[ ] Attica — Athens — 380 BC — CID 1.10 — SEG 28.100
1 [Π]υθέ̣ο̣ ἄ̣ρχοντος, [ἐπ]ὶ τῆ̣ς [Ἱ]π̣[π]οθ[ων]τίδ̣ο̣ς τρίτη[ς πρυτανείας — — — — — — — — — — —]
[․]․Ο[․․․] {²vac.}²
δικα̣[ξῶ τ]ὰς δ[ίκ]ας ὥς κα̣ δ[ικ]αιοτά̣τα̣[ι γ]νώμα[ι, τ]ὰ̣ μὲγ γε[γρ]αμμ[ένα — — — τὰ δὲ ἄ]-
γρα[πτα (?) κ]α̣τὰ γνώμαν τὰν αὑτο̣ῦ̣ καὶ [ο]ὐ̣ κ̣ερδ̣α̣ν̣ῶ τᾶν δ[ικ]ᾶν οὐ[δεμιᾶι (?) — — — — — — —]
5 ΠΟΚΛ̣․․․Ι̣ τὰ καταδικασθέντα ἐκπραξέω ἐν δύνασιν {²traces}² [— — — — — — — — — — — — — —]
τῶι ἑ[λ]όντ[ι] οὐδὲ τῶν [χ]ρημάτων τῶ[ν] Ἀμφικτιονικῶν {²traces}² [— — — — — — — οὔτ’ αὐτὸς ἐγὼ οὔτ’ ἄλλος]
ἐμίγ̣γ̣α οὐδ’ ἄλλωι δωσ[ῶ] τῶγ κοινῶν χρημάτων {²traces}² [— — — — — — — — — οὕτως ποὶ]
τ[ο͂] Ἀπόλλωνος τοῦ Π[υ]θίου καὶ τᾶς Λατο͂ς καὶ τᾶς Ἀρτά̣[μιτος ὑπίσχομαι καὶ εὐορκέοντι μέμ μοι πολ]-
λὰ καὶ τἀγαθά, αἰ δ’ ἐφιορκέ<οιμι>, τὰ κακὰ ἀντὶ τῶν ἀγαθῶν· [— — — — — τῶν γ]-
10 εγραμμένων μὴ ἀπογραψ[ε͂]ν ἄλ̣λ̣[ο] ἢ̣ κατὰ τοὶ ἱερομνάμ̣[ο]ν̣ες κε[λευσέοντι — — — —]
κ̣[α]τ̣ὰν δ[ί]κ̣αν μηδὲ δῶρα δεξε̣ῖ̣σ̣θαι μηδέπο̣κ̣α̣· οὕτω̣ς ὑπί̣σχ[ο]μα̣[ι ποὶ το͂ Ἀπόλλωνος το͂ Πυθίο καὶ τᾶς Λα]-
το̣͂ς̣ καὶ τᾶς Ἀρτάμιτος καὶ εὐ̣[ορ]κέοντι μέμ μ[ο]ι πολλὰ καὶ ἀγαθά̣, [αἰ δ’ ἐφιορκέοιμι — — —· τὸς δὲ]
ἱερομνάμονας ὁρκιξέω καὶ τ̣ὸς κ̣άρυκ̣ας τὸν αὐτὸν ὅρκον {²traces}² [— — — — — — — — — — —]
τ̣ὸ̣[μ] φόρον [κ]αὶ τ̣ὰ ἱερῆ̣ι̣α ἀθρόα συναγόντων τὸ ἔ̣θ̣νος τὸν δοκιμ[α — — — — — — — ἑκ]-
15 ατόμβαν ὅ[ρ]κον ὀμόσας εἷπερ τοὶ ἱερομ[νάμ]ονες δοκιμαζέτω ∶ Π[— — — — — — — — — αἴ τις τὰν γᾶν ἐπιερ]-
γάζ̣[ο]ιτο̣ ἃν Ἀμφικτίονες ἱάρωσαν, ἐπεί κ̣[α] ἁ π̣έ̣[ρο]δ̣ο̣ς̣ γ̣ί̣ν̣[η]τ̣α̣ι̣, ἀ̣ποτ[εισάτω — —]
στατῆρ̣α̣ς αἰγιναίος κὰτ τ[ὸ] πέλεθρον ἕ̣[κασ]τον. τ̣ο̣ὶ̣ δ̣ὲ̣ ἱ̣[ερομνάμονες περιιόντων ἀεὶ τὰν ἱερὰν γᾶν]
καὶ π̣ρ̣[ασ]σόντων τὸν ἐπιεργαζόμενον· αἰ δὲ μὴ περιιεῖεν ἢ μ̣[ὴ πράσσοιεν, ἀποτεισάτω ὁ μὴ περιιὼν]
μηδ’ ἐ̣[κπ]ράσσων τριάκοντα στατῆρας· αἰ δέ κα μὴ ἀποτίνηι Θ[— — — — ἁ πόλις ἐξ ἇς κ’ εἶ ὁ ἱαρομνάμων (?)— —]
20 εἰλέσ[θω] τοῦ ἱαροῦ καὶ στρατευόντων ἐπ’ αὐτὸς Ἀμφικτύονες [— — — — — — — — — — —]
ΛΩΝ[․․· ἐκ] τᾶς ἱερᾶς γᾶς κόπρον μὴ ἄγεν μηδεμίαν οἰκησιος· ΕΠΙ[— — — — — —]
ΕΝ <ϝ>ιδία[․] ἐπὶ θαλάσσαι, τὰς δὲ παστάδας κοινὰς εἶμεν πάντεσσι [{²traces}² — — μι]-
σθὸν μη[δ]ένα φέρεν μηδενὶ μηδ’ ἐνοικε͂ν τὸν αὐτὸν πλέον τριάκ[οντα — — — — — — —]
ἐνοικ̣ε̣͂[ν μ]ηδεμίαν, μηδὲ μύλαν ἐνεῖμεν μηδὲ ὅλμον· αἰ δέ τις τ[ὸς νόμος τούτους παρβαίνοι τοὶ ἱ]-
25 αρομν̣[άμ]ο̣νες ζαμιόντων ὅτινί κα δικαίωι σφ[ι]ν δόκηι εἶμεν ΕΠΩ̣[— — — — — — — —]
κἀξαγ[γε]λ̣λόντων ποὶ τὸς ἱαρομνάμονας: λῶτις· ἁ λῶτις τᾶς Ἀμφι[κτιον — — — — στατῆρες]
αἰγινα[ῖ]ο̣ι· τὸ δ’ ἀμπέχονον πεντήκοντα καὶ ἑκατὸν στατῆρ[ες αἰγιναῖοι — — (?) πορπαμά]-
των ἑκατὸν στατῆρες αἰγιναῖοι· τᾶς στεφάνας ἑκατὸν στατῆρ[ες αἰγιναῖοι — — — —]
δεκα στατῆρες αἰγιναῖοι· τᾶς ἀσπίδος διακάτιοι στατῆρες αἰγι[ναῖοι — — — — — στα]-
30 τῆρες αἰγιναῖοι· λόφου πεντεκαίδεκα στατῆρ[ε]ς αἰγιναῖοι· δόρατ[ος — — — στατῆρε]-
ς αἰγιναῖοι· καὶ τὰ πορ<π>άματα καὶ ἁ στεφάνα χρύσεα ἐόντων Π[— — — — — — — —]
ἐνεσστω· [τ]οῦ βοὸς τιμὰ τοῦ ἥρωος, ἑκατὸν στατῆρες αἰγιναῖοι ΤΑΣ[— — — — — —]
ὀφειλέτω. χρηστήριον αἴ τ[ι]ς κα μ[ὴ] π̣αρέχηι, ἑκατὸν στατῆρας ὀφε[ιλέτω — — — —]-
Σ ἔφοδον θύεν ἐν Ἀνεμαίαις τριτε̣ύ̣αν κηύαν τῶι τ̣[ρ]ι̣κ̣τεύαν ΚΗΥΜ[— — — — — ἀκέσ]-
35 ιος· τὸν ναὸν τοῦ Ἀπόλλων[ο]ς το͂ Πυθίο καὶ τὰν αὐλὰν καὶ τὸν τᾶς Ἀ[θαναίας τᾶς Προναίας ναὸν καὶ τὸν (?)]
δρόμον καὶ τὰν κράναν τὰν ἐμ πεδίωι τοὶ ἱαρομνάμονες τοὶ Ἀμφι[κτιονικοὶ(?) κατὰ τὰν Πυθιάδα ἑκά]-
σταν ἐφακείσθων πρὸ Πυθ[ί]ων ὅτινός κα δέωνται· αἴ κα μὴ τοὶ ἱαρομ[νάμονες τοὶ Ἀμφικτιονικοὶ]
ἐν {ται} τᾶι Πυθιάδι τὰ ἱαρὰ{ι} ἐπικοσμήσωντι ὅτινός κα δέωνται, ἀπο[τεισάτω — — — —]
στατῆρες αἰγιναίος· αἴ κα μὴ ἀποτίνηι τ[οῖ]ς̣ ἱερομναμόνεσσι το̣[ῖς Ἀμφικτιονικοῖς εἰλέσθω τοῦ ἱ]-
40 αροῦ ἁ πόλις ἐξ ἇς κ’ εἶ ὁ ἱαρομνάμων ἔντε κα ἀποτείσηι ∶ ὁδῶν· ΤΑ․[— — — — — — — τ]-
ὰς γεφύρας ἐφακε͂σθαι Ἀμφικτίονας κὰτ τὰν αὑτο͂ ἕκαστον Κ[— — — — — — — — — — —]
μὴ σίνηται καὶ τοῦ δρόμ[ου] τοὺς ἱαρομνάμονας τοὺς Ἀμφικτι[ονικοὺς ἐπιμελεῖσθαι(?) ὅτινός κα δ]-
έηται καὶ ζαμιούντων τοὶ ἱαρομνάμονας κἠπὶ τοῖς ποταμοῖς — — — — — — — — — — — ἱερομηνία(?)]
ἁ Πυθιάς ∶ ἐνιαυτία ἁ ἱερομηνία ἁ Πυθ[ι]άς, ἴσα πάντεσσι ἐκ τᾶς Η̣[— — — — — — — — — — — — — —]
45 Πυθιάδα ἐόντων τοῦ Βου[κ]ατίου μηνὸς τοῦ ἐν Δελφοῖς· τὸς δ’ ἐπ[αγγέλλοντας τὰ Πύθια (?) πεμπόντων Δ]-
ελφοὶ τοῦ Βυσίου μηνός· α[ἰ] δέ κα μὴ πέ[μ]πωντι, ἀποτεισάντω[ν — — — — — — — — — — — — — — — —]
πὸτ τὸν θεὸν κὰτ τὰ πάτρια διδόντων τοῖς Δελφοῖς· αἰ δέ κ̣α [μὴ δίδωντι — — — — — — — — — — — — μὴ]
[δε]χ̣ωνται τὰν ἐκεχηρία̣[ν], εἰλέσθω τοῦ ἱαροῦ Π[— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]
[․․․․․] ἐ̣κ̣εχηρίαν ἱερομη̣ν̣ί̣ας {²traces}² [— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]
Search Help