[ ] Att. — stoich. 48 — c. 232/1 — IG II² 791 Add. (pt. 1.2 p. 667)
frg. a-c.1      ταμίας στρατιω[τικῶν]
Εὐρυκλείδης Μικίωνος [Κηφισιεύς]
[ἐ]πὶ Διομέδοντος ἄρχοντος ἐπὶ τῆς [․․․8․․․․δος δεκάτης πρ]-
υτανείας, ἧι Φορυσκίδης Ἀριστομένου Λ[ευκονοεὺς ἐγραμμά]-
5 [τε]υεν· v Ἐλαφηβολιῶνος ἕνει καὶ νέαι ἐμ[βολίμωι, δευτέραι τ]-
[ῆς] πρυτανείας· ἐκκλησία· τῶν προέδρων ἐ[πεψήφιζεν Καλλίσ]-
[τρ]ατος Τελεσίνου Ἐρχιε[ὺς κ]αὶ συμ[πρόεδροι]·  vacat
                      ἔδοξεν τῶι δήμωι·
[θε]όφημος Τιμοκλέους Μαραθώνιος εἶπε[ν· v ὅπως ἂν χρημάτων]
10 [π]ορισθέντων ἔχει ὁ ταμίας μερίζειν τὰ [δεόμενα, ἵνα κατὰ τὸ]-
[ν κ]ατάλοιπον χρόνον τοῦ ἐνιαυτοῦ συνκ[ομισθῶσιν οἱ ἐκ γῆς?]
[κ]αρποὶ μετ’ ἀσφαλείας· v ἀγαθεῖ τύχει δε[δόχθαι τῆι βουλεῖ] (47)
[τ]οὺς λαχόντας προέδρους εἰς τὴν ἐπιοῦ[σαν ἐκκλησίαν χρημ]-
[α]τίσαι περὶ τούτων, γνώμην δὲ ξυμβάλλε[σθαι τῆς βουλῆς, ὅτι]
15 δοκεῖ τῆι βουλεῖ, v τοὺς βουλομένους τῶ[ν πολιτῶν καὶ τῶν ἄλ]-
λων τῶν οἰκούντων ἐν τῆι πόλει ἐπιδιδό[ναι εἰς τὴν σωτηρία]-
ν τῆς πόλεως καὶ τὴν φυλακὴν τῆς χώρας ἐ[παγγείλασθαι τεῖ β]-
ουλεῖ ἢ πρὸς τοὺς στρατηγοὺς ἀπογράψα[σθαι ἐντὸς μηνὸς Μο]-
υνιχιῶνος· v μὴ ἐξέστω δὲ μηθενὶ ἐπιδοῦνα[ι πλέον ΗΗ δραχμῶν]
20 μηδ’ ἔλαττον v 𐅄· v εἶναι δὲ τοῖς ἐπιδοῦσι [στεφανωθῆναί τε κα]-
ὶ ἐπαινεθῆναι καὶ τιμηθῆναι ὑπὸ τοῦ δήμ[ου καθότι ἂν ἦι ἄξι]-
ος ἕκαστος αὐτῶν· v τὸν δὲ γραμματέα τοῦ δ[ήμου ἀναγράψαι τό]-
[δ]ε τὸ ψήφι[σμα] καὶ τὰ ὀνόματα τῶν ἐπιδόντ[ων ἐν στήληι λιθίν]-
ει κ[α]ὶ στῆσαι ἐν τῆι ἀγορᾶι, ὅπως ἂν φανερ[ὰ ἦι ἅπασιν ἡ φιλοτ]-
25 ιμία τῶν βουλομένων εὐεργετεῖν τ[ὸν] δῆμ[ον· v τὸ δὲ ἀνάλωμα τ]-
ὸ γενόμενον εἴς τε τὴν στήλην καὶ τὴν ἀ[ναγραφὴν τῶν ὀνομάτ]-
ων μερίσαι τὸν ἐπὶ τῆι διοικήσει· τὸ δὲ ψή[φισμα τόδε, ἐπειδὴ]
περὶ πόρου χρημάτων ἐστὶν στρατιωτικῶ[ν, εἶναι ἅπαν εἰς φυ]-
λακὴν τῆς χώρας.  vacat
30 οἵδε ἐπέδωκαν εἰς τὴν σω[τηρίαν τῆς πό]-
λεως καὶ τὴν φυλακὴν τῆς [χώρας κατὰ τὸ]
ψήφισμα τοῦ δήμου.  vacat
col. I.33 Ἀντιφῶν Ἐρχι          ΗΗ
Εὐρυκλείδης Κηφισ       ΗΗ
35 Μικίων Κηφισι           ΗΗ
[Δ]ρομέας Ἐρχιε        ΗΗ
[Διο]κλῆς [Ἐ]ρχιε      ΗΗ
frg. d.col. I.3 — — —  — — υ            ΗΗ
[— — —  ἐξ] Οἴου        ΗΗ
5 — — — — αθο             ΗΗ
[Διογέν]ης Μακε         ΗΗ
․․․․ων Ἀφιδναῖ         Η
․․․․γνωτος Ἀλωπ        Η
Εὔμαχος Σωκράτου
10 Εὐπυρίδης             ΗΗ
Φιλίσκος Παμβω          ΗΗ
Ἀριστόλας Ἐρχι        ΗΗ
Θουμόριος Εὐων          ΗΗ
Ἀρισταγόρας ἐκ Κολ     ΗΗ
15 [Ξ]ενοκλῆς Σφήττ        ΗΗ
[Ξ]άνθιππος Ἐρχι       ΗΗ
[Ζ]ώπυρος Συρακ         ΗΗ
․ίμων Ὀῆθεν            ΗΗ
[Δ]ημόφιλος ἐξ Οἴ       ΗΗ
20 Ἐρίωτος Μελιτ          ΗΗ
Νικοκλῆς Φλυε           ΗΗ
Νικοσθένης Φλυ          ΗΗ
Φι[λ]οκλῆς Κορίν        ΗΗ
Διοπείθης Φυλά          ΗΗ
25 Τίμων Σφήττι            ΗΗ
Ἀπολλόδωρος Σωγέν-
ου Ὀτρυνεύς            ΗΗ
Καλλίμαχος              ΗΗ
Λύκων φιλόσο(φος)       ΗΗ
30 Ἄλε[ξ]ι[ς] Φυλάσι      ΗΗ
Ἑκαταῖος Μεσημβρι      ΗΗ
Νικήτης Περγασῆ         Η
[Νικ]οκρά[τη]ς Μελ      ΗΗ
— — —  Σφήτ             ΗΗ
35 — — — ης Σφήτ           ΗΗ
— — —  — — —
frg. a-c.col. II.33 Δρακοντίδης Ἐρχι       ΗΗ
Ἀριστοφῶν Ἐρχι        ΗΗ̣
35 Ἱεροκλῆς Σουνιε        ΗΗ
Μικίων Θριάσι           ΗΗ
Σπουδίας Τειθρά         ΗΗ
․․․․ορος Θημακ          ΗΗ
․c.6․․ρας Ἀφιδ         ΗΗ
40 — — —   Εἰρεσ           ΗΗ
[— — — ἐκ Κ]οιλ         Η[Η]
frg. d.col. II.1 ․․․․ωνίδης Κολων
ὑπὲρ αὑτοῦ καὶ τοῦ ὑοῦ  ΗΗ
Σῶσος Ἁλαιεύς          ΗΗ
Ζήνων Ἁλαιεύς          ΗΗ
5 Νικαγόρας Ἐρχι         ΗΗ
Λυσίας Κηφισιε          ΗΗ
Στράτιος Σφήττ          ΗΗ
Παυσίμαχος ἐκ Κολ       ΗΗ
Παυσίας Παιανι          ΗΗ
10 Σωσίβιος ἰσοτε             𐅄
καὶ ὑπὲρ τοῦ ὑοῦ
Διο[ν]υσίου                𐅄
Ξέν[ω]ν Ἀσκληπιάδου
Φυλάσιος               [Η]Η
15 Ἀσκληπιάδη[ς Ξ]ένω-
νος Φυλ[ά]σιος          ΗΗ
Εὐαγίδης Φιλαΐ          ΗΗ
Κηφισοφ[ῶν Ἀθ]μον      ΗΗ
Ἄρχανδρος Ἐλευσίν     ΗΗ
20 Χαιρεφῶν Εἰτεαῖ            Η
Ἀρίστων Παιανι         ΗΗ
Ἀντίπατρος Παιαν       ΗΗ
[Ἁγ]νοκ[ράτ]ης Ἁλαι   ΗΗ
Φυρόμ[αχ]ος Στε<ι>ρι    ΗΗ
25 Αἴσχρων Παιανι          ΗΗ
Ἀπολλοφάνης Ἀλωπ      ΗΗ
Σωσιγένης Παιαν            Η
Θυμοχάρης Σφήττι        ΗΗ
Θεόπομπος Λαμπτρ        ΗΗ
30 Αὐτίας Ἀχαρνε          ΗΗ
Θεόπομπος Αἰγιλ         ΗΗ
Λυσιθείδης Ἐρχι        ΗΗ
Φιλόθεος Φρεάρρι           Η
Δημόφιλος Φρεάρρι          Η
35 Σώφιλος Κολλυτ          ΗΗ
Ἀριστίων Θημακ            Η
— — — ος Φλυεύ          ΗΗ
[— — —  Εἰ]ρεσι            Η
— — —  — — —               Η
40 — — —  — — —
col. III.2 Ὑ — —         — — —
Λυ — —        — — —
Θε — —        — — —
5 Κα — —        — — —
Φιλ — —       — — —
Αἰ — —        — — —
Κτ[ησ —       — — —]
Δ — —         — — —
10 Ἱερ — —       — — —
Ἱερ — —       — — —
Τιμ — —       — — —
Τι[μ — —      — — —]
Αἰ — —        — — —
15 Ἀλκ — —       — — —
Δημ — —       — — —
Φυσ — —       — — —
Κηφι[σ —      — — —]
Φειδ — —      — — —
20 Διογ — —      — — —
Φιλι — —      — — —
Πυθο — —      — — —
Ἀμοι — —      — — —
Ἀριστ — —     — — —
25 Θεα[ί]τ[ητος  — — —]
Ἐπι[φ][νης   — — —]
Πραξι[τέλης Τιμάρχου]
Εἰρεσ[ίδης]
Θουκρ[ιτ —    — — —]
30 Δωρίων        — — —
Λαχάρ[ης      — — —]
Σιμίας Δ — —
Θ[ε]μ[ι]στο   — — —
[Ν]ικομα[χ —   — — —]
35        vacat
Search Help
Contact Us