[ ] Epeiros — Dodona — ca. 350-200 BC — Bronzen aus Dodona (1909) 39-42 (ph.)
face A.a.1 Εὐκράτης αἰτεῖ Δία Ναῖον
καὶ [Διώναν· ἁ γυνὰ] Θευξένα
[Θευξένου — — — — — — — —]
[— — — — — — — — — — — —]
face B.b.1 ἦ γυν̣α[ῖ]κ̣α ἃν̣ ἐ̣-
π[ὶ] γνώ[μ]ας̣ ἔ[χ]ε̣[ι]
λαβ̣[εῖν λ][ιον] κ̣α[ὶ]
ἄμ̣ε[ι]νον πράξε[ι];
face A.c.1 δεῖξο̣ν̣, ὀ͂ Ζεῦ, εἴ
μ̣ο̣ι εἴη̣ λ[ο͂]ι[ο]ν
[κ]αὶ ἄ̣μ̣ε[ι]ν̣ο̣[ν δ]ο̣ῦ̣ν̣[αι]
φυ̣γ̣α̣τ̣έρας̣ Θ̣εοδ[όˉ]-
5 {Ν}[ρ]οˉι {²⁶θυγατέρας Θεοδόˉροˉι}²⁶ καὶ Τεισίαι.
Search Help