεφθαρμένων τῶν τὴν ἀρχὴ[ν — — — — — — —]
προτέραν τιθέμενος τῆς π̣ — — — — — — — — — —
20 [․․ ε]ὐνοίας ἠβουλήθη συ — — — — — — — — — —
[․ ἀνθ]ρώπων· v ἀπεστ[αλ — — — — — — — — — —]
[․․5․․ πα]ραγε[νόμενος — — — — — — — — — — —]
Search Help
Contact Us