[ ] Att. — non-stoich. — p. post 229/8 — IG II² 835 Add. (pt. 1.2 p. 668)
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
1 ․․․c.11․․․․ν ὁ δῆμος ἐξ ἐπιδόσε[ων ․․c.8․․․]
․․․c.10․․․ εἰς τὴν σωτηρίαν τῶμ π[ολιτῶν]
․c.6․․ο․ς [ἐ]πέδωκεν καὶ ὑπὲρ ἑαυ[τοῦ καὶ]
[ὑπὲρ τῶ]ν ὑῶ[ν] ἀμφοτέρων ὅσον πλεῖστον [ἦν ἐν]-
5 [δεχό]με[ν]ο[ν, εἰς ․․5․․] δὲ τὸ[ν] προδανεισ[μὸν τὸν]
[ὑπὲρ τ]ῶν [εἰς] τὴν ἐλευθερίαν ἐπ̣․․․c.10․․․
[․․․ χιλί]ας? προεισήνεγκεν δρα[χ]μὰ[ς ․c.6․․]
․․c.8․․․θείς, ἀλλὰ αὐτὸς ε․․․c.11․․․․
[π]ο[λιτ]ε[ία]ς στοχαζόμενος· καὶ [ν][ν τοῦ δήμου]
10 [εἰς τὴν ὀχύ]ρωσιν τοῦ ἐν Ζέαι λιμένο[ς ψηφισαμένου]
[ἐπίδοσιν], ο̣ὐ̣[δὲ] ταύτης ἀπολέλειπται [τῆς ἐπι]-
[δόσεως], ἀ̣λ̣λ̣ὰ̣ τοῖς πολίταις ἐνάμιλλο[ν παρα]-
[σκευάζω]ν ἑαυτὸν εἰσενήνοχεν ὅσο[νπερ ὁ]
[δῆμος ἦν ἐ]ψηφισμένος καὶ ὑπὲρ ἑαυτοῦ κ[αὶ ὑ]-
15 [πὲρ τῶν ὑῶν] Θαρρύνοντος καὶ Ἀγα̣μ̣έ[ν]ου[ς· ὅπως]
[ἂν οὖν ὁ] δῆμος τοῖς εὐεργετεῖν ἑαυτὸ[ν βουλομέ]-
[νοις κατὰ] τὰ δυνατὰ φαίνηται τῶν ἀ̣[γαθῶν με]-
[μνημένος], ἀγαθῆι τύχηι δεδόχθαι τῆι βο[υλεῖ]
[τοὺς λα]χόντας προέδρους εἰς τὴν ἐπιοῦ[σαν ἐ]-
20 [κκλησ]ίαν χρηματίσαι περὶ τούτων, γνώ[μην δὲ]
[ξυμβά]λλεσθαι τῆς βουλῆς εἰς τὸν δῆ[μον ὅτι δ]-
[οκεῖ] τεῖ βουλεῖ, ἐπαινέσαι Ἀπόλλα[ν] Ο̣ρ̣[․․․ Λακε]-
[δαιμ?]όνιον {²⁷[Κα|λχηδ]όνιον?}²⁷ καὶ στεφανῶσαι θαλλοῦ [στεφάνωι]
[φιλοτ]ιμίας ἕνεκα καὶ εὐνοίας τῆς εἰ[ς τὴν βουλὴν]
25 [καὶ τὸν] δῆμον· εἶναι δ’ αὐτὸν πρόξενον [αὐτὸν καὶ ἐκ]-
[γόν]ο[υ]ς· ὑπάρχειν δ’ αὐτῶι καὶ ἔγκ[τησιν οἰκίας ἐν]-
[τὸς ταλάν]του, γῆς δὲ δυεῖν ταλάντ[ων. ἀναγράψαι]
[δὲ τόδ]ε τὸ ψήφισμα τὸγ γραμματέα [τὸν κατὰ πρυτ]-
[ανεία]ν ἐν στ[ήλη]ι λιθίνηι κα[ὶ] στῆσ[αι ἐν — — — —]
30 [—, τὸ δὲ] ἀνάλ[ωμα τ]ὸ γενόμ[εν]ον [εἰς τὴν ἀναγραφὴν καὶ]
[ἀνάθεσιν τῆς στήλης μ]ερίσαι τὸν τ[αμίαν τῶν στρα]-
[τιωτικῶν].               vacat
Search Help
Contact Us