[ ] Att. — stoich. 38 — c. 257/6 — IG II² 768 Add. (pt. 1.2 p. 667)
frg. a.1 [θ]εο[ί].
[ἐπ’ Ἀ]ντιμάχου [ἄρχ]ο[ν]τος ἐπὶ τῆς Ἱππο[θωντίδος δ]-
[εκ]άτης πρυτα[νεί]ας, ἧι Χα[ι]ρ[ι]γένης [Χαιριγένου]-
[ς Μυ]ρρινούσι[ος v] ἐγ[ρ]αμμ[ά]τευεν· [Μ]ο[υνιχιῶνος ἑ]-
5 [νδεκάτ]ει, μ[ι][ι κα]ὶ εἰκοσ[τ]εῖ τῆς πρ[υτανείας· ἐκ]-
[κλη]σία κυρία· [τῶν] προ[έ]δ[ρω]ν ἐπ[ε]ψή[φιζεν ․․6․․․]
․․․ς Ἀριστομ[άχο]υ Παλλ[ην]εὺς καὶ [συμπρόεδροι]·
[ἔδο]ξεν τῆι βο[υλῆ]ι καὶ τ[ῶι δ]ήμωι· Σ̣․․․․11․․․․․
․․․ένου Προβ[αλίσι]ος [εἶπεν· v] ἐπ[ειδὴ ․․․ίας εὔ]-
10 [νου]ς ὢν διατε[λεῖ τ]ῶι δήμ[ωι τ]ῶι [Ἀθηναίων καὶ νῦ]-
[γεν]ο̣μένων ἐ[πιδό]σ[ε]ων εἰ[ς ․․]δ[․․․․9․․․․ καὶ ε]-
[ἰς τὴν] τῆς πό[λεω]ς [φ]υλακὴν [ἐπέδ]ω[κε ․․․․10․․․․]
․․ καὶ ἀργυρ[ίου — — — δραχμάς — — — — — — — — —]
frg. b (802) [— — — — — τοὺς προέδρους οἳ ἂν λάχωσιν προεδρε]-
1 [ύε]ιν ἐν τῶι δ[ήμω]ι, [ὅταν ἐ]ξ[ήκωσιν αἱ ἐκ τοῦ νόμου]
[ἡμ]έραι χρημ[ατί]σαι [πε]ρ[ὶ τούτων ἐν τῆι πρώτηι ἐ]-
[κκ]λησί[αι], γνώμ[η]ν δὲ ξυμβ[άλλεσθαι τῆς βουλῆς ε]-
[ἰς] τ[ὸ]ν δῆμον [ὅτι] δοκεῖ [τ][ι βουλῆι ἐπαινέσαι ․․]-
5 ․․ίαν Ἀκροτ[ίμο]υ {²⁷Ἀκροτ[άτο]υ?}²⁷ Περγαμη[νὸν εὐνοίας ἕνεκεν τ]-
[ῆς] πρὸς τὴν β[ου]λὴν καὶ τὸν δ[ῆμον τὸν Ἀθηναίων κ]-
[αὶ] δεδόσθαι [αὐ]τῶι καὶ ἐγγ[όνοις ἰσοτέλειαν κα]-
[ὶ ἔ]νκτησι[ν οἰκί]α[ς] τιμήμα[τος ․․․ καὶ εἰσαγαγε]-
[ῖν α]ὐτῶι [τὴν δοκ]ιμασίαν [τῆς δωρεᾶς τοὺς θεσμο]-
10 [θέτ]α[ς εἰς τὸ δι]κ[α]στήριο[ν ὅταν ἀναπληρῶσι δικ]-
[αστήρια. ἀναγ]ρ[άψ]αι [δ]ὲ τό[δε τὸ ψήφισμα ἐν στήλη]-
[ι λιθίνηι καὶ] σ[τ]ῆσαι ἐν [ἀκροπόλει, εἰς δὲ τὴν ἀν]-
[άθεσιν μερίσαι τ]ὸν ἐπ[ὶ τῆι διοικήσει τὸ γενόμ]-
[ενον ἀνάλωμα].
Search Help
Contact Us